Logotyp Jordbruksverket

Databasen TUVA

I databasen TUVA kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se var markerna finns och vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där. Nu finns en ny version av TUVA där du bland annat kan se förändringar över tid.

TUVA-databasen innehåller resultatet från ängs- och betesmarks­inventeringen som har pågått sedan 2002 och omfattar nästan 85 000 ängs- och betesmarker och drygt 340 000 hektar.

I databasen kan du söka på arter, marktyper, kulturlämningar och mycket mer. Du kan också söka direkt i kartan för att se var det finns ängar och betesmarker i din närmiljö.

Varje mark har en objektsrapport där det nu i den nya versionen också är möjligt att jämföra inventeringsresultat mellan olika inventeringstillfällen på samma mark och se förändringar över tid. Det går även att exportera sökresultaten till datafiler med resultaten från varje besök på en egen rad.

Du kan nå och använda databasen TUVA med din webbläsare i datorn eller via din telefon: www.jordbruksverket.se/TUVA

Ladda ner kartskikt

Från ängs- och betesmarksinventeringen finns två kartskikt. Du kan ladda ner kartskikten.

Du behöver ett GIS-program

För att ha användning av kartskikten krävs att du har någon typ av GIS-program. Med hjälp av ett sådant kan du sen bearbeta kartskikten och kombinera dem med andra kartskikt samt göra diverse analyser. Kartskikten går att ladda ned i koordinatsystemet Sweref 99 TM.

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen innehåller ytor för alla marker som besökts vid inventeringen till och med 2023. Kartskiktet omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och marker som inte längre är aktuella. Attributtabellerna innehåller fält-id, inventeringsdatum, areal, markslag, kvalitetsklassningar och länkar till objektsrapporterna. Vill du ha med ytterligare inventeringsdata går det att hämta från TUVA.

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper

I kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper är bara de fullständigt inventerade markerna med. I detta skikt är de inventerade markerna nedbrutna så att varje naturtyp, enligt definitionerna i art- och habitatdirektivet, har en egen yta. Detta kartskikt behöver du bara om du är särskilt intresserad av just dessa naturtyper.