Främjande av vildsvinskött

Jordbruksverket utlyser totalt 3 miljoner kronor, uppdelat i två insatser. Insats 1 riktar sig till projekt med syfte att genomföra en nationell kartläggning av vilthanterings- och detaljhandels­anläggningar samt grossister. Insats 2 riktar sig till projekt som syftar till att undersöka och arbeta med attityder samt främja samarbeten i viltvärdekedjan. Du kan söka stödet mellan den 13 mars och den 10 juni 2022.

Syfte och mål för insatserna

I förlängningen bidrar projekten till att främja konsumtionen av vildsvinsskött inom ramen för den nationella livsmedels­strategin. Syftet med stödet är att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedels­produktion som är hållbar och konkurrens­kraftig.

Vem kan få stödet?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

Det kan du få stöd för

Medlen som utlyses är uppdelade i två insatser, se uppdelning enligt nedan. Vid ansökan anger du till vilken av insatserna du avser göra projekt inom, alternativt om du väljer att arbeta inom båda insatserna. Vi planerar att bevilja cirka en miljon till insats 1 och resterande belopp till insats 2.

Insats 1: Nationell kartläggning av vilthanterings- och detaljhandels­anläggningar samt grossister

Projektet ska genomföra en nationell kartläggning av vilthanterings­anläggningar, detaljhandels­anläggningar (exempelvis butiker och restauranger) samt grossister som hanterar vildsvinskött. Kartläggningen bör innehålla antal anläggningar, geografiska fördelning och omsättning. Övrig statistik bör omfatta parametrar som volymer och kanaler för; inköp, försäljning, import och export av vildsvinskött. Önskvärt är att kartläggningen genomförs som en nollmätning vid projektets uppstart samt en ny kartläggning vid projektavslut 2025. Observera att insatser mot den offentliga sektorn inte ingår i denna insats.

Insats 2: Attityder och samarbeten i viltvärdekedjan

Projekten ska syfta till att undersöka och arbeta med attityder samt främja samarbeten i viltvärdekedjan. I förlängningen ska projektet bidra till att mer vildsvinskött når slutkonsumenter genom ökad tillgänglighet. Målgrupper kan exempelvis vara markägare, jägare, vilthanterings­anläggningar, detaljhandels­anläggningar (exempelvis butiker och restauranger), grossister och slutkonsumenter.

Projektet ska innefatta minst ett av följande moment:

 • Undersökning och förändringsarbete kring attityder om vildsvinsköttets potential hos ovan nämnda målgrupper.
 • Främja samarbeten mellan ovan nämnda målgrupper som resulterar i att mer vildsvinskött når slutkonsument.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket. De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader samt övriga utgifter.

Utgifter för personal

Löner som du och din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men som är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel resor, traktamenten, konsultarvoden, utgifter för tryckning av material, möteslokaler, mat (exklusive alkohol­haltiga drycker), fika och andra utgifter med koppling till projektet. Det kan också vara inköp av tjänst i projektet så som föreläsnings­arvoden eller annan experthjälp.

Du kan få stöd för immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.

Du kan inte få stöd för utgifter för fysiska investeringar som byggnationer eller skyltning.

När du söker stödet ska du motivera kostnaderna för projektet, men Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än den summa du sökt. Mer information om hur du ska rekvirera och rapportera kommer finnas i ditt beslut.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Villkor för stödet

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner, kommuner eller du som sökande ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Du kan heller inte få stöd för projekt med liknande innehåll som redan finansieras med hjälp av stöd.

Jordbruksverket har rätt att kostnadsfritt ta del av allt material och arbetsresultat som tas fram under projektet. Detta innebär att Jordbruksverket har rätt att publicera material och arbetsresultat på Jordbruksverkets webbplats.

Lagstiftningen om tillgänglighet till digital offentlig service (digital tillgänglighet) gäller för Jordbruksverket. Detta innebär att det material och arbetsresultat som Jordbruksverket har rätt att efterfråga ska uppfylla kraven på digital tillgänglighet.

Så söker du stödet

Du skickar in din ansökan via mejl eller post. Din ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 10 juni 2022.

Jordbruksverket
Att: Amanda Karltorp
551 82 Jönköping

Ansökan per post ska ha poststämplats senast den 10 juni 2022, men behöver inte ha kommit in till Jordbruksverket detta datum så länge du även mejlat ansökan senast detta datum. Tänk på att ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

Så bedömer vi din ansökan

Jordbruksverket granskar ansökningar som kommer in enligt EU:s regler för statsstöd.

Vi kommer även att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektets deltagare har kunskap, kompetens och genomförande­kapacitet för projektet
 • Det finns ett identifierat behov av projektet
 • De finns tydliga och mätbara mål beskrivna
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet som kan dra nytta av resultatet
 • Kunskapen sprids på ett relevant sätt till valda målgruppen via flera kanaler

Du får inte marknadsföra specifika varumärken, tjänster eller företag inom ramen för åtgärden. Neutral information är dock godkänd.

Vi prioriterar projekt som är väl planerade och kostnadseffektiva samt som kompletterar tidigare insatser inom regeringsuppdraget som benämns Vildsvinspaketet.

Detta ska ansökan innehålla

Du ska bifoga en projektplan med detaljerad budget och aktivitetsplan till din ansökan. Det ska även finnas en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna (insatserna) ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Din ansökan ska innehålla följande:

 • projektplan
 • aktivitetsplan
 • budget enligt budgetmall
 • en beskrivning av sökandes kompetens inom området
 • en beskrivning av de resultat som projektet ska leverera och när dessa ska vara klara
 • en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna (insatserna) ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Du kan lämna in en ansökan tillsammans med andra aktörer, men det ska framgå av ansökan vilken aktör som är ytterst ansvarig för projektet. Alla parter som deltar ska skriva under ansökan och därmed bekräfta att de läst och förstått omfattningen av sitt deltagande.

Period då du ska genomföra projektet

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 1 september 2025 då projektet ska vara redovisat och klart. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Du ska styrka din behörighet

Du som skriver under en ansökan, måste styrka att du representerar den som söker stödet genom fullmakt, firmatecknings­intyg, registrerings­bevis eller liknande.

Kontakta oss

Har du frågor om stödet kan du kontakta Amanda Karltorp, Näringsutvecklingsenheten.

Senast granskad: 2022-04-13