Grundvillkor – Hormoner

Reglerna för hur du får använda hormoner gäller för dig som håller eller föder upp nötkreatur, grisar, får, getter, hovdjur, fjäderfän, kaniner eller hägnat vilt för livsmedels­produktion. Hormoner får endast användas till djur för att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjuk­dom eller sjukdoms­symtom.

Användning av hormoner

Du får använda hormoner för att för­hindra att djur blir befruktade, för att fram­kalla abort, stimulera ägg­lossning, för att verka samman­dragande på liv­modern och för att synkronisera brun­sten hos djur. Du får inte använda implantat med hormoner. Du får inte ge djur hormoner för att de ska växa snabbare eller ge mer av­kastning. Det innebär att du inte får behandla djur som du har för att slakta med hormoner. Du får inte förvara β- receptor­stimulerande substanser på an­läggningen.

Endast godkända hormon­preparat

Du får bara använda godkända hormon­preparat. Det är bara en veterinär eller en person som är utsedd av en veterinär som får ge dina djur hormon­preparat. Djuren får bara ges hormon­­preparat enligt till­verkarens instruktioner.

Begränsningar i hur du får sälja och över­låta djur

Djur som behandlats med hormon­preparat får inte över­låtas eller säljas före karens­tidens utgång, som veterinären har fastställt. Sport- och avels­hästar som behandlats med hormoner är undan­tagna denna regel, och får säljas innan karens­tiden har gått ut. Det gäller under förut­sättning att vill­koren för att ge dem hormoner har uppfyllts och att de åtföljs av ett intyg ut­färdat av en veterinär.

Krav på dokumentation

Du ska dokumentera all behandling med hormoner till livs­medels­producerande djur. Detta ska dokumenteras i en stall­journal eller en läkemedels­journal. Information om vilka uppgifter som ska dokumenteras finns i Jordbruks­verkets före­skrifter (SJVFS 2019:25).

Du kan använda veterinärens behandlings­bevis (förrättnings­underlag) som dokumentation om den innehåller den information som tas upp i ovan nämnda före­skrift. Du ska spara journalerna i minst 5 år (grundvillkors­kravet är 3 år).

Anvisningar

Veterinären ska lämna noggranna skriftliga instruktioner om hur du ska använda hormoner, till exempel när det gäller den tid djuren ska behandlas och vilka karens­tider som gäller. Veterinären ska också tala om hur du ska förvara preparaten samt vad du ska göra med över­blivna läke­medel, för­packningar, sprutor och kanyler.

Du ska spara recept och kvitton eller mot­svarande i 5 år, så att du kan styrka att du köpt och innehaft läke­medlen.

Författningar

Söker efter 2019:32

Söker efter 2019:25

Du kanske också är intresserad av

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen