Logotyp Jordbruksverket

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Det här är lokalt ledd utveckling genom Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action Group). LAG leder föreningens arbete och de arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde.

Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

53 leaderområden arbetar med lokalt ledd utveckling

Just nu finns 53 leaderområden i Sverige där man jobbar med lokalt ledd utveckling. 48 av områdena är godkända av Jordbruksverket och i de områdena kan man också söka pengar till projekt.

I varje område finns ett leaderkontor

I de godkända leaderområdena finns ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd. Dit kan du vända dig för att få hjälp med din projektidé och du kan även få hjälp med att få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare.

En strategi ligger till grund för utvecklingen

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

De här stöden finns

För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för området. Kontakta därför ditt leaderkontor innan du söker stöd så hjälper de dig att se om din idé kan bidra till utveckling i ditt leaderområde enligt den strategi för utveckling som finns för området.

Projekt kan i vissa fall inkludera flera leaderområden, dessa kallas då för samarbetsprojekt.

Pengarna kommer från fyra EU-fonder

Det finns totalt cirka två miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom lokalt ledd utveckling under perioden 2014–2020.

Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling kommer från fyra EU-fonder:

 • landsbygdsfonden
 • havs- och fiskerifonden
 • socialfonden
 • regionala utvecklingsfonden.

Eftersom pengarna kommer från fyra olika fonder kan du söka stöd för många olika saker som till exempel det här:

 • skapa en attraktiv landsbygd för boende
 • utveckla bygdens föreningsliv
 • göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
 • arbete med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt eller lantbruks- och fiskefrågor.

Det kan också handla om att arbeta med utbyten mellan stad och land.

Frågor och svar

Hur går det till att söka ett stöd inom lokalt ledd utveckling?

I grova drag går det till så här när du söker stöd:

 1. Du skickar in en ansökan i vår e-tjänst. Du söker stödet i två steg.
 2. När du har gjort det första steget skickas ansökan till ditt leaderkontor. Leaderkontoret tar emot ansökan och du får ofta åka till leaderkontoret för att berätta mer om idén.
 3. Du och leaderkontoret gör det andra steget i ansökan tillsammans och fyller i mer information i e-tjänsten.
 4. Projektidén tas upp på ett möte med föreningens styrelse, LAG och bedöms enligt urvalskriterierna. Om projektet blir godkänt prioriterar LAG ansökan.
 5. Leaderkontoret gör sin del av handläggningen innan ansökan skickas vidare för handläggning och beslut hos Jordbruksverket.
 6. Jordbruksverket fattar det slutliga beslutet. Ni kan nu starta projektet!
 7. När ni har genomfört aktiviteter och betalat utgifterna kan du skicka in ansökan om utbetalning.
 8. Jordbruksverket handlägger och betalar ut pengar.

Vad betyder Leader?

Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Alla områden som ansökte om att bilda leaderområden blev inte godkända. Varför?

48 grupper har fått möjlighet att bilda leaderområden. Fem grupper blev inte godkända eftersom pengarna inte räcker till alla områden som ansökte om att bilda leaderområde. Att områden inte prioriterats beror på en kombination av strategiernas kvalitet och att de inte når upp till minsta budget för att ha tillräcklig administrativ kapacitet.

Kan städer ingå i ett område?

I landsbygdsfonden prioriteras landsbygden framför städer. Det är bara
organisationer och företag från tätorter med färre än 20 000 invånare som kan söka stöd inom landsbygdsfonden. I de övriga fonderna finns ingen begränsning på antalet invånare.

Kontakta Leaderkontoret om du har frågor

Vill du veta mer om Leader? Kontakta leaderkontoret i ditt leaderområde.