Logotyp Jordbruksverket

RISE: 3R handlar först och främst om kvalitet

Ett kluster av kompetens, erfarenhet, forskning och innovation. Research Institutes of Sweden (RISE) samlar flera tusen medarbetare runt om i Sverige och ett hundratal test- och demonstrationsmiljöer. 3R-centret träffade några av medarbetarna i Södertälje för att veta hur de jobbar med 3R.

Vita råttor i en öppen låda springer runt i strö bland klätterställningar, ett rött hus i plast och tygstycken.

Nya råttor på RISE vänjer sig vid sin nya miljö.

RISE är ett oberoende och statligt forskningsinstitut, som ska gynna svensk industri, innovation och forskning. De arbetar i nära samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor i många olika branscher och sektorer. I fem olika divisioner ryms både bredd och djup; Bioekonomi och hälsa, Digitala system, Material och produktion, Samhällsbyggnad samt Säkerhet och produktion.

RISE och 3R

RISE är också representerat i 3R-centrets styrgrupp, Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kristina Fant, forskare och utvecklare av nya testmetoder vid verksamheten i Borås, är ordinarie ledamot i kommittén.

3R-centret besökte enheten Kemisk och farmaceutisk toxikologi för att få veta mer om hur de jobbar med djurhållning, alternativa metoder och 3R. I lokalerna i Södertälje är man granne med AstraZeneca, Kungliga Tekniska Högskolan och en mängd små och medelstora företag. Här finns både djurhus och laboratorier.

Uppdragen styr

RISE har tillstånd för att hålla mus, råtta, hamster och marsvin. De har inga forskargrupper knutna till verksamheten, utan gör alla studier själva, på uppdrag. Det innebär också att antalet djur pendlar beroende på uppdrag.

Studierna kan se olika ut, man är flexibel efter kundernas behov, och längden på studier kan variera mellan en dag upp till två år. De har ett minimalt överskott av djur och håller bara de djur som faktiskt behövs till en beställd studie. De har heller ingen egen avel, utan köper in djur efter behov.

Träning ger kvalitet och sparar både djur och tid

Marie och Therése är laboratorieingenjörer och jobbar nära djuren. De berättar och visar praktiskt hur de tränar alla djur. De menar att träningen ger stora vinster i form av mer tillförlitliga resultat, tidseffektivisering och en hög trivsel hos personalen.

– Det är så tydligt att du får tillbaka tiden du lägger på att träna djuren, säger Marie. När djuret inte är stressat får man mer tillförlitliga observationer och resultat.

– Vi för också en dialog med våra leverantörer om hur vi önskar att djuren hanteras redan före leverans, säger Therése. Vi får lägga mer tid på ohanterade djur än de djur som redan är vana vid människor och att hanteras av händer.

Antalet träningstillfällen varierar, men generellt gäller 1‑2 minuter vid 5‑6 tillfällen per djur, beroende på vilken typ av ingrepp det handlar om. Så kallad gavage, när något ska föras ner i magsäcken med en sond, tar lite längre tid att träna på. RISE använder dessutom bara mjuka sonder, vilket de upplever är mer skonsamt och mindre stressande för både personal och djur.

Tränade djur som är vana vid hantering och mänsklig kontakt gör också att antalet använda djur minimeras.

– Det absolut viktigaste för att minska antalet djur som används i försök är att 3R skrivs in i forskningsplanen, menar Marie. Det är en stark rekommendation från vår sida när vi tackar ja till uppdrag; att 3R-principen tydligt är med hela vägen i en studie.

Studenter och praktisk träning

RISE tar också emot studenter, både för kortare och längre perioder av praktik. Karolinska Institutets masterstudenter i toxikologi har sedan länge gjort sin praktiska träning i Södertälje, numera i RISE:s regi.

– Det är så viktigt att låta studenter och annan personal få komma hit och se hur vi hanterar och tränar våra djur, menar Marie och Therése. Det är ett sätt att påverka framtida forskare; att de får med sig ett sunt synsätt vad gäller djur, träning och 3R.

3R är en förbättringskultur

Kollegorna på RISE beskriver 3R som en kultur. Det är något som måste finnas där hela tiden, när man tänker design och bästa metod för sina studier. Kan vi göra på något annat sätt? Finns det någon bättre metod? En stark kultur styr även individuella val.

– Jag menar att vi också måste trycka på kvalitet, inte enbart etik, när det gäller 3R, menar Ian, som arbetar som senior forskare på enheten. Djurförsök är dyrt, på flera sätt än ett. Och vi på RISE vill hjälpa industrin och ge dem möjlighet att bli djurfria i sin produktion.

Ian berättar om några av alla de internationella projekt och nätverk som RISE deltar i. Han själv är involverad i projekten SEURAT-1 och EU-ToxRisk, där man banade väg för att industri, myndigheter och akademi kan gå samman och göra skillnad. Just nu är han knuten till ett nytt stort projekt på Europanivå, som heter RISKHUNT3R. Det handlar om nästa generation testmetoder för riskbedömning, där datormodeller och simuleringar har en betydande roll.

– Sverige har en bra position och gott renommé, menar Ian. Vi har bra forskning och vi är duktiga på att omvandla ny kunskap till praktisk nytta. En stor andel av vår BNP går till forskning, jämfört med många andra länder. Ni på 3R-centret kan också bidra i er roll som neutral kontaktyta och informationskanal.

Utbildningsfilmer

RISE filmar ofta sina träningstillfällen med djuren och delar gärna med sig av sina kunskaper. En längre instruktionsfilm och flera korta filmer finns tillgängliga på deras webbplats, på svenska och på engelska.

Artikelserie: Goda exempel på 3R i praktiken

Sveriges 3R-center publicerar löpande en artikelserie om goda exempel på 3R på svenska universitet, myndigheter och företag. Artiklarna är skrivna av medarbetare på Sveriges 3R-center och godkända av berörda verksamheter. Alla uppgifter kommer från verksamheterna själva.