År 2023 förnyades jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Varje land har nu en strategisk plan som beskriver landets jord­bruks­politik. EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden.

Den strategiska planen beskriver vår jordbrukspolitik

Varje land i EU ska ta fram en så kallad strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik under åren 2023–2027. I den strategiska planen står det till exempel vilka mål vi ska uppnå och vad du kan få stöd och ersättningar för.

Stöd och ersättningar i den strategiska planen

De här stöden finns att söka från år 2023. Klicka på länkarna för att läsa mer om stöden.

1-åriga miljö- och klimatersättningar

Fleråriga miljö- och klimatersättningar

Djurvälfärdsersättningar

Projekt och investeringsstöd

Det nationella stödet till norra Sverige ingår inte i den strategiska planen men stödet kommer att kunna sökas som vanligt.

Budget

Stöden i den strategiska planen finansieras av både nationella pengar och pengar från två EU‑fonder:

 • Europeiska garantifonden för jordbruket
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Den totala budgeten för den strategiska planen är cirka 60 miljarder kronor för perioden 2023–2027. EU står för 45 miljarder kronor och Sverige för 15 miljarder kronor.

Budgetöversikt för strategiska planen (miljoner kronor)

Stöd och ersättningar

Avrundat belopp

Gårdsstöd, omfördelning av stöd¹, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd

27 996

1-åriga miljöersättningar det vill säga ekologisk produktion, mellangröda, fånggröda, vårbearbetning och precisionsjordbruk

6 914

Djurvälfärdsersättningar för får, suggor och mjölkkor

1 166

Fleråriga miljöersättningar det vill säga skötsel av betesmarker och slåtterängar inklusive komplement, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner, hotade husdjursraser samt stöd till lantrasföreningar

6 650

Kompensationsstöd

7 500

Stöd till biodlingssektorn, stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker

384

Investeringsstöd inklusive startstöd

4 388

Projektstöd inklusive Leader

4 092

Tekniskt stöd

958

1. Alla som får gårdsstöd kommer att få cirka 15,4 euro extra per hektar för de första 150 hektaren jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Det här är en omfördelning av stöd som ska öka inkomsterna hos de företag som har störst behov av stöd för att uppnå en skälig inkomst. Därför är gränsen satt till 150 hektar. I strategiska planen kallas detta för omfördelningsstöd.

Övervakningskommittén följer planen

För att följa arbetet med den strategiska planen finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att

 • granska alla frågor som påverkar den strategiska planens måluppfyllelse
 • följa hur målen med planen nås med hjälp av indikatorer (exempelvis hur många som sökt stöden, vilka resultat och effekter de har gett)
 • yttra sig om de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen
 • yttra sig om planen för utvärderingen av strategiska planen samt förslag om ändringar av strategiska planen.

I kommittén sitter representanter från bland annat myndigheter, organisationer som arbetar med miljö- och klimatfrågor, näringslivets och arbetsmarknadens parter och organisationer som företräder civilsamhället.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra handlingar.

Målen för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU

EU:s nya jordbrukspolitik ska ge medlemsländerna bättre möjlighet att hantera de utmaningar som livsmedelssektorn och landsbygderna står inför, som klimatförändringar, hotad biologisk mångfald samt företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Samtidigt ska länderna kunna fortsätta att stödja lantbrukare på ett sätt som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk.

Tre allmänna mål för alla medlemsländer

Den strategiska planen har tre övergripande mål som alla medlemsländer i EU ska arbeta utifrån. Den strategiska planen ska

 1. stärka sektorns motståndskraft
 2. stödja miljövård och klimatåtgärder
 3. förbättra livet på landsbygdsområden.

De allmänna målen är nedbrutna till nio särskilda mål

De tre allmänna målen är sedan nedbrutna i nio särskilda mål:

 1. garantera lantbrukarna en skälig inkomst
 2. öka konkurrenskraften
 3. förbättra lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan
 4. motverka klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket
 5. vårda miljön
 6. bevara landskap och biologisk mångfald
 7. stödja generationsskiften
 8. bidra till en levande landsbygd
 9. skydda folkhälsan och matens kvalitet.

Ett tvärgående mål

Det finns också ett så kallat ett tvärgående mål som genomsyrar de övriga nio särskilda målen. Målet är att

 • främja kunskapsöverföring, innovation och digitalisering

Stöd till hjälp för att nå det tvärgående målet

För att nå det tvärgående målet använder vi följande stöd:

 • stöd till innovationer (EIP-Agri)
 • samarbete
 • kompetensutveckling
 • stöd till producentorganisationer för frukt och grönt.

Så här når vi de särskilda målen

För att klara av att nå de särskilda målen utgår vi från vad vi behöver göra. Vi har tagit fram vilka behov som finns för att nå varje särskilt mål.

De resurser vi har för att nå målen är jordbruksfonden, landsbygdsfonden och grund­villkoren. Fonderna finansierar stöden och ersättningarna. Grundvillkoren är regler som bland annat ser till att vi får bättre miljö, klimat, mindre smittspridning och säkrare livsmedel.

Särskilt mål 1: Garantera lantbrukarna en skälig inkomst

Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 1:

 • säkerställa goda konkurrensvillkor
 • kompensera för sämre produktionsförutsättningar och högre kostnader
 • hantera prissvängningar
 • begränsa skadeverkningar av vilt.
Resurser

Jordbruksfonden, grundvillkor och landsbygdsfonden

Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • gårdsstöd
 • omfördelningsstöd
 • nötkreatursstöd
 • kompensationsstöd
 • stöd till samarbete
 • stöd till kompetensutveckling.
Särskilt mål 2: Öka konkurrenskraften
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 2:

 • nyttja ny teknik och sprida kunskap
 • säkerställa samverkan mellan jordbruk rådgivning och forskning
 • stärka affärsmässighet
 • bygga rationella djurstallar
 • bibehålla och utveckla jordbruksmarkens produktionsförmåga.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • stöd till producentorganisationer för frukt och grön
 • stöd till biodlingssektorn
 • investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
 • innovationsstöd inom EIP-Agri
 • stöd för samarbete
 • stöd för kompetensutveckling.
Särskilt mål 3: Förbättra lantbrukarnas ställning i livsmedelskedjan
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 3:

 • stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • stöd till producentorganisationer för frukt och grönt
 • investeringsstöd diversifiering och utveckling av livsmedelskedjan
 • stöd för samarbete
 • stöd för kompetensutveckling.
Särskilt mål 4: Motverka klimatförändringar och klimatanpassa jordbruket
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 4:

 • lagra in kol och växthusgasavgång från organogena jordar
 • öka produktion av och ta tillvara förnybar energi , effektivera energianvändningen
 • anpassa produktionen till klimatförändringar, minska relativa påverkan av klimatet.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • ersättningar för fånggröda, mellangröda och vårbearbetning
 • Stöd till producentorganisationer för frukt och grönt
 • investeringsstöd för bevattningsdammar
 • innovationsstöd inom EIP-Agri
 • stöd till samarbete
 • stöd till kompetensutveckling.
Särskilt mål 5: Vårda miljön
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 5:

 • minska belastningen på mark, luft och vatten
 • utveckla och sprida kunskap om hållbar produktion.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • ersättningar för fånggröda, mellangröda och vårbearbetning
 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för precisionsjordbruk- planering
 • ersättning till skyddszoner och anpassade skyddszoner
 • Stöd till producentorganisationer för frukt och grönt
 • investeringsstöd för:
  • vattenvårdsåtgärder
  • kalkfilterdiken
  • ökad konkurrenskraft.
 • innovationsstöd inom EIP-Agri
 • stöd till samarbete
 • stöd till kompetensutveckling.
Särskilt mål 6: Bevara landskap och biologisk mångfald
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 6:

 • bevara och förstärka biologisk mångfald i slättbygd
 • bevara värdefulla gräsmarker
 • bevara genetisk mångfald
 • öka kompetensen om biologisk mångfald
 • öka ekologisk produktion.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • ersättning för ekologisk produktion
 • ersättning för skötsel av våtmarker och dammar
 • ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • ersättning för hotade husdjursraser
 • stöd till lantrasföreningar
 • investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder
 • stöd till samarbete
 • stöd till kompetensutveckling.
Särskilt mål 7: Stödja generationsskiften
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 7

 • underlätta generationsväxling
 • förbättra arbetsmiljön.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • stöd till unga jordbrukare
 • startstöd
 • stöd för samarbete
 • stöd för kompetensutveckling.
Särskilt mål 8: Bidra till en levande landsbygd
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 8:

 • attrahera nya företagare för att utveckla nya produkter och tjänster på landsbygderna
 • stärka affärsmässighet på landsbygderna
 • underlätta kapitalförsörjning på landsbygderna
 • främja en attraktiv landsbygd.


Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • investeringsstöd diversifiering och utveckling av livsmedelskedjan
 • stöd till Leader
 • stöd till samarbete
 • stöd till kompetensutveckling.
Särskilt mål 9: Skydda folkhälsan och matens kvalitet
Behov

Följande behov finns för att vi ska klara av att nå särskilt mål 9:

 • öka ekologisk produktion
 • upprätthålla en god djurvälfärd och djurhälsa.
Aktiviteter

De här stöden och ersättningarna kan vi använda för att nå målet:

 • ersättning för ekologisk produktion
 • djurvälfärdsersättningar för får, getter och kor
 • stöd till samarbete
 • stöd till kompetensutveckling.


Utvärdering och uppföljning

Vi utvärderar den strategiska planen löpande för att den ska kunna förbättras. Utvärderingarna hjälper oss att bedöma om planen är utformad för att möta behoven hos de som söker stöden och ersättningarna och om planen når sina mål på ett effektivt sätt. På så sätt bidrar utvärderingarna både till att den nuvarande planen och kommande gemensamma jordbrukspolitik kan utformas och genomföras på ett bättre sätt. Arbetet med utvärdering medfinansieras av Europeiska unionen.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Utvärderingarna genomförs av såväl externa konsulter och forskare som av medarbetare på Jordbruksverket. Alla utvärderingar görs av personer som inte har varit delaktiga i att utforma programmet eller som inte i sin nuvarande tjänst eller sitt nuvarande uppdrag arbetar med att genomföra programmet.

Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna, och alla utvärderingar granskas och kvalitetssäkras av oberoende experter. Generellt följer granskarna utvärderingarna från planering till färdig utvärderingsrapport.

Vi arbetar med bedrägeri­­bekämpning

Vi och andra myndigheter som hanterar EU‑stöd arbetar tillsammans för att förebygga och bekämpa bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Syftet är att se till att de pengar som vi betalar ut går till rätt person, så att EU‑medel inte utnyttjas felaktigt.

Både vi och andra handläggande myndigheter gör därför kontroller i handläggningen, för att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

EU betonar i den nya jordbruks­politiken att bedrägeri­­bekämpning är ett område som är viktigt att alla medlemsländer arbetar med.

Regeringen ansvarar för den strategiska planen

Det är regeringen som ansvarar för innehållet i den strategiska planen. Regeringen ansvarar även för den svenska förordningen.

Jordbruksverket ansvarar för att stöden är möjliga att söka. Det innebär till exempel att vi tar fram föreskrifter, information om stöden och e-tjänster.

Du kanske också är intresserad av det här

Dokument som du kan få tillgång till genom att kontakta oss:

 • Förhandsutvärdering av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027
 • Strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) 2023–2027
 • Bilagor till strategisk miljöbedömning av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027

Senast granskad: 2024-01-18

Till toppen