Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser 2,4 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Din ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 9 november 2020.

Regeringen har fattat beslut om en strategi för svensk livsmedelsproduktion, med det övergripande målet är att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Projekten som får stöd ska syfta till att nå målen i livsmedelsstrategin genom att stärka den svenska livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel.

Det kan du få stöd för

Projekten ska ha en tydlig koppling till åtgärderna i handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk.

Prioriterade åtgärder för denna utlysning är:

 • Utveckla avel och sättfiskproduktion för svenskt vattenbruk (åtgärd 4)
 • Samordning av forskning och innovation (åtgärd 8)
 • Utbildning och kompetensutveckling (åtgärd 9).

Det är en fördel om du som söker stödet synkroniserar och samordnar flera åtgärder i en och samma ansökan.

Vem kan söka stödet?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet.

Så mycket pengar kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av kostnaderna för projektet. När du söker stödet ska du motivera dina kostnader för projektet. Information om hur du ska rapportera dina kostnader för projektet kommer att finnas i ditt beslut om stöd.

Stöd som överstiger 200 000 euro kan bli föremål för statsstödsreglering.

De här utgifterna kan du få stöd för

 • lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 • eget arbete
 • köp av tjänst
 • immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor.

Du kan även få stöd för samarbete med andra medlemsstater.

Det kan du inte få stöd för

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Du kan inte heller få stöd för pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte kan få stöd. Du kan heller inte få stöd för arbete som redan blivit beviljat stöd tidigare. Har du tidigare fått ett projekt beviljat och finansierat genom Livsmedelsstrategin (vattenbruk) ska det nya projektet som nu söks för vara tydligt avgränsat från tidigare projekt.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en tydlig koppling till Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk.
 • Det finns ett identifierat behov av projektet med tydliga och mätbara mål som uppfylls.
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet som nås och kan dra nytta av resultatet.
 • Det finns en tydlig kommunikationsplan som syftar till att nå vattenbruksnäringen.

Det här ska ansökan innehålla

Din ansökan ska innehålla följande delar:

 • projektplan
 • plan för hur kunskaperna från projektet ska kunna leva vidare efter projektets slut
 • aktivitetsplan med beskrivning av projektets mål och hur dessa ska följas upp
 • budget enligt budgetmall, uppdelat per år
 • beskrivning av resultat som projektet ska leverera
 • redogörelse för hur projektet uppfyller villkor och kriterier.

Om du lämnar in en ansökan tillsammans med andra aktörer ska det framgå av ansökan vem som är ansvarig för projektet. Alla parter ska skriva under ansökan och därmed bekräfta att de läst och förstått omfattningen av sitt deltagande.

Datum för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 9 november 2020.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 31 december 2023 då projektet ska vara redovisat och klart. Du har möjlighet att påbörja projektet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Ansökan om stöd för projekt som löper över två eller tre år ska tydligt beskriva vilka åtgärder ni ska utföra under respektive år. Budgeten ska också vara tydligt avgränsad för respektive år. Delprojekten ska vara redovisade senast den 31 december varje år. Sista året ska ni redovisa en slutrapport för projektet som helhet senast den 31 december.

Så här söker du

Skicka ansökan med post till Jordbruksverket, Vattenbrukskansliet, 551 82 Jönköping.

Alternativt via mejl.

Det finns ingen särskild ansökningsblankett eller e-tjänst för denna ansökan.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utlysningen kan du kontakta oss.

Frida Solstorm

Johan Penner

Senast uppdaterad: 2020-10-09