Tillgänglighet för jordbruksverket.se

Jordbruksverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur jordbruksverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen och de digitala tjänsterna kopplat till den?

Vi arbetar löpande med förbättring av den digitala tillgängligheten, men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglighetsanpassad.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jordbruksverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpnings­område enligt beskrivningen nedan, kan du meddela oss. Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem. Meddela vilken sida eller funktion det är som du har problem med.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkravet, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss genom att fylla i ett formulär eller ringa till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webb­tillgänglighet eller din begäran om tillgänglig­görande av innehåll kan du anmäla detta till DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen och dess e-tjänster är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte eller delvis är tillgänglighetsanpassat

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgänglighetsanpassat.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa kartor kräver färgseende för att kunna ta del av informationen. Det finns brister i kontraster och färgval.
  • Sökfunktionen för våra statistikrapporter är svår att navigera i med skärmläsare.
  • Det finns filmer med visuell information som inte är tillgänglig för den som inte ser.
  • Det förekommer ord på latin som inte är uppmärkt med rätt språkkod, vilket gör det svårt att förstå om man får texten uppläst.
  • En del av våra dokument är inte tillgänglighets­anpassade. Dokumenten kan innehålla bilder utan textalternativ, sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig tabb­ordning samt ha otydligt utformade länktexter.

Vår ambition är att ha åtgärdat dessa tillgänglighets­problem senast den 31 december 2023.

E-tjänster

De flesta av våra e‑tjänster är inte tillgänglighets­anpassade.

Appar

De flesta av våra mobila applikationer är inte tillgänglighets­anpassade.

Oskäligt betungande anpassning

I arbetet med att tillgänglighet­sanpassa Jordbruksverkets digitala tjänster är vår intention att använda de resurser vi har där de gör mest nytta för våra kunder. Vi har begränsad budget och personal för att genomföra tillgänglighets­anpassning och kan inte tillföra ytterligare medel utan att riskera att inte kunna fullgöra våra uppdrag.

Jordbruksverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll.

E‑tjänster

Jordbruksverket har många e-tjänster som är flera år gamla. Flera av dem är mycket komplexa och samtidigt utvecklade med mycket gammal teknik, vilket komplicerar tillgänglighets­anpassningen. Det är i flera fall inte ekonomiskt och tekniskt försvarbart att anpassa alla dessa tjänster fullt ut under en kort tidsperiod. Arbeten med att förnya delar av Jordbruksverkets e‑tjänster pågår och kommer fortgå under flera år. Vi prioriterar anpassningen utifrån möjligheterna som finns i den nuvarande tekniken, vilken typ av interaktion som krävs av användaren inne i tjänsten, vårt uppdrag och tjänstens användnings­frekvens.

Dokument

Excel-dokument som innehåller beräkningsformler är inte tillgänglighetsanpassade, men vi arbetar löpande med att anpassa dem.

Beslut om fältförsök och rapporter om fältförsök publicerade innan 1 februari 2021 ligger kvar i originalversionen på webbplatsen. Detta för att säkerställa att de är identiska med originalen. Rapporter och beslut som begärs ut kommer att lämnas ut i ett tillgängligt format.

Statistikrapporter som är publicerade innan 18 juni 2020 är inte tillgänglighetsanpassade. Detta för att efterfrågan är mycket låg i förhållande till arbetsinsatsen som krävs för att anpassa rapporterna.

Dokument som gäller projekt som är avslutade före september 2018 är inte tillgänglighets­anpassade eftersom vi inte kunnat ställa krav i efterhand på de externa parter som tagit fram dokumenten.

Tidigare fattade beslut som vi eller andra myndigheter fattat kan vi inte i efterhand tillgänglighets­anpassa utan att riskera rätts­säkerheten.

Föreskrifter och föreskriftsförslag

Jordbruksverket har ett omfattande antal, ca 1 400, gällande, upphävda och äldre versioner av föreskrifter publicerade på webbplatsen. De tidigaste föreskrifterna är från år 1976 och flertalet i inskannat format. Föreskrifterna är publicerade i ett låst pdf/A-format, som motsvarar den tryckta versionen som vi är skyldiga att publicera enligt rätts­informations­förordningen (1999:175).

Tillgänglighets­anpassning av upphävda och äldre versioner av föreskrifter bedöms ha obefintliga eller mycket få fördelar för personer med funktions­nedsättning.

Våra webbsidor återger sammanfattningar av de viktigaste delarna av innehållet i nu gällande föreskrifter. Det finns också tillgänglighets­anpassade vägledningar för vissa föreskrifter. Fördelarna att nå föreskrifterna i sitt originalformat är därför begränsade.

Vi arbetar på att hitta en lösning för att även ha tillgänglighets­anpassade versioner av gällande föreskrifter på webben. Det har dock visat sig vara svårt att hitta en rättssäker lösning. Tillgänglighets­anpassningen skulle i nuläget innebära omfattande manuellt arbete, stora kostnader och stora risker för att den tillgänglighets­anpassade versionen innehåller felaktig information. Det gör att arbetet med att hitta en lösning dragit ut på tiden.

Vid en jämförelse mellan de kostnader och risker anpassningen skulle innebära för Jordbruksverket samt de fördelar som anpassningen innebär är det oskäligt betungande att fullgöra kraven för föreskrifter i dagsläget.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgänglighetsanpassat, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Dokument som vi är skyldiga att publicera eller hänvisa till

Jordbruksverket är skyldigt att publicera vissa dokument, bland annat dokument från EU-kommissionen. Dessa dokument har varken finansierats eller tagits fram av Jordbruksverket och tillgänglighets­anpassningen av dessa dokument står därför utom vår kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

För vår webbplats har vi både gjort en intern granskning, samt låtit en extern leverantör genomföra en oberoende granskning. Den externa granskningen genomfördes via leverantörens egen gransknings­tjänst. Vid de interna granskningarna använder vi bland annat DIGG:s rekommenderade metoder.

Jordbruksverket arbetar löpande med förbättring av den digitala tillgängligheten genom kompetens­höjande insatser, framtagna rutiner, checklistor och stöd. Vi har med oss EN 301 549 vid upphandling och kravställning, involverar våra kunder i utvecklings­processen och samarbetar med funktions­hinder­rörelsen.

Den senaste interna bedömningen gjordes den 25 september 2019.

Den senaste oberoende granskningen gjordes den 19 oktober 2020.

Webbplatsen publicerades den 25 september 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 november 2023.

Senast granskad: 2023-11-20

Till toppen