Logotyp Jordbruksverket

Utveckla idéer för att stärka konkurrenskraften för primärproducenter

Jordbruksverket utlyste 15 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att testa nya idéer som kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter. Du kunde söka stödet mellan den 17 juni och den 14 oktober. Det är ännu inte beslutat vem som får stödet.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka. Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

Det kan du få stöd för

Projektet ska handla om att testa en idé som kan bidra till stärkt konkurrenskraft för primärproduktionen. Samarbetsprojektet ska undersöka om en idé är genomförbar genom ett så kallat proof of concept. Ett proof of concept, eller koncepttest, handlar om att testa en metod eller idé i liten skala för att visa om den är genomförbar i praktiken. Projektet kan innehålla viss utveckling av mindre prototyper för demonstrationer och tester. Observera att du inte kan få stöd för investeringar.

Idén som ska testas ska ha potential att bidra till ökad produktion, ökad effektivitet och/eller ökad lönsamhet för primärproduktionen av livsmedel inom jordbruk- trädgård- eller rennäringen. Exempel på ämnesområden är företagsledning, djurvälfärd, foder, precisionsodling, viltskador på jordbruksgrödor, ny teknik, rådgivningskoncept etc. Idén som ska testas ska möta ett tydligt behov på gårdsnivå och ha ett nyhetsvärde inom branschen nationellt eller inom ett geografiskt område.

Projektet ska genomföras av en samarbetsgrupp, med minst två organisationer eller företag, som tillsammans har den kompetens som krävs för projektets genomförande. Samarbetsgruppen får inte vara etablerad sedan tidigare utan ska utgöras av nya samarbetsaktörer. Jordbruksverket ser med fördel att samarbetsgruppen består av forskare, rådgivare och primärproducenter. Man får även ha internationella samarbetspartners. I er budget ska det tydligt framgå hur samtliga aktörer medverkar i projektet genom olika aktiviteter.

Ett gemensamt mål för alla projekt är att öka och dela kunskap mellan aktörerna i samarbetsgruppen. Om projektet leder till ett lyckat resultat är förhoppningen att samarbetsgruppen går vidare och skalar upp sin idé, exempelvis genom att söka innovationsstöd inom EIP. 

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för investeringar, marknadsföring eller forskning.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 70 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 30 procent ska utgöras av privat finansiering, det vill säga inte offentliga medel från stat, kommun, region, EU eller liknande. Obetald arbetstid kan inte ersätta privat finansiering.

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Villkor för stödet

 • Du kan söka stödet mellan den 17 juni och den 14 oktober 2021.
 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 5 april 2025.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Titta gärna i exempelbudgeten för EIP för att se hur budgeten ska utformas.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen från den 17 juni till och med den 14 oktober 2021.

 • Logga in med BankID
 • Gå till ”E-tjänster inom Mina sidor”
 • Välj ”Företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar”
 • Starta tjänsten
 • Under punkt 3, ”Välj stöd”, ska du välja ”Samarbete”.
 • Under punkt 4, ”Välj inriktning” ska du välja ”Samarbete” och därefter ”Konkurrenskraft”. Ange sedan om ditt projekt är inriktat mot jordbruk, rennäring eller trädgård.
  (Samarbete – Konkurrenskraft – Jordbruk – Företagsutveckling generellt).
 • Under punkt 5, ”Genomförande” ska du ange var projektet kommer att genomföras. Välj ”Hela landet” även om du genomför projektet regionalt. Detta är en nationell utlysning som handläggs av Jordbruksverket. Om du inte väljer ”Hela landet” kommer ansökan inte in till Jordbruksverket utan till din länsstyrelse.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du behöver en fullmakt för att söka stöd, hantera kompletteringar samt söka utbetalning åt en organisation eller ett företag. Läs mer på sidan om fullmakter, fyll i blanketten och skicka den till Djurregisterenheten.

Om företagsformen är enskild firma behöver du inte fullmakt.

Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet som söker stödet och har ansvar för att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med Jordbruksverket.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer
 • Projektet uppfyller identifierade behov angivna i utlysningen
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen
 • Projektet har tydliga mål

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och om hur vi viktar dem på sidan 56-59 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

När du har skickat in din ansökan

Om vi bifaller din ansökan om stöd kommer ditt beslut att innehålla information om de villkor som gäller och det du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna i utlysningen har tagit slut. Om ditt projekt blir prioriterat krävs vidare handläggning innan Jordbruksverket kan fatta ett formellt beslut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet kan du vända dig till Lina Edvardsson eller Arne Bergh.

Kontaktuppgifter till Lina

Kontaktuppgifter till Arne:

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till Renée Degler

Författningar

Söker efter 2016:19