Logotyp Jordbruksverket

Importera socker med kvotlicens

Du kan importera socker och andra sockerlösningar från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Produkter och kvoter

Du kan importera socker eller andra sockerlösningar utan tull eller med en lägre tull under en begränsad tid. Du behöver då en kvotlicens. Mängden socker som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Tullkvoter finns för socker som har varukoder som börjar med 1701 och 1702 i Tullverkets tulltaxa.

I tabellerna ser du vilka kvoter som finns för olika länder, vilka varukoder det gäller och hur stor tullsatsen är.

Länder utanför Europa

Kvoter med "CXL-medgivande"

Land

Kvotnummer

Varukod

Så här mycket betalar du i tull

Så här stor är kvoten

Australien

094317

1701 1310
1701 1410

98 euro* per ton

9 925 ton

Brasilien

094318

1701 1310
1701 1410

98 euro* per ton

308 518 ton (t.o.m. 2023/2024)

Kuba

094319

1701 1310
1701 1410

98 euro* per ton

68 969 ton

Alla länder utanför EU (utom Storbritannien)

094320 Pdf, 68.9 kB.

1701 1310
1701 1410

98 euro* per ton

260 390 ton

Indien

094321 Pdf, 66.4 kB.

1701

0 euro

5 841 ton

*Om polariseringsgraden för råsockret avviker från 96 grader ska tullsatsen på 98 euro/ton höjas eller sänkas med 0,14 procent per tiondels grad konstaterad avvikelse.

De förordningarna som gäller heter förordning (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761.

Balkan

Kvoter och tull för länder i Balkan

Land

Kvotnummer

Varukod

Så här mycket betalar du i tull

Så här stor är kvoten

Albanien

094324

1701 och 1702

0 euro

1 000 ton

Bosnien och Hercegovina

094325

1701 och 1702

0 euro

13 210 ton

Serbien och Kosovo*

094326

1701 och 1702

0 euro

181 000 ton

Nordmakedonien

094327

1701 och 1702

0 euro

7 000 ton

*Kosovo enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999).

De förordningarna som gäller heter förordning (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761.

WTO:s sockerkvoter

WTO:s sockerkvoter

Land

Kvotnummer

Varukod

Så här mycket betalar du i tull

Så här stor är den kvoten

Brasilien

 094329

17011310

17011410

11 euro* per ton

54 028 ton (2022/2023)

Brasilien

094330

17011310

17011410

54 euro* per ton

54 028 ton

*Om polariseringsgraden för råsockret avviker från 96 grader ska tullsatsen höjas eller sänkas med 0,14 procent per tiondels grad konstaterad avvikelse.

De förordningarna som gäller heter förordning (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761.

Kontakta Tullverket för att visa handel

När du söker kvotlicens inom sockerområdet (för att få tullnedsättning) så behöver du visa att du handlat med varor inom sockerområdet.

Du måste visa handel vid det första tillfället som du söker kvot under det aktuella kvotåret och handeln ska visas för två stycken på varandra följande tolvmånadersperioder.

Det är de tolvmånadersperioderna som löper ut två månader innan den första kvotansökan kan lämnas in för kvotåret.

Det innebär att för kvoter som söks under perioden 1 – 7 september 2023 ska handel visas under tolvmånadersperioderna:

 • 1 juli 2021 – 30 juni 2022
 • 1 juli 2022 – 30 juni 2023

För kvotansökningar inom sockerområdet krävs att du visar handel på 25 ton per tolvmånadersperiod för att din ansökan ska var giltig.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket via e-post eller per post.

Tullverket, ”Utdrag ur TDS”, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

När du kontaktar Tullverket ska du be om ett utdrag ur Tulldatasystemet (TDS) i Excelfiler och att uppgifterna skickas vidare till Jordbruksverket via e-post.

Observera att ovanstående bevisning samt kvotansökan och tillräckligt säkerhetsbelopp måste komma in till Jordbruksverket innan ansökningsperioden går ut den 7 september kl 13.00. Tullverket behöver tid för sin hantering så vi ber dig att begära utdragen ur Tulldatasystemet i god tid.

Bifoga exportlicens eller ursprungsintyg

I de flesta fall ska du antingen bifoga en exportlicens i original eller ett ursprungsintyg för den kvantitet som du söker licens för. Exportlicensen eller ursprungsintyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det exporterande landet.

Om sockret ska raffineras ska du bifoga en skrivelse där du intygar att sockret ska raffineras inom en tidsperiod av 180 dagar efter importtillfället.

Bifoga ursprungsintyg när du importerar från Australien, Brasilien, Kuba och Indien

Om du importerar från Australien, Brasilien, Kuba och Indien och sockret ska säljas inom EU ska du bifoga ett ursprungsintyg när du ska klarera sockret hos Tullverket. Ursprungsintyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det exporterande landet. Se kraven i förordning 2015/2447 art 57-59.

Bifoga exportlicens för socker från Balkan

För varje ansökan om kvotlicens för att importera socker från Balkan ska du bifoga en exportlicens i original för den kvantitet som du söker licens för. Exportlicensen ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det exporterande landet. Den mängd socker som du söker licens för får inte vara högre än den mängd som står på exportlicensen.

Datum för ansökan

Du kan söka kvotlicens för import av socker från Balkan och vissa länder utanför EU de första 7 dagarna i varje månad, utom i december. Däremot kan du söka kvotlicens under perioden 23 – 30 november. Samma datum gäller när du söker licens för import av socker för industriändamål.

Ansökan måste ha kommit in innan klockan 13 den sista arbetsdagen i perioden. Du kan bara skicka in en ansökan om licens per månad och kvot.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet på 20 euro per ton socker som du söker licens för. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök kvotlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige. Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om licenser för importkvot.

Så här fyller du i kvotlicensansökan i LICnet

 • Fyll i ursprungsland och markera ordet "ja" med ett kryss.
 • Om din kvotansökan avser 094320, kan du ange ”alla tredje länder” som ursprungsland. Ursprungsland får dock inte vara Storbritannien
 • Ansökan enligt kvot 094320 ska innehålla texten "Socker enligt WTO-medgivanden importerat i enlighet med avdelning III kapitel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/761, kvotnummer 094320"
 • Ansökan om en så kallad Balkankvot ska innehålla texten "Tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2020/761 Balkansocker kvotnummer XXXXXX."
 • Ange varukoden i fältet för KN-nummer, åtta siffror
 • I fältet för kvantitet, fyll i kvantiteten socker i obehandlad vikt (kilo).
 • I fältet "särskilda upplysningar" ska du fylla i att ansökan gäller ett av följande tre alternativ:
  • Socker enligt CXL-medgivande — förordning (EU) 2020/761.
  • Tillämpning av förordning (EU) 2020/761, Balkansocker
  • Tillämpning av förordning (EU) 2020/761, socker som importeras för
   industriändamål
 • Ange kvotnumret och den aktuella tullsatsen i rutan för särskilda upplysningar.
 • Ange vilket kvotår som uppgifterna gäller för (1 oktober – 30 september) i rutan för särskilda upplysningar.
 • Ange om sockret ska raffineras eller inte i rutan för särskilda upplysningar.

Efter att du ansökt

När vi har godkänt din ansökan om kvotlicens meddelar vi kommissionen vilken mängd socker du vill importera. Kommissionen meddelar oss om vi kan utfärda licensen. Vi utfärdar licensen från den 23:e till sista dagen i månaden.

Vi meddelar dig tilldelningen via mejl eller telefon.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

Licensen börjar gälla den första dagen i månaden efter ansökningsmånaden. Licenser ansökta den 23-30 november börjar gälla från och med den 1 januari.

Licensen är giltig till utgången av den tredje månaden efter den månaden då den utfärdades men längst till och med den 30 september.

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar