Grundvillkor – Buffert­remsor längs vatten­drag

Om du sprider gödsel­medel eller växt­skydds­medel vid sjöar eller vatten­drag så kan det för­orena vattnet. Därför måste du se till att det finns en ogödslad och obe­sprutad buffert­remsa mot sjöar och vatten­drag.

Buffert­remsor vid sprid­ning av gödsel­medel

Du får inte sprida gödsel­medel närmare än 3 meter från en sjö eller ett vatten­drag. Med vatten­drag menas bäck, å, flod, älv, kanal eller damm.

Minst 2 av dessa 3 meter ska vara på jord­bruks­marken som gränsar till vatten­draget eller till sjön. Detta grund­villkor skiljer sig lite från de miljö­regler som gäller inom nitrat­känsliga områden, där det bara är avståndet från åker­kanten och in på åkern som regleras.

Buffert­remsor vid sprid­ning av växt­skydds­medel

Du får inte sprida växt­skydds­medel närmare än 6 meter från en sjö eller ett vatten­drag. Med vatten­drag menas bäck, å, flod, älv, kanal eller damm. Detta grund­villkor är precis det­samma som de lag­krav som finns när det gäller vilka fasta skydds­avstånd du ska hålla dig till när du ska sprida växt­skydds­medel.

Författningar

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen