Logotyp Jordbruksverket

Ekologisk växtodling 2009

Sammanfattning

Andelen ekologisk produktion fortsätter att öka men areal-målet till år 2010 kommer inte att nås

Den totala arealen jordbruksmark, som antingen är omställd eller är under omställning till ekologisk produktion, uppgick år 2009 till drygt 385 000 hektar eller 12,5 procent av den totala arealen jordbruksmark. Jämfört med år 2008 har arealen ökat med 14,5 procent.

Den totala arealen omställd jordbruksmark uppgick 2009 till knappt 303 000 hektar, eller 9,8 procent av den totala jordbruksmarken. Det motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med år 2008. Regeringens mål är att den omställda arealen ska motsvara 20 procent av den totala jordbruksmarken vid utgången av år 2010. Andelen omställd areal skulle alltså behöva fördubblas från år 2009 till 2010, vilket i praktiken innebär att regeringens mål inte kommer att nås.

De arealer som redovisas i denna rapport avser arealer som brukas enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. De baseras på uppgifter från de tre godkända kontrollorganen på jordbruksområdet i Sverige. Arealuppgifterna i denna rapport skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.