Logotyp Jordbruksverket

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1996–2007

I korta drag

Ökning av produktionsvärdet i jordbrukssektorn 2007

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade mellan 2000 och 2004, men sjönk år 2005 med knappt fyra miljarder kronor. Minskningen år 2005 kan till stor del förklaras av att man då införde gårdsstödet i jordbruket, vilket flyttar stöd från produktsubventioner till produktionssubventioner. Mellan åren 2006 och 2007 ökar produktionsvärdet med drygt 5 miljarder kr, vilket motsvarar en ökning med 12 %.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris ökade med 33 %. Den totala spannmålsskörden ökade år 2007 med 23 %, jämfört med den mycket låga nivån år 2006. Alla spannmålsgrödor har gett högre skörd per hektar än vad som var fallet under år 2006, då skördenivåerna var ovanligt låga. Spannmålsarealen ökade med några procent under år 2007 jämfört med år 2006. Spannmåls­priserna ökade med 82 % år 2007 jämfört med år 2006, vilket fick till följd att värdet ökade med 95 %.

Totalskörden av raps och rybs var ungefär lika stor som föregående år. Priset på oljeväxter ökade med 42 % år 2007 jämfört med år 2006.

Produktionsvärdet till baspris för animalier minskade år 2007 med 2 % jämfört med år 2006. Slakten av nötkreatur minskade något under år 2007, medan slakten av svin är oförändrad. Priserna för nötkreatur är nära nog oförändrade år 2007 jämfört med år 2006, medan priserna för svin minskade något. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur minskade med 3 % år 2007 jämfört med år 2006, samtidigt som det för svin var konstant. Invägningen av mjölk minskade med nästan 5 % år 2007 jämfört med år 2006. Priset på mjölk ökade med nästan 10 % under år 2007.

Driftöverskottet ökar

Driftöverskott netto ökade med 13 % mellan åren 2006 och 2007. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 13 %, samtidigt som kapitalförslitning och övriga produktionssubventioner ökar med 4 % respektive 6 %.