Logotyp Jordbruksverket

Import- och exportlicens för mjölk och mjölkprodukter

Du kan importera mjölk och mjölkprodukter från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss. För att kunna exportera ost till Kanada tullfritt behöver du en exportlicens.

Produkter och kvoter

Du kan importera mjölkprodukter, till exempel ost, med en lägre tull under en begränsad tid. Du behöver då en kvotlicens. Mängden ost och andra mejerivaror som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Kvotlicenser för mjölk och mjölkprodukter

Ansökningsperioden är alltid de första 7 dagarna i varje månad, utom i december. Däremot kan du söka kvotlicens under perioden 23 – 30 november det gäller för alla mejerikvoter. Aktuella kvoter hittar du längre ned i texten.

Vilka tider som gäller för den kvot som du är intresserad av framgår av bilagorna till förordning 2020/761.

Tänk på att du endast kan göra din ansökan på vardagar. Detta innebär att om sista dagen i ansökningsperioden är en helgdag så måste du skicka in din ansökan senast kl 13.00 sista vardagen i ansökningsperioden.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Den handeln ska ha skett under två efterföljande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar minst två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Om kvoten kan sökas från den 1 – 7 juni 2023, ska du visa handel under perioderna

  • 1 april 2021 – 31 mars 2022
  • 1 april 2022 – 31 mars 2023.

För att din ansökan ska vara giltig måste du kunna visa handel med mjölk och mjölkprodukter (produktnummer 0401 – 0406), som uppgår till minst 25 ton per tolvmånadersperiod, med länder utanför EU.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet i Excelfiler till Jordbruksverket.

Kontaktuppgifter till Tullverket:

Tullverket, ”Utdrag ur TDS”, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

Var ute i god tid! Tullverket behöver tid för sin hantering och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du ställa en säkerhet (pengar eller en bankgaranti) på 0,35 euro per kilo som du söker licens för. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera. 

Beloppet ska finnas hos Jordbruksverket senast klockan 13.00 på ansökningsperiodens sista vardag.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök importlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Handelsavtal med Nya Zeeland

Handelsavtalet mellan EU och Nya Zeeland är omförhandlat och ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2024. Tabellen innehåller de mejerivaror som berörs. Mer information finns i bilagan IX till förordning (EU) 2020/761. Du kan också höra av dig till licenshandläggare på Jordbruksverket.

Kvoter att ansöka om

Kvoter som finns att ansöka om

Vara

Ursprungsland

Kvotnummer

Antal ton per år

Ost

Norge

094179 Pdf, 64.5 kB.

7 200

Vassle och modifierad vassle

Norge

094228 Pdf, 64.7 kB.

1 250

Vassle och modifierad vassle

Norge

094229

1 575

Ost

Nya Zeeland

094516

**)

Mjölk och gräddpulver

Nya Zeeland

095418

**)

Smör och andra fetter och oljor

Nya Zeeland

094519

**)

Ost och ostmassa

Nya Zeeland

094520

**)

Smör

Nya Zeeland

094523

**)

Smör

Nya Zeeland

094524

**)

Smör

Nya Zeeland

094525

**)

Naturligt smör

Island

094225

500

Skyr

Island

094226

4 000

Ost (inte skyr)

Island

094227

50

Cheddar*

Nya Zeeland

094514

4 361

Ost för bearbetning

Nya Zeeland

094515

1 670

Cheddar

Alla tredje länder

094595

14 941

Mjölk och grädde*

Ukraina

094600

10 000

Mjölk och grädde*

Ukraina

094601

5 000

Smör

Ukraina

094602

3 000

Cheddar*

Australien

094521

1 113

Ost för bearbetning

Australien

094522

150

*Vissa varor inom aktuell varugrupp

** Kvantiteterna på kvoterna till Nya Zeland ökar varje år fram till och med 2031.

Så här fyller du i kvotlicensansökan

De här fälten måste du fylla i när du ansöker om kvotlicens

  • ursprungsland (obligatorisk uppgift – ja)
  • produktkod, åttasiffrigt
  • kvantitet, nettovikt med siffror
  • särskilda upplysningar: kvotnumret samt aktuell tullsats
  • handelsbeteckning, exempelvis ost

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om licenser för importkvot.

Efter att du ansökt

Jordbruksverket hanterar ansökningarna och utfärdar licenserna efter att kommissionen fördelat kvantiteten inom tullkvoten.

Jordbruksverket utfärdar licenserna omgående när tilldelnings­procenten har publicerats, omkring den tjugoandra dagen i ansökningsmånaden. Licensen börjar gälla från och med den första dagen i månaden efter den månad då du ansökte.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Kommissionen beslutar då att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

Visa ett intyg i tullen

När du tar in varorna till EU och betalar tull ska du visa upp ett EUR 1 intyg som är utfärdat av det exporterande landets myndigheter. Du kan också visa upp en fakturadeklaration. En fakturadeklaration är ett dokument som upprättas av landet som exporterar, enligt ett avtal som EU ingått med länder som exporterar mjölkprodukter.

För kvoter i Norge gäller att du visar en deklaration för att få sälja varan fritt tillsammans med importlicens och ursprungsbevis.

Export av ost till Kanada

När du exporterar ost till Kanada med varukoderna 0406 XXXX behöver du en papperslicens för export. Du söker licensen i LICnet.

Du behöver skriftligt intyga, i rutan särskilda upplysningar i Licnet att alla råvaror som använts i osttillverkningen har EU-ursprung och att tillverkningen gjorts i EU. Licensansökan och licensen ska innehålla Kanada som destinationsland, rutan för obligatorisk uppgift ska kryssas i.

Du behöver inte betala in något säkerhetsbelopp.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar