Logotyp Jordbruksverket

Jordbruksföretag och företagare 2007

I korta drag

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag minskade från 75 808 företag år 2005 till 72 609 företag år 2007. Det var en minskning med 4 %. Antalet företag minskade i samtliga storleksgrupper utom i den största, företag med mer än 100 hektar åker, där antalet företag ökade något.

Det är framför allt inom driftsinriktningen Husdjursskötsel som antalet företag minskade från 24 300 företag år 2005 till 22 600 företag år 2007. Inom övriga driftinriktningar; Växtodling, Blandat jordbruk och Småbruk var antalet företag relativt konstant.

Andelen helt ägda företag ökar och arrenden minskar
Antalet helt ägda företag ökade från 39 200 företag år 2005 till 40 800 företag år 2007. Samtidigt minskade antalet företag som helt eller delvis arrenderade åker. Antalet helt arrenderade företag minskade med nästan 40 % från 6 400 företag till 3 800 företag. Den arrenderade arealen minskade också. Andelen arrenderad åker minskade från 40 % år 2005 till 39 % år 2007.

Andelen kvinliga jordbrukare ökar inte

Antalet kvinliga jordbruksföretagare var 10 000 år 2007. Det var en minskning med 100 företag från år 2005. Andelen kvinliga jordbruksföretagare var alltså ungefär lika stor cirka 14 % såväl år 2005 som år 2007. Antalet aktielbolag och övriga juridiska personer ökade under samma period något.

Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Mer än var femte jordbruksföretagare var 65 år eller äldre år 2007. Ungefär lika många 22 % var under 45 år. Skillnaden i ålder mellan kvinnor och män var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Cirka 26 % av kvinnorna fanns i åldrarna upp till 45 år jämfört med cirka 22 % av männen.