Grundvillkor

Grundvillkor är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina stöd. Genom att följa grund­villkoren bidrar du till att bevara jordbruks­marken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smitt­spridning och få säkrare livs­medel.

Det här är grund­villkor

Det som du sedan tidigare känner igen som tvär­villkor har ändrats från år 2023 och kallas i stället för grund­villkor. Grund­villkor är regler som du som söker jordbrukar­stöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet.

De flesta grund­villkor är inga nya regler. De finns redan i de EU‑förordningar som gäller eller genom att Sverige redan har infört EU‑direktiv i svensk lag­stiftning.

Genom att följa grund­villkoren bidrar du till att bevara jordbruks­marken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smitt­spridningen och få säkrare livs­medel. Grund­villkoren bidrar även till lika villkor för lant­brukarna inom och mellan medlems­staterna i EU. Grund­villkoren är indelade i verksamhets­krav och normer.

Verksamhetskrav och normer

Verksamhetskrav är regler som redan gäller i Sverige för all jordbruks­verksamhet, oavsett om du söker jordbrukar­stöd eller inte. Du måste alltså följa dessa regler redan innan du har bestämt dig för att söka jordbrukar­stöd. Exempel på verksamhets­krav är vissa av reglerna för djur­skydd.

Det finns även grund­villkor som kallas för normer. De är miljö- och klimat­relaterade grundvillkors­mål som alla medlems­stater måste nå upp till och som finns upp­räknade i EU:s regler för den gemensamma jordbruks­politiken. Sverige kommer att fast­ställa dessa normer i svensk lag­stiftning, antingen genom helt nya regler eller genom att peka ut hur regler som redan finns i svensk lag­stiftning uppfyller målet med normen. Exempel på normer är regeln för mark­täckning under känsliga perioder eller förbudet mot bränning av stubb på åker­mark.

Varje verksamhets­krav och norm är numrerad i EU-förordningen och förkortas där SMR (föreskrivna verksamhets­krav) respektive GAEC (normer för god jordbruks­hävd och goda miljö­förhållanden).

Nyheter i grundvillkoren

De flesta grundvillkor är oförändrade jämfört med tidigare tvärvillkor. Men det finns en del nya villkor och en del av dem är sådana som redan finns i svensk lagstiftning.

Villkor i förgröningsstödet är nu i stället grundvillkor

Förgröningsstödet finns inte längre kvar från år 2023. Tre av grundvillkoren påminner om de villkor som finns i tidigare förgröningsstödet:

 • Villkor om gröddiversifiering ersätts av grundvillkoret om växtföljd.
 • Villkor om ekologiska fokusarealer ersätts av grundvillkoret om miljöytor. De största förändringarna:
  • Svartträda är inte godkänd som miljöyta, varken på trädor eller obrukade fältkanter.
  • Miljöytorna får inte användas för produktion. Det innebär att salix, vallinsådd, mellangröda och kvävefixerande grödor inte är godkända miljöytor.
  • Företag med ekologisk produktion behöver ha miljöytor.
  • Gränsen för arealen åkermark på företag som behöver ha miljöytor sänks från 15 till 10 hektar. Det innebär att det bara är företag som har mindre än 10 hektar åkermark som är undantagna från villkoret.
 • Villkor om att skydda betesmarker och slåtterängar i Natura 2000-områden blir ett nytt grundvillkor.

Tvärvillkor som tagits bort

En viktig förändring är att tvärvillkoren för märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur, får, get och gris inte är grundvillkor. Men de är fortfarande stödvillkor för djurrelaterade jordbrukarstöd och dessutom regler i svensk lagstiftning som du måste följa. Tvärvillkoret om anmälan om TSE-sjukdomar är inte heller ett grundvillkor. Men även detta villkor gäller ändå enligt svensk lagstiftning. Därför måste du fortfarande följa reglerna, även om du inte får något grundvillkorsavdrag om du inte gör det.

Lista över alla grundvillkor

Via länkarna kan du läsa detaljerna för varje grundvillkor.

Nya villkor som är nationell lagstiftning sedan tidigare, verksamhetskrav (SMR):

Nya villkor som Sverige inför för att uppnå målen i EU:s regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, normer (GAEC):

Grundvillkor som är oförändrade i jämförelse med tidigare tvärvillkor:

Jordbrukarstöd där grundvillkoren gäller

Om du inte följer grundvillkoren kan du får avdrag på de här stöden:

 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage
 • ersättning för ekologisk produktion
 • miljöersättningar
 • kompensationsstöd
 • djurvälfärdsersättning för får, suggor och mjölkkor.

Det finns också särskilda villkor utöver grundvillkoren för varje stöd som du också måste följa för att få full utbetalning.

Du som har sökt stöd ansvarar för att följa grundvillkoren hela året

Det är du som har sökt stödet som har ansvar för att följa grundvillkoren i din jordbruksverksamhet och på all din jordbruksmark. Det gäller även om det är någon annan som utför arbetsuppgifterna, till exempel en anställd eller maskinstation. Tänk på att du ansvarar för att grundvillkoren följs under hela stödåret.

Undvik de vanligaste överträdelserna

Vissa överträdelser som en del lantbrukare har fått grundvillkorsavdrag för kunde de ha åtgärdat ganska enkelt. Det här ska du göra för att undvika de vanligaste överträdelserna:

 • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur du ska utforma dina djurstallar. Tänk särskilt på reglerna om att djuren ska ha daglig tillsyn samt att följa måttbestämmelserna för de utrymmen där djuren vistas.
 • Om du är foderföretagare ska din anläggning vara registrerad, eller godkänd, om det krävs.
 • Kontrollera så att ett landskapselement inte är skyddat som grundvillkorselement innan du flyttar eller påverkar det på annat sätt. Tänk särskilt på detta innan du lägger igen ett dike eller flyttar på ett stenröse.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer grundvillkoren kan länsstyrelsen göra avdrag på dina stöd. Länsstyrelsen kontrollerar alla grundvillkor hos en andel av de lantbrukare som söker stöd. Vissa kontroller får du reda på i förväg och vissa kontroller får du inte reda på i förväg. Om du har både växtodling och djurhållning kan det vara olika kontrollanter som granskar olika grundvillkor vid olika tillfällen under året.

Om Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller kommunen upptäcker att du inte har följt alla grundvillkor som gäller dig kan de rapportera överträdelserna till länsstyrelsen.

Efter en kontroll på din gård får du ett brev hem. Brevet heter Meddelande om kontrollresultat av grundvillkorskontroll. I brevet får du reda på om kontrollanten har upptäckt några överträdelser av grundvillkoren eller inte, det vill säga om du i något fall inte har uppfyllt dem.

Force majeure och oförutsedda händelser

Om du inte kan följa grundvillkoren på grund av händelser som du inte har kontroll över kan du slippa grundvillkorsavdrag. Då behöver du hänvisa till force majeure eller oförutsedda händelser.

Exempel på force majeure och oförutsedda händelser är

 • att den som tog emot stödet har dött
 • långvarig arbetsoförmåga hos den som tar emot stödet
 • en allvarlig naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget
 • att byggnaderna för djur på jordbruksföretaget oavsiktligt har förstörts
 • en epizooti eller en växtsjukdom som har drabbat hela eller en del av stödmottagarens djurbesättning respektive grödor
 • om stödmottagaren genom så kallad expropriation har tvingats överlåta hela eller en stor del av jordbruksföretaget, om överlåtelsen inte kunde förutses den dag då ansökan lämnades in.

Om du vill hävda force majeure eller oförutsedda händelser måste du göra det skriftligt till länsstyrelsen och förklara varför du inte kan uppfylla grundvillkoren. Anmälan ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det.

Frågor och svar

Jag har haft flera kontroller på min gård. Varför har jag bara fått ett beslutsbrev och ett avdrag?

När länsstyrelsen gör kontroll på din gård kan det vara så att olika personer gör olika delar av grundvillkorskontrollen. Men det är bara en grundvillkorskontroll även om den är uppdelad på flera tillfällen och därför får du bara ett beslutsbrev och ett avdrag per år.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Länsstyrelsen ordnar ibland kurser och andra aktiviteter för att informera om grundvillkoren. Kurserna är gratis för dig som söker något av de stöd som berörs av grundvillkoren.

Författningar

Söker efter 2022:29

Senast granskad: 2023-01-26