Logotyp Jordbruksverket

Databasen TUVA

I databasen TUVA kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se var markerna finns och vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där.

TUVA-databasen innehåller resultatet från ängs- och betesmarksinventeringen som har pågått sedan 2002 och omfattar knappt 335 000 hektar ängs- och betesmarker. I databasen kan du söka på arter, marktyper, kulturlämningar och mycket mer. Du kan också söka direkt i kartan för att se var det finns ängar och betesmarker i din närmiljö.

Du kan nå och använda databasen TUVA med din webbläsare.

Under hösten kommer vi att lansera en ny version av TUVA-databasen där det bland annat kommer vara möjligt att jämföra inventeringsresultat mellan olika inventeringstillfällen på samma mark och se förändringar över tid.

Systemkrav för TUVA

För att TUVA ska fungera bra bör du använda webbläsarna Internet Explorer, Firefox, Edge eller Chrome. Om du använder Internet explorer 8 eller en äldre version fungerar inte den nya versionen av TUVA, du kan istället använda den äldre versionen av TUVA.

Ladda ner kartskikt

Från ängs- och betesmarksinventeringen finns två kartskikt. Du kan ladda ner kartskikten.

Du behöver ett GIS-program

För att ha användning av kartskikten krävs att du har någon typ av GIS-program. Med hjälp av ett sådant kan du sen bearbeta kartskikten och kombinera dem med andra kartskikt samt göra diverse analyser. Kartskikten går att ladda ned i koordinatsystemet Sweref 99 TM.

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen innehåller ytor för alla marker som besökts vid inventeringen till och med 2020. Kartskiktet omfattar fullständigt inventerade marker, marker som går att restaurera och marker som inte längre är aktuella. Attributtabellerna innehåller fält-id, inventeringsdatum, areal, markslag, kvalitetsklassningar och länkar till objektsrapporterna. Vill du ha med ytterligare inventeringsdata går det att hämta från TUVA.

Kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper

I kartskiktet Ängs- och betesmarksinventeringen naturtyper är bara de fullständigt inventerade markerna med. I detta skikt är de inventerade markerna nedbrutna så att varje naturtyp, enligt definitionerna i art- och habitatdirektivet, har en egen yta. Detta kartskikt behöver du bara om du är särskilt intresserad av just dessa naturtyper.