Logotyp Jordbruksverket

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014

Preliminära uppgifter för riket

I korta drag

Spannmålsskörden större än förra året

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 5,7 miljoner ton under 2014. Den är 14 % större än förra årets spannmålsskörd och 17 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Ett utmärkande drag för 2014 är att de höstsådda spannmålsgrödorna ökade arealmässigt. Höstvetearealen ökade med hela 82 % och totalskörden fördubblades. De höstsådda grödorna uppvisar överlag höga skördenivåer jämfört med tidigare år. På riksnivå är hektarskörden av höstvete rekordhög.

Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 321 700 ton, vilket nästan är i nivå med förra årets resultat och 9 % mer än femårsgenomsnittet. Låg hektarskörd redovisas för vårraps medan hektarskörden av höstraps däremot är i nivå med
ett tidigare rekord. Odlingsarealen av raps och ryps minskade med nästan 30 000 hektar, vilket motsvarar en minskning på 23 %.

Hög hektarskörd av ärter – lägre för åkerbönor

Ärterna har liksom ifjol gett bra avkastning per hektar, 18 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden beräknas bli omkring 48 000 ton, vilket är 18 % mer än föregående års totalskörd. Hektarskörden av åkerbönor var 14 % lägre än förra året. Totalskörden har beräknats till 55 200 ton, vilket är en minskning med 10 %.

Sommartorka sänkte skördenivåerna i delar av landet

Torrt väder under sensommaren och hösten 2013 gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd. Det ledde till stora höstsådda arealer. Årets sommarmånader präglades av torrt och varmt väder och på vissa håll i landet ledde vattenbristen till torkskador på grödorna. I västra Sverige orsakade skyfall skördeskador på enstaka gårdar. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast genomföras vid gynnsamma väderförhållanden.