Ändra i SAM-ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM-ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten. Det är olika datum som gäller för när du senast kan ändra vissa saker i ansökan.

Större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan

I år får du i vissa fall större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi regelbundet använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från din SAM-ansökan får du ett brev. Då får du möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten. Du kan läsa mer om hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Datum då du senast kan ändra

Här kan du se när du senast kan ändra i din ansökan. Dessa datum (15 juni, 31 augusti och 31 oktober) gäller förutsatt att du innan dess inte har fått veta att du ska få ett kontrollbesök. Efter att du har fått veta att du ska få kontrollbesök kan du bara ändra sådant som vi har granskat vid uppföljningen av din jordbruksmark med hjälp av satellitbilder, det vill säga då vi har tittat på om marken är godkänd jordbruksmark och att den till exempel är odlad, betad, putsad eller jordbearbetad.

15 juni

15 juni är sista dag att

 • lägga till nya block eller skiften i ansökan.
 • lägga till nya block eller skiften i en ansökan om åtagande.
 • ändra eller ange fler registrerings­nummer för anläggningar (kallades tidigare produktionsplats­nummer) för nötkreatursstöd, kompensationsstöd, nötkreatur i ersättningen för ekologisk produktion och för nötkreatur i miljöersättningen för hotade husdjursraser.

31 augusti

31 augusti är sista dag att

 • ändra gränserna eller dela på block eller skiften så länge den sammanlagda arealen i ansökan inte blir större än den var den 15 juni.
 • ändra grödkod på ett skifte.

Om du får ett brev med resultat från uppföljning av din jordbruksmark ska du vara extra noggrann med att ändra i din ansökan eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren för stödet. Då minskar risken för att du får avdrag.

Tänk på att om du har begärt en ändring av ett block ska du kontrollera att du har fått det godkänt i SAM Internet innan du tar bort eller gör någon ändring igen.

31 oktober

31 oktober är sista dag att

 • dra tillbaka skiften i din ansökan (det vill säga bocka ur att du söker stöd för skiftet i SAM Internet, eller ta bort marken helt ur din ansökan genom att ändra grödkod till 314 på skiftet).
 • dra tillbaka hela eller delar av ansökan.
 • dra tillbaka hela eller delar av din ansökan om åtagande.

Om du får ett brev med resultat från uppföljning av din jordbruksmark och brevet visar att du inte uppfyller villkoren för stödet kan du göra det som krävs för att uppfylla villkoren, till exempel skörda. Därefter ska du ta foton och skicka in via en app. Du kan läsa mer om hur det går till på vår sida om uppföljning av jordbruksmark.

Ändra uppgifter

Om du själv vill göra ändringar, om det finns fel som Jordbruksverket eller länsstyrelsen inte känner till eller om det har funnits igenväxning på blocket och du nu har åtgärdat det, behöver du ange att åtagandet ska ändras. Det gör du i SAM Internet.

För de här ersättningarna gör du det under fliken Karta och Skifte i menyn Ange gröda och stöd:

 • skötsel av betesmarker och slåtterängar
 • restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • skyddszoner
 • skötsel av våtmarker och dammar.

Kryssa i Ansökan om att ändra åtagandet och skriv vad du vill ändra och varför.

För de här ersättningarna skriver du att du vill ändra åtagandet under Övriga upplysningar:

 • fäbodar
 • vallodling
 • hotade husdjursraser.

Under Övriga upplysningar ska du skriva

 • vilken ersättning det gäller
 • vad du vill ändra
 • varför du vill ändra.

För vallodling ska du också skriva vilket blocknummer det gäller. För fäbodar behöver du bara skriva att du vill ändra åtagandet så skickar länsstyrelsen en blankett till dig som du ska fylla i och sedan skicka tillbaka till länsstyrelsen.

Om du haft mycket igenväxning

Om du har haft mycket igenväxning på mark du söker skötsel av betesmarker och slåtterängar på och därefter har åtgärdat det, ska du skriva det i ansökan om att ändra åtagandet. Du får inget åtagande om det är mer än 30 procent igenväxning på skiftet. Du kan inte söka nytt åtagande förrän igenväxningen är åtgärdad.

Om du har åtgärdat igenväxningen måste du skriva att du vill söka ett nytt åtagande i ansökan om ändring av åtagande om du redan har ett åtagande för andra block. Du ska då föreslå en ändring av blocket och skriva att du har tagit bort igenväxningen. Om du inte har ett åtagande redan ska du föreslå en ändring av blocket och skriva att du tagit bort igenväxningen på skiftet. Sedan kan du söka ett nytt åtagande som vanligt.

Om du fått ett förslag till åtagande eller fäbodplan

Om du har sökt ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar och har fått ett förslag till åtagande så visar markklass­bilagan hur ditt åtagande kommer att se ut. Om förslaget till åtagande skiljer sig från det som du ansökte men du tycker att förslaget är rätt, så behöver du inte ansöka om att ändra ditt åtagande. Detta gäller även fäbodplanen i miljöersättningen för fäbodar och förslag till åtagande för skötsel av våtmarker och dammar.

Öka ett åtagande

Om du vill öka ett åtagande med fler block söker du åtagande för dessa block precis som vanligt. Observera att det inte går att öka åtagande för vallodling 2023.

Betesmarker och slåtterängar

Från och med det andra året som åtagandet gäller kan du öka det med mer areal. Du kan göra mindre ökningar inom befintlig åtagandeperiod de första 3 åren. Från det fjärde året blir det alltid ett nytt åtagande.

Fäbodar

Från och med det andra året som åtagandet gäller kan du öka det med mer areal. Du kan göra mindre ökningar inom befintlig åtagandeperiod de första 3 åren. Från det fjärde året blir det alltid ett nytt åtagande

Skyddszoner

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal. Från och med det andra året som åtagandet gäller kan du öka det med mer areal. Du kan göra mindre ökningar inom befintlig åtagandeperiod de första 3 åren. Från det fjärde året blir det alltid ett nytt åtagande.

Skötsel av våtmarker och dammar

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med mer areal.

Om du ökar ditt åtagande innebär det att utökningen får ett nytt åtagande på 5 år. Mark som redan ingår i åtagandet behåller den ursprungliga åtagande­perioden.

Hotade husdjursraser

Du kan från och med det andra året som åtagandet gäller öka det med fler djurenheter eller lägga till genbank för fjäderfä. Om du söker utbetalning för mer än 150 procent av djurenheterna i ditt åtagande eller lägger till genbank för fjäderfä samtidigt som du ansöker om att utöka ditt åtagande får du ett nytt åtagande på 5 år. Om du söker utbetalning för mindre är 150 procent, räknas detta inte som en utökning.

Om du ökar antalet får, getter, svin eller lägger till genbank för fjäderfä i din ansökan efter att du har skickat in den, räknas det som en ny ansökan och du får därmed en ny hållandeperiod på 60 dagar.

Minska eller avsluta ett åtagande

Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du har fått. Det gäller om du

 • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som du inte kunde förlänga
 • sålt marken
 • överlåtit marken som berörs av åtagandet

Du behöver inte heller betala tillbaka ersättningen som du redan har fått om du

 • helt slutar med jordbruksverksamhet
 • har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse

Om du har haft ett åtagande med motsvarande syfte på marken i minst 5 år kan du ta bort den enskilda marken från ditt åtagande utan att betala tillbaka ersättningen. Med motsvarande syfte menar vi till exempel om du har haft motsvarande miljöersättning i förra programperioden och fortsätter med miljöersättningen i den nuvarande perioden för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta länsstyrelsen. De utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen. Det kan vara möjligt att avsluta hela åtagandet eller ta bort ett enskilt skifte eller block.

Kontrollera ändrade block efter att du skickat in ansökan

Vi granskar många block under hela året genom att titta på flygfoton eller besöka marken på plats. Om blocken inte stämmer med flygfotot eller med hur marken ser ut på plats ändrar vi blocken. Därför behöver du gå in i SAM Internet och kontrollera blocken i din ansökan även efter att du skickat in den. Om du behöver ändra SAM‑ansökan är det viktigt att du ändrar så snart som möjligt. Efter att du har fått veta att länsstyrelsen ska kontrollera ditt företag eller din ansökan får du inte längre ändra.

Så ändrar du ansökan i SAM Internet

Du ändrar ansökan genom att logga in i SAM Internet och klicka på knappen Ändra ansökan uppe till höger. Knappen Ändra ansökan syns först när du har skickat in din ansökan första gången. Om du behöver ändra något i din ansökan, tänk på att uppgifter som du har fyllt i tidigare och som fortfarande gäller ska stå kvar. Kom ihåg att när du ändrar något i ansökan, måste du också skicka in den igen.

Du kan ändra din ansökan i SAM Internet direkt efter att du har skickat in den. Du kan ändra flera gånger, men du kan skicka in din ansökan högst 3 gånger per dag.

Senast granskad: 2023-01-26