Samarbeten och kompetensutveckling

Det är inom områdena samarbeten och kompetensutveckling som det kan finnas stöd att söka via utlysningar. Här beskriver vi de olika områdena och vem som kan ta del av stöden.

Samarbeten

Syftet med samarbetsåtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling över längre tid på landsbygden.

Om du som sökande anser att ditt projekt är av pilotkaraktär, det vill säga att det avser att testa något nytt i mindre skala, kan du söka som ensam aktör. Det finns inte krav på samarbetspartner för att genomföra ett pilotprojekt.

Vem kan få stöd för samarbeten?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stöd till samarbeten. Enskilda aktörer kan söka stöd för pilotprojekt.

Olika typer av samarbets- och pilotprojekt

Inom följande områden kan man via utlysningar söka stöd för samarbeten och pilotprojekt:

 • Ökad djurvälfärd
 • Bättre miljö
 • Förnybar energi och effektivare energianvändning
 • Biogas och minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Skapa nya jobb
 • Lokal serviceutveckling
 • Kulturarv och kulturmiljöer kopplade till mat samt till landsbygdsturism
 • Bredband
 • För kort livsmedelskedja och lokal marknad
 • Stöd till samarbeten inom miljö
 • Ökad konkurrenskraft i skogen
 • Myggbekämpning
 • Information om lokal mat
 • Information om jordbrukets miljö
 • Samhällstjänster med gården som bas

Kompetensutveckling och rådgivning

Syftet med kompetensutvecklingen är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet. I sin helhet ska de två åtgärderna verka för en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.

Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för kompetensutveckling eller rådgivning. Du kan däremot ta del av både kompetensutveckling och rådgivning som ordnas.

Vem kan få stöd för kompetensutveckling och rådgivning?

Företag, organisationer, myndigheter och föreningar som vill anordna kompetensutveckling i olika former kan söka stöd via utlysningar. Rådgivning och fortbildning av rådgivare sker genom upphandling.

Fyra olika stöd inom kompetensutveckling och rådgivning

Kompetensutveckling och rådgivning delas in i fyra olika stöd:

 • Kompetensutveckling, såsom kurser och utbildningar
 • Demonstrationer och information
 • Rådgivning
 • Fortbildning av rådgivare

Kompetensutveckling och rådgivning är inriktade på följande områden:

 • Jordbrukets konkurrenskraft
 • Djurvälfärd
 • Korta livsmedelskedjor och lokala marknader
 • Miljö och klimat inom jordbruk och skogsbruk
 • Utveckling på landsbygden

Redovisa deltagaruppgifter

Du som har fått stöd för kurser, rådgivning eller fortbildning av rådgivare ska redovisa uppgifter om de deltagare som har tagit del av kompetensutvecklingen eller rådgivningen. Jordbruksverket har ersatt registreringen i systemet Totara med blanketter. Bifoga blanketterna när du ansöker om utbetalning.

Utlysningar hos andra myndigheter

Förutom utlysningar som Jordbruksverket ansvarar för, så kan även andra myndigheter ha egna utlysningar. Dessa är länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket. Varje myndighet har sin egen handlingsplan som beskriver vilka utlysningar som ska göras under året. Handlingsplanerna och aktuella utlysningar finns på respektive myndighets webbplats.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2022-06-28