Logotyp Jordbruksverket

Kravmärkt växtnäring och skador på tomatplantor

Vi har tidigare berättat om att flera odlare fått skadade tomatplantor som skulle kunna ha orsakats av bekämpningsmedel. Tomatplantor blev missbildade med förkrympta och hoprullade blad, utebliven blomning och avstannad tillväxt

Tomatplanta med blad som krullat ihop sig.

I flera av analyserna, men inte i alla av KRAV-märkt flytande växtnäring, har det hittats låga rester av klopyralid, som är ett verksamt ämne i ogräsmedel för konventionell odling. Det är fortfarande oklart om det är resterna av klopyralid eller något annat som har orsakat skadorna på tomatplantor. Olika faktorer kan samverka som till exempel pH, typ av jord och temperatur och det går inte att peka på enbart näringslösningarna. Situationen är komplicerad.

Enligt EU-förordningen och KRAV:s regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin som substrat i näringslösningar som är godkända att använda i ekologisk odling. Klopyralid och aminopyralid är persistenta, vilket innebär att det kan ta lång tid för dem att brytas ned om förhållandena inte är de rätta. De är inte skadliga för djur och människor, men annan växtlighet kan ta skada. Vi vet inte vid vilka nivåer grönsaksplantor påverkas och alla värden ligger under de MRL-värden (högsta tillåtna halt och gränsvärde) som finns på EU-nivå för uppmätta resthalter.

Inom ekologisk produktion finns inga produktionsregler för gödselmedel förutom de villkor som framgår av bilaga I om gödselmedel i kommissionens förordning (EU) 889/2008. Nu går kontrollorganen och tillverkarna vidare med bredare analyser och odlingsförsök för att ta reda på orsakerna till de skadade tomatplantorna. Den här frågan har satt fingret på en viktig punkt för den ekologiska odlingen, nämligen tillgång till växtnäring som är lämplig att använda i ekologisk produktion. Tillsammans med KRAV och kontrollorganen kommer vi att diskutera hur reglerna ser ut för ekologiska gödselmedel och användning av restprodukter från konventionell produktion.

Om du misstänker skador

Misstänker du skador i din odling från ett gödselmedel du har använt ska du i första hand kontakta den som sålt gödselmedlet eller den som tillverkar det. Producenterna har ansvar för kvaliteten på de produkter de säljer till dig. Är produkten du använt KRAV-märkt kan du kontakta KRAV eller det kontrollorgan som certifierat produkten mot KRAVs regler. Kontrollorganet ska utreda vad som ligger bakom problemet. Mer information finns också hos Fritidsodlarnas riksorganisation.