Logotyp Jordbruksverket

Höstsådda arealer 2011

I korta drag

Höstvetearealen halverad i västra Sverige

Framförallt i de sydvästra delarna av landet har ihållande regnväder under hösten medfört att marken inte har kunnat brukas inför höstsådden. I Hallands och Västra Götalands län har endast knappt hälften av den normala sådden av höstvete kunnat genomföras och i Värmlands län minskade höstvetearealen med 65 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Totalt i landet såddes 288 100 hektar höstvete, vilket är 19 % mindre än förra hösten. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en minskning med 14 %.

Även råg- och rågvetearealen halverad i Västsverige

Årets höstsådda rågareal uppgår totalt till 22 600 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra hösten. I Västra Götalands län halverades rågarealen. Den höstsådda rågvetearealen fortsatte att minska och uppgår på riksnivå till 21 700 hektar i år, en minskning med 19 % jämfört med förra året. I Hallands län var minskningen 65 % och i Västra Götalands län minskade rågvetearealen med 43 % jämfört med fjolåret.

Höstkornarealen minskade

Höstkorn har under senare år börjat odlas i allt fler län. Förra året bröts dock trenden och i år minskade arealen ytterligare till 8 500 hektar, vilket är 36 % mindre än förra hösten.

Höstrapsen i nivå med förra höstens areal

Den här hösten har det såtts 62 000 hektar höstraps. Det är i stort sett i nivå med förra årets areal. I Skåne har höstrapsarealen minskat, medan den har ökat något i flertalet av de övriga länen.

Ihållande regn under sensommaren i Västsverige

I sydvästra Sverige kom det stora regnmängder i augusti och september när det var dags för höstsådd. Det medförde problem med bärigheten när marken skulle bearbetas och en betydande del av den planerade sådden blev därför inte av.