Det kan du få avdrag för

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor. Om du inte gör det kan Jordbruksverket eller länsstyrelsen besluta om avdrag.

Det kan finnas olika anledningar till varför vi gör avdrag på ditt stöd. En del av dem är gemensamma för alla stöd och en del är specifika för vissa stöd. Följande orsaker till avdrag gäller för alla stöd som ingår i SAM‑ansökan:

  • Din ansökan kommer in för sent.
  • Du har inte följt grundvillkoren. Det här gäller för alla stöd utom nationellt stöd.
  • Du har inte följt villkoren för stödet.
  • Du har angett för mycket areal i din ansökan.

Om du har lämnat oriktiga uppgifter, eller inte lämnat in de uppgifter som behövs för ansökan, kan hela din ansökan bli underkänd.

I de flesta fall beräknar vi eventuella avdrag innan vi betalar ut stöden. Om du däremot redan har fått dina stöd utbetalade när länsstyrelsen beslutar om avdrag kommer vi i första hand att dra av pengarna från de jordbrukarstöd som du får kommande år. I andra hand får du ett inbetalningskort så att du kan betala tillbaka det som du har fått för mycket. Du kommer i så fall att få ett beslut om återkrav.

Större möjligheter att ändra i ansökan för att slippa avdrag

Sedan 2023 har du större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi jämför dina ansökta uppgifter med information som vi har i våra system samt att vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser skiljer sig från det du har angett i din SAM-ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden. Det är viktigt att du ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med hur det ser ut på din mark och hur du sköter den.

Läs mer om hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark och vad du kan ändra i ansökan.

Om din ansökan kommer in för sent

Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning eller ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du inget stöd alls för 2024.

Detta gäller inte nationellt stöd för slaktsvins-, ägg- och mjölkproduktion.

Om du inte följt grundvillkoren

Om en kontroll visar att du inte har följt ett grundvillkor beslutar länsstyrelsen om avdrag.

Grundvillkors­avdraget innebär att alla dina jordbrukarstöd sänks med en viss andel – en procentsats. Du får ett brev om hur stor procentsatsen är. Motsvarande belopp blir sedan ett avdrag i varje enskilt stöd. Brevet heter Meddelande om beslut om grundvillkors­avdrag. I brevet står det också hur procentsatsen har räknats ut.

Procentsatsens storlek beror på hur allvarlig överträdelsen av grundvillkoren är, antalet djur eller hur stor yta som överträdelsen gäller samt hur länge den har pågått. Om det är flera villkor som du inte uppfyller kan detta höja procentsatsen. Om du har överträdelser som får obetydliga konsekvenser för att uppnå villkoret ifråga eller om det finns berättigande skäl kan detta bidra till att sänka procentsatsen.

Första gången en kontrollant upptäcker en överträdelse blir avdraget normalt 3 procent, men det kan sänkas till 1 procent eller höjas till 5 procent beroende på hur stor överträdelsen är. Om samma sorts överträdelse upptäcks mer än en gång blir avdraget större. I mycket allvarliga eller avsiktliga fall kan avdraget bli upp till 100 procent. I extrema fall kan du dessutom bli utesluten från möjligheten att söka stöd följande år.

Om du inte följt villkoren för stödet

Om du inte följer alla villkor för stödet kan du få avdrag.

Om du upprepar samma villkorsfel kommer det att bedömas hårdare. Det kan innebära ett större avdrag eller att Jordbruksverket eller länsstyrelsen häver ditt åtagande i de fall du har ett flerårigt åtagande.

Avdrag som är specifika för varje stöd:

Djurvälfärdsersättningarna

Om du har missat att följa villkoren kan det bli avdrag på din ersättning. Hur stort avdraget blir påverkas av förhållandet mellan djuren som inte uppfyller kraven och hur många djur du får ersättning för. Om du har missat att följa villkoren för fler än tre djur och mer än 30 procent av de djur du får ersättning för, så blir hela din ansökan underkänd. Om procentsatsen överstiger 50 procent får du dessutom ett extra avdrag på framtida utbetalningar.

Djurvälfärdsersättning för får

Om du inte följt ett villkor kan du antingen få avdrag för alla får som du har i ditt åtagande, eller för de får som specifikt omfattas av felet. Oftast innebär fel för ett visst djur att ersättningen för det djuret minskar i förhållande till hur allvarligt felet är. Om du till exempel inte uppfyller villkoret för klippning av får blir avdraget 36 kronor per får som du inte klippt korrekt enligt villkoren.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Om du inte följt ett villkor kan du antingen få avdrag för alla suggor som du har i ditt åtagande eller för de suggor som specifikt omfattas av felet. Oftast innebär fel för ett visst djur att ersättningen för det djuret minskar i förhållande till hur allvarligt felet är. Om du till exempel inte uppfyller villkoret för hullbedömning får du 120 kronor i avdrag per sugga som du inte har hullbedömt enligt villkoren.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Ett av villkoren är att det ska finnas en klövhälsoplan för alla de djur som ingår i åtagandet. Om du inte har en klövhälsoplan får du avdrag för alla djur i ditt åtagande. Om du vid nästa kontroll inte heller har en godkänd klövhälsoplan kan vi häva hela åtagandet.

Om du inte uppfyller villkoret för hur ofta du ska verka dina djur får du ingen ersättning för de djur som inte är verkade enligt villkoren. Om villkorsfelet gäller mer än 20 procent av djuren blir avdraget på ersättningen ännu högre.

Hotade husdjursraser

Om du har missat att följa villkoren kan det bli avdrag på din ersättning. Hur stort avdraget blir påverkas av förhållandet mellan djuren som inte uppfyller kraven och hur många djur du får ersättning för. Om du har missat att följa villkoren för fler än tre djur och mer än 30 procent av de djur du får ersättning för, så blir hela din ansökan underkänd. Om procentsatsen överstiger 50 procent får du dessutom ett extra avdrag på framtida utbetalningar.

Nötkreatur, får, getter, svin

Ett villkorsfel för ett visst djur innebär oftast att det djuret inte ger någon ersättning.

Om du inte anslutit din besättning till aktuell härstamnings­kontroll för dina djur kommer avdraget att vara 1 000 kronor per missad anslutning till härstamnings­kontroll. Om du inte anslutit din besättning till aktuell härstamningskontroll andra året i ditt åtagande kommer ditt åtagande att hävas och vi kommer att kräva tillbaka pengar som du redan fått.

Om du inte följer något av de här villkoren blir avdraget ersättningen för djurets beräknade värde multiplicerat med 2:

  • betäckning
  • avel med olika raser på djuren och att djur inte får vara kastrerade.

Genbank för fjäderfän

Om du inte anslutit genbank till aktuell härstamnings­kontroll för genbank kommer avdraget att vara 1 000 kronor per missad anslutning till härstamnings­kontroll. Om du inte anslutit genbank till aktuell härstamnings­kontroll andra året i ditt åtagande kommer ditt åtagande att hävas och vi kommer att kräva tillbaka pengar som du redan fått.

Om du inte söker utbetalning för samtliga genbanker i ditt åtagande får du ingen ersättning alls det året. Om du även ett senare år under åtagande­perioden inte söker utbetalning för samtliga genbanker kommer ditt åtagande att hävas och vi kommer att kräva tillbaka pengar som du redan fått.

Om du inte följer villkoren som gäller för betäckning och avel kommer ditt åtagande att hävas och vi kommer att kräva tillbaka pengar som du redan fått.

Kolinlagring och minskat kväveläckage

Fång- eller mellangrödans etablering bedöms genom en helhetsbedömning av skiftet. Etableringen kan vara ojämn på skiftet men ändå totalt sett vara tillräcklig. Därför är avdragen för fång- och mellangrödor knutna till skiftet, förutom om du sått en gröda som inte är tillåten som fång- eller mellangröda. För det villkorsfelet konstaterar man arealen där felet finns och gör avdrag för den arealen.

Syftet med ersättningen för minskat kväveläckage är att minska växtnäringsläckage. Därför är det inte tillåtet att gödsla mellan tidpunkten för skörd av huvudgrödan och fång- eller mellangrödans brytdatum. Att gödsla eller använda växtskyddsmedel som avdödar växtligheten leder till 100 procent i avdrag för skiftet där felet finns.

Precisionsjordbruk

En förutsättning för att du ska få ersättning är att du har upprättat samtliga nödvändiga dokument och skrivit in upprättandedatum för vissa dokument och året eller perioden som dokumentet avser för vissa dokument i SAM-ansökan. Om dokumenten saknas eller är för gamla kommer det kunna leda till att ersättningen inte betalas ut. Det blir avdrag från 0 procent upp till 25 procent av ersättningen om markkarteringen, växtodlingsplanen eller växtnäringsbalansen saknar väsentlig information. Avdragets storlek beror på om en stallgödselanalys måste upprättas. En saknad eller bristfällig analys leder till avdrag på 50 procent av ersättningen.

Om den bevuxna zonen kring en dräneringsbrunn saknas eller är bristfällig leder detta till avdrag på skiftet där felet finns.

Du kan även få ett avdrag på 15 procent av ersättningen om du inte har angett i din SAM-ansökan att det finns en dräneringsbrunn ovan mark med ytvattenintag på ett skifte som ingår i ett åtagande om anpassad skyddszon.

Skyddszoner

Om du inte följer villkoren minskas ersättningen för den areal där felet finns. Det gäller till exempel om du inte följer villkoret att du inte får skörda växtligheten på skyddszonen före den 1 juli. Om du skördar växtligheten innan detta datum minskas ersättningen för den skördade arealen med 50 procent. I vissa andra fall får du ingen ersättning alls för skiften där du inte har följt villkoren. Det gäller exempelvis om du gödslar en skyddszon eller använder växtskyddsmedel på en skyddszon.

Nötkreaturstöd

Om du har missat att följa villkoren kan det bli avdrag på ditt stöd. Hur stort avdraget blir påverkas av förhållandet mellan djuren som inte uppfyller kraven och hur många djur du får nötkreatursstöd för. Om du har missat att följa villkoren för fler än 3 djurenheter och mer än 30 procent av de djurenheter du får nötkreatursstöd för, så blir hela din ansökan underkänd. Om procentsatsen överstiger 50 procent får du dessutom ett extra avdrag på framtida utbetalningar.

Stöd till unga jordbrukare

Om du inte uppfyller villkoren för att vara ung jordbrukare får du inget stöd alls. Om du har lämnat oriktiga uppgifter för att visa att du uppfyller villkoren får du dessutom avdrag. Avdraget motsvarar 20 procent av det belopp du annars skulle ha fått.

Ersättning för ekologisk produktion

Du som får ersättning för ekologisk produktion kan få avdrag för ofullständig dokumentation. Du ska bland annat notera när du sår och vilket foder djuren får. Du ska också spara fakturor och andra verifikationer som gäller den ekologiska produktionen. Din dokumentation behövs för att länsstyrelsen säkert ska kunna kontrollera alla villkor. Om det till exempel saknas mer än två uppgifter, så att länsstyrelsen har svårare att utföra kontroll, kan avdraget bli 5 procent av ersättningen.

Omfördelning av stöd

Om du har delat upp din ansökan i två eller fler för att få omfördelning av stöd i fler än en ansökan får du inget utbetalt i stödet i någon av ansökningarna. Du kommer även att få ett extra avdrag på 20 procent av vad du har ansökt om i omfördelning av stöd som dras av på senare utbetalningar av jordbrukarstöden.

 

Avdrag vid villkorsfel som kan gälla flera stöd:

Betesmarken är inte tillräckligt betad

Gäller för kompensationsstödet och miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du får avdrag på din utbetalning om du har mark som inte är tillräckligt betad senast den 31 oktober. Hur mycket avdrag du får beror på hur stor arealen är och om det är första gången som du har mark som inte är tillräckligt betad eller om du haft det vid tidigare kontroller. Om det är första gången som en kontroll visar att du har mark som inte är tillräckligt betad kommer avdraget att motsvara hela ersättningen för den arealen som inte är tillräckligt betad. Om en kontroll senare år visar att du har mark som inte är tillräckligt betad kommer avdraget att motsvara den dubbla ersättningen för den arealen.

Om du till exempel inte har tillräckligt med betesdjur är det viktigt att kontakta länsstyrelsen för att meddela dem att du inte kan uppfylla villkoren och diskutera hur problemen kan lösas. Samma sak gäller om det skulle bli extremt väder som påverkar din möjlighet att sköta marken enligt villkoren.

Marken är inte tillräckligt skördad

Gäller för miljöersättning för vallodling, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Ett vanligt fel är att grödan är kvar när länsstyrelsen kommer ut på kontroll under hösten. Har du inte tagit någon skörd under året får du ett avdrag på din utbetalning för marken som inte är skördad. Avdragets storlek påverkas av hur stor arealen är samt om det är första gången som du har mark som inte är skördad eller om du haft det vid tidigare kontroller. Om det är första gången som en kontroll visar att du har mark som inte är skördad kommer avdraget att motsvara halva ersättningen för den arealen som inte är skördad i miljöersättningen för vallodling samt ersättningen för ekologisk produktion. I kompensationsstödet kommer det att motsvara hela ersättningen för arealen som inte är skördad.

Om en kontroll senare år visar att du har mark som inte är skördad kommer avdraget att motsvara hela ersättningen för den arealen som inte är skördad i miljöersättningen för vallodling och ersättningen för ekologisk produktion. I kompensationsstödet kommer det att motsvara den dubbla ersättningen för arealen som inte är skördad.

Igenväxning

Gäller för miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar

Du får ett avdrag på din utbetalning om du har mark med igenväxning. Hur stort avdrag du får påverkas av hur stor arealen är och om det är första gången som du har mark med igenväxning eller om du haft det vid tidigare kontroller. Om det är första gången som en kontroll visar att du har igenväxning på din mark kommer avdraget att motsvara halva ersättningen för den arealen där igenväxningen finns. Om en kontroll senare år visar att du har igenväxning igen kommer avdraget att motsvara hela ersättningen för den arealen där igenväxningen finns.

I de fall du har igenväxning på 30 procent eller mer av ett skifte ska åtagandet för det skiftet hävas. Återkravet motsvarar då ersättningen som du har fått ut för det skiftet under åtagandeperioden.

Du kan undvika igenväxning genom att se över dina marker och ta bort igenväxning. Du kan läsa om hur du ska ta bort igenväxning i informationen om miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar.

Otillåtna gödselmedel och växtskyddsmedel

Gäller för miljöersättningarna skötsel av betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner, vallodling samt ersättning för ekologisk produktion.

Det är inte tillåtet att använda gödselmedel och växtskyddsmedel på marken. För miljöersättning för vallodling är det tillåtet att använda gödselmedel men du får endast använda växtskyddsmedel när du bryter vallen. För miljöersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage är det bara otillåtet med gödselmedel och växtskyddsmedel som avdödar växtligheten under vissa perioder.

Om du har använt gödselmedel eller växtskyddsmedel på mark som ingår i ett åtagande kan det leda till hävning av hela åtagandet. En sådan hävning leder oftast till att du måste betala tillbaka den ersättning som du tidigare har fått.

Om du angett för mycket areal i din ansökan

Vi granskar regelbundet nya flygfoton och uppdaterar uppgifterna om jordbruksmarken. Om de nya uppgifterna visar att en del av marken som du har angett i din SAM‑ansökan inte var godkänd för stöd kan du behöva betala tillbaka den felaktiga delen. Hur stort avdraget blir beror på hur stor skillnaden är mellan den verkliga arealen och den areal du har i din SAM‑ansökan. Det brukar vi kalla arealfel. Ett fel på en viss areal innebär oftast att den arealen inte ger någon ersättning.

Om länsstyrelsen vid en kontroll på din gård upptäcker att du inte har använt din mark till någon godkänd jordbruksaktivitet räknar vi bort den areal som du inte använt på ett godkänt sätt. Storleken på avdraget beror på vilken typ av stöd det gäller.

Vi använder regelbundet satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har lämnat i din SAM-ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan läsa mer om hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Gårdsstöd, omfördelning av stöd, kompensationsstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage, ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM-ansökan är högst 2 hektar och högst 3 procent blir det inget avdrag. Du får betalt för den areal som länsstyrelsen mätt upp.

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM-ansökan är större än 2 hektar eller större än 3 procent räknar vi ut avdraget så här:

  1. Länsstyrelsen räknar ut hur många hektar som skiljer mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal som du redovisat i SAM-ansökan.
  2. Länsstyrelsen tar skillnaden i hektar multiplicerat med 1,5 och drar av värdet av den arealen från din ersättning.

Avdraget kan inte bli större än summan som du har ansökt om i stöd. Om avdraget blir större än summan som finns kvar att betala ut i stödet kommer det som finns kvar av avdraget att dras av mot framtida utbetalningar.

Miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skyddszoner, vallodling samt våtmarker och dammar

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM‑ansökan är högst 2 hektar och högst 3 procent blir det inget avdrag. Du får betalt för den areal som länsstyrelsen mätt upp.

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM‑ansökan är större än 2 hektar eller större än 3 procent, dock maximalt 20 procent, räknar vi ut avdraget så här:

  1. Länsstyrelsen räknar ut hur många hektar som skiljer mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal som du redovisat i SAM‑ansökan.
  2. Länsstyrelsen tar skillnaden i hektar multiplicerat med 2 och drar av värdet av den arealen från din ersättning.

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM‑ansökan är större än 20 procent av den areal som mätts upp får du ingen ersättning alls. Om skillnaden är över 50 procent kommer dessutom ett belopp som motsvarar skillnaden att dras på dina framtida utbetalningar.

Allvarliga fel kan leda till att ditt åtagande hävs

Ifall vi upptäcker allvarliga fel och om du har ett åtagande kan vi besluta om att åtagandet ska hävas.

Om ersättningen redan har betalats ut kan du behöva betala tillbaka pengar. Du kan också behöva betala tillbaka ersättningen för tidigare år i åtagandet.

Det gäller fel på uppenbara villkor, till exempel att växtskyddsmedel inte får användas på betesmarker eller skyddszoner. Det gäller också om länsstyrelsen vid en kontroll konstaterar att du inte har följt villkoren för 30 procent eller mer av arealen som ingår i ditt åtagande eller de djur som ingår i ansökan om utbetalning. Antalet djur som berörs ska vara fler än 3 stycken. De kommer då häva ditt åtagande och utreda om du ska betala tillbaka tidigare utbetald ersättning. Året därpå kan du även bli avstängd från att söka ett nytt åtagande.

Det är ovanligt att länsstyrelsen vid två olika kontroller hittar samma fel på 20 procent eller mer av arealen eller antalet djur, men skulle det hända kan åtagandet hävas och du kan bli tvungen att betala tillbaka tidigare utbetald ersättning. Om du en gång skulle ha fel på 20 procent eller mer av arealen får du information om det i länsstyrelsens eller Jordbruksverkets meddelande om beslut. Då kan du undvika att göra samma fel igen.

Meddela om du inte kan uppfylla alla villkor

Om du inte kan uppfylla ett villkor ska du alltid meddela din länsstyrelse eller Jordbruksverket. I vissa enskilda fall kan eventuella avdrag bli mindre. Det kan också hända att du har möjlighet att hitta andra lösningar än att ditt åtagande hävs och att du måste betala tillbaka din tidigare ersättning.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen eller Jordbruksverket besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Därför behövs kontroller och avdrag

Villkorsfel är ofta inte rent avsiktliga utan kan bero på att den som söker ersättningen inte har läst reglerna tillräckligt noga eller har missat att göra något.

För att minska antalet fel vill vi därför i första hand förbättra informationen och förenkla reglerna, men avdragen behövs också. Har du inte följt ett villkor har du inte heller haft hela den merkostnad vi betalar ut ersättningarna för.

Kontroller och avdrag vid fel är nödvändiga av två anledningar. Jordbrukarstöden finansieras med skattemedel. Medborgarna i EU och Sverige vill därför att vi och länsstyrelserna ser till att villkoren följs. Hittar en länsstyrelse många fel måste länsstyrelsen kontrollera fler lantbrukare i länet.

Den andra anledningen är att de företag som följer reglerna och har kostnader för det, inte ska drabbas av en konkurrensnackdel jämfört med de företag som inte följer villkoren och därmed har lägre produktionskostnader.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd och ersättningar, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Frågor och svar

Hur kan jag se hur stort avdraget blir i kronor?

I utbetalningsbeslutet för varje jordbrukarstöd ser du hur mycket pengar vi har dragit av för respektive år. Om du redan har fått dina jordbrukarstöd för det aktuella stödåret kommer beloppet i stället att visas i ett återkravsbeslut.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen