Logotyp Jordbruksverket

Utvecklingen av manlig och kvinnlig
delaktighet i ledningen av svenska
jordbruksföretag 1999-2010

I korta drag

Utvecklingen av sysselsatta i jordbruket

Antalet sysselsatta i jordbruket mer än halverades mellan mitten av 1960-talet och år 2010. Minskningen pågick till år 2003 för att sedan följas av en ökning. Antalet sysselsatta var ungefär lika stort 1999 som 2010, vilket är den period som analyseras närmare i rapporten. Från 2007 hade antalet sysselsatta minskatmed ett par hundra personer.
Från 1964 minskade andelen kvinnor av personer sysselsatta inom jordbruk från cirka 40 % till en knapp tredjedel på 1990-talet och ökade igen under 2000-talet för att år 2010 vara tillbaka på 1964 års nivå, strax över 40 %.

Arbetstid i jordbruket

Från år 1999 till år 2010 minskade antalet årsverken i jordbruket med nästan 18 000 stycken (ett årsverke=1 800 timmar). Under samma period ökade andelen årsverken utförda av kvinnor med 3,5 %, till strax över 28 %. Från 2007 till 2010 var minskningen drygt 8 500 årsverken och andelen som utfördes av kvinnor ökade med 1 %.
Antalet personer som arbetade heltid inom jordbruket minskade kraftigt under 2000-talet och framförallt mellan år 2007 och 2010 då det minskade med knappt 5 400 personer. Totalt arbetade knappt 22 000 personer heltid inom jordbruket år 2010, varav 17 600 män och 4 400 kvinnor. Minskningen var störst på enskilda företag, bland de manliga företagarna. På juridiska aktiebolag ökade andelen heltidsarbetande något under samma period.

Ledningen på jordbruksföretag

Antalet kvinnliga driftsledare på juridiska företag var 749 stycken år 2010, en ökning från 2007 med 328 personer. Antalet juridiska aktiebolag ökade också under samma period, dock inte lika mycket. Andelen kvinnliga driftsledare ökade från 9 % till 14 % under de tre åren mellan mätningarna. År 1999 låg andelen kvinnliga driftsledare på 11 %. De kvinnliga driftsledarna var heltidsarbetande i högre grad år 2010 än år 1999 och skillnaden i arbetstid mellan de manliga och kvinnliga driftsledarna minskade under perioden. På enskilda företag ökade andelen kvinnliga företagare mellan år 1999 och år 2007, från 10 % till 15 %, och låg sedan kvar på 2007 års nivå år 2010. Antalet kvinnliga företagare minskade mellan år 2007 och 2010 med 89 personer. Andelen heltidsarbetande företagare minskade för både män och kvinnor under perioden 1999 till 2010. Trots att minskningen var kraftigast för männen var andelen antalet heltidsarbetande kvinnliga företagare år 2010 knappt hälften av antalet manliga. Personer i ledningen på juridiska
aktiebolag arbetade genomgående i mycket högre grad heltid än de på enskilda företag under perioden. Undersökningar gjorda av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har visat att andelen kvinnor i ledningen av jordbruksföretag egentligen är mycket högre än vad som traditionellt visats i den officiella statistiken, där endast en person kan stå som företagare/driftsledare på företaget. För att möjliggöra redovisning av en
gemensam ledning av företaget, definieras ett nytt begrepp där den som lägger flest timmar i jordbruksföretaget räknas ha högst delaktighet i företagsledandet. Om både företagaren och dennes maka/make eller sambo arbetar lika mycket antas båda lika delaktiga i företagsledningen. På enskilda företag där partner till företagaren fanns och alltså gemensam delaktighet i företagsledandet också var möjlig, ökade andelen företag som leddes av endast en kvinna och av båda parter gemensamt från år 1999 till år 2010. Andelen företag som endast hade en man som företagare var dock fortfarande över 50 % år 2010.