Logotyp Jordbruksverket

Importera vitlök med kvotlicens

Du kan importera vitlök från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Produkter och kvoter

Du kan importera vitlök med en lägre tull under en begränsad tid. Du behöver då en kvotlicens. Mängden vitlök som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Tullkvoter finns för vitlök med varukod 0703 20 00 i Tullverkets tulltaxa.

Importkvotperioden är den 1 juni–31 maj. Importkvotperioden är uppdelad i fyra delperioder:

  • juni-augusti
  • september-november
  • december-februari
  • mars-maj.

Nya regler 2021

Från och med 2021-06-01 gäller det nya kvotsystemet för vitlök. Då måste det sökande företaget ha registrerat sig i kommissionens databas LORI.

Registreringen i LORI ska göras två månader före den månad då företaget avser att söka kvotlicens. Det betyder att sista dagen för att registrera sig i LORI är 28 februari. Var gärna ute i god tid.

LORI finns till för att varje koncern eller ekonomisk aktör endast ska kunna skicka in en kvotansökan per kvot och månad.

Första gången du kan söka i det nya systemet är första 7 dagarna i maj 2021.

Om du får kvotlicens får du importera vitlök från länder utanför EU med en tull på 9,6 procent av varans värde.

Du kan överlåta licensen till någon annan.

Tullombud eller deras representanter får inte ansöka om kvotlicens för vitlök.

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

I samband med att det nya kvotsystemet börjar gälla blir det nya kvotnumret för Kina 094285.

Reglerna för importkvoter av vitlök från Argentina respektive ”Alla länder utanför EU” (utom Kina och Argentina), skiljer sig från reglerna som gäller för Kina. Är du intresserad av vitlök från andra länder än Kina kan du kontakta handläggare på Fiskeri- och marknadsstödsenheten.

Så här stora är kvoterna för import av vitlök
till hela EU, räknat i ton

Ursprung

Kvot­nummer

juni-aug

sep-nov

dec-feb

mars-maj

Argentina


Traditionella
importörer

0941049 590

3 813

Nya
importörer

0940994 110

1 634

Totalt
13 700

5 447Kina

094285

10 423

10 423

9 044

10 666Andra länder

094287

822

1 726

822

341

Referenskvantitet och fakturor

Om du ska söka kvotlicens för import av vitlök från Kina ska du beräkna så kallad referenskvantitet. Detta görs senast den 28 februari och ska registreras i Lori.

Referenskvantiteten beräknas som genomsnittet av visad handel under de två tolvmånadersperioderna 1 mars 2019 - 28 februari 2020 respektive 1 mars 2020 - 28 februari 2021. Kvantiteten ligger till grund för hur mycket som du får söka kvot för under kvotåret (2021-2022).

Du visar din referenskvantitet genom att kontakta Tullverket.

eller

Tullverket, Box 12854, 112 98 STOCKHOLM.

Be om utdrag ur Tulldatasystemet (TDS) som visar all vitlöksimport från Kina under tolvmånadersperioderna ovan. Utdraget ska Tullverket skicka till Jordbruksverket: marknadsstod@Jordbruksverket, med kopia till din egen mejladress.

Förutom underlagen från Tullverket behöver vi få in inskannade fakturor till

som uppfyller kraven i förordning (EU) 2020/760 artikel 10 punkt 2.

I referenskvantiteten får du räkna både importen från Kina som du gjort inom kvoten men även importen som du gjort utan tullnedsättning. Du kan alltså öka din referenskvantitet med tiden om du även importerar med full tullsats.

LORI – datasystem för importkvoter för vitlök från Kina

Om du ska söka en kvotlicens för import från Kina behöver du registrera en mängd uppgifter om dig och ditt företag i EU-kommissionens databas Lori. Det ska förhindra att företag med samma ägare söker fler än en kvotlicens för ”sin grupp av företag” under ansökningsperioden.

LORI-registreringen ska lämnas in minst två månader innan den månad då företaget tänker lämna in sin första kvotlicensansökan inom en kvot som kräver LORI-registrering. Det betyder att registreringen i LORI för det kommande kvotåret ska vara färdig senast den 28 februari.

Uppgifterna som ska lämnas in hittar du i bilaga 2 till förordning 2020/760.

Förklaring om oberoende

Företaget ska också skicka in en förklaring om oberoende i LORI. En mall till förklaringen finns i bilaga 1 till förordning 2020/760.

Företaget ska antingen

  • ange en förklaring att det inte har någon anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotnummer

eller

  • ange en förklaring att det har någon anknytning till andra juridiska eller fysiska personer som ansöker om samma tullkvotnummer, men att det regelbundet bedriver väsentlig ekonomisk verksamhet.

Din förklaring om oberoende ska alltid vara korrekt och aktuell. Om företagets förhållanden ändras på något sätt som påverkar förklaringen, ska du inom tio dagar underrätta Jordbruksverket.

När ditt företag är registrerat i LORI så är registreringen giltig fram till dess att den dras tillbaka.

Om du inte lämnar korrekta uppgifter i LORI eller inte rapporterar om en förändring av dina inlämnade uppgifter kommer du att drabbas av sanktioner.

Om du misstänker att ett annat företag inte uppfyller villkoren

Om du misstänker att ett annat företag som är registrerat i LORI inte uppfyller villkoren och behörighetskraven för att ansöka om tullkvoter som kräver förhandsregistrering, kan du lämna in ett klagomål oss. Du måste motivera ditt klagomål.

Vid importen måste du visa ett ursprungsintyg för tullen. Ett ursprungsintyg utfärdas i det land som du importerar ifrån.

Datum för ansökan

Ansökningsperioden är de 7 första kalenderdagarna i varje månad. Observera att du inte får söka en helgdag, lördag eller söndag. Det betyder att om helgen till exempel infaller den 6-7 så är den 5 dagen i månaden sista ansökningsdag. Senast klockan 13.00 måste ansökan vara komplett och säkerhetsbeloppet finnas hos Jordbruksverket.

Du kan bara skicka in en ansökan om licens per månad och kvot. Om du lämnar in fler ansökningar godkänns ingen av dem och du går miste om säkerheterna som du ställt i samband med ansökningarna.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du ställa en säkerhet på 60 euro för varje ton vitlök du söker licens för. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök kvotlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Kom ihåg att ange ursprungslandet (Kina) i ansökan och markera ordet ”Ja” vid obligatorisk uppgift. I rutan för Särskilda upplysningar ska du skriva för vilken delperiod ansökan gäller. Kvotnumret ska skrivas in i LICnet i rutan kvot/referensnummer. Du kan se kvotnumren i tabellen längre upp på sidan. 

Efter att du ansökt

När vi har godkänt din ansökan om licens meddelar vi kommissionen vilken mängd vitlök du vill importera. Vi utfärdar licensen så snart EU-kommissionen meddelar tilldelningsprocenten. Vi meddelar dig tilldelningen via mejl eller telefon.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

  • Licens som söks i maj, juni eller juli är giltig till och med sista september.
  • Licens som söks i augusti, september eller oktober är giltig till och med sista december.
  • Licens som söks i november, december eller januari eller är giltig till och med sista februari.
  • Licens som söks i februari, mars eller april är giltig till och med sista maj.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar