E‑tjänsten SAM Internet

I e‑tjänsten SAM Internet söker du jordbrukar­stöd. Du söker stöden under perioden 9 februari–13 april. Kommer ansökan in efter sista ansökningsdag minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kom in efter den 8 maj får du inget stöd alls. Du kan ändra vissa saker i din ansökan i SAM Internet efter att du har skickat in den.

Nyheter i SAM Internet

Här kan du läsa om vad som är nytt i SAM Internet 2023.

Nya 1‑åriga ersättningar utan åtagande

Dessa tre ersättningar är nu 1-åriga, vilket innebär att du inte behöver söka åtagande utan bara utbetalning:

 • ersättning för ekologisk produktion (sammanslagen med tidigare ersättning för omställning till ekologisk produktion)
 • ersättning för precisionsjordbruk – planering (ny ersättning)
 • ersättningar för kolinlagring och minskat kväveläckage (två av ersättningarna ingick tidigare i ersättningen för minskat kväveläckage).

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Hotade raser av fjäderfän ingår från 2023 i ersättningen.

Om du hade ett åtagande för ersättning för hotade husdjursraser som gick ut under 2022 eller som har avslutats och du söker ett nytt åtagande kan du välja hämta in uppgifter för djuren från det förra åtagandet.

Miljöersättning för skyddszoner

Från och med 2023 kan du bara få ersättning för skyddszoner mot vattenområden om skyddszonerna är minst 6 meter breda och högst 10 meter breda. Du kan använda funktionen ”Skapa skifte vid skifteskant” där man kan ange hur bred skyddszonen mot vattenområdet är.

Stödet till unga jordbrukare

Nytt krav i stödet till unga jordbrukare är att man måste kunna uppvisa att man har minst gymnasie­examen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruks-, trädgårds- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete. Dessa underlag kan du bifoga i SAM Internet.

Miljöytor och grundvillkorselement

Tidigare villkor i förgröningsstödet har ersatts av grundvillkor. Under fliken Karta och Skiften har därför meny Förgröningsstöd ersatts med meny Miljöytor. Meny Tvärvillkorselement har ersatts med meny Grundvillkorselement.

Nya uppgifter för statistik 

I SAM Internet finns nu tre nya uppgifter för statistik som du ska fylla i. Under fliken Övriga uppgifter ska du ange hur stor andel av den totala marken i din ansökan som är ekologiskt certifierad. Här ska också juridiska personer ange kön på den eller de personer som är huvudansvariga för verksamheten.

Under fliken Karta och Skiften ska du för de skiften där du söker ersättning för ekologisk produktion ange om marken är ekologisk eller under omställning.

Svaren kommer att användas för att sammanställa statistik och för att följa upp den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ny uppgift – ingår ditt företag i en koncern

Under fliken Övriga uppgifter ska du ange om ditt företag ingår i en koncern eller inte. Det gäller alla typer av företag som bedriver en ekonomisk verksamhet, oavsett typ av verksamhet och juridisk form på företaget. En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Exempelvis om du har ett jordbruk i en enskild firma och äger och kontrollerar en eller flera verksamheter i aktiebolag så innebär det att de företagen ingår i en koncern. Jordbruket, den enskilda näringsverksamheten, är då moderföretag och aktiebolaget dotterföretag.

Om ditt företag ingår i en koncern ska du ange organisationsnummer för alla de företag som ingår i koncernen. För enskilda firmor är organisationsnumret samma som ägarens personnummer eller samordningsnummer.

Uppgiften om företag som ingår i en koncern ska alla som söker stöd fylla i. Svaret kommer att användas för att kontrollera att du följer reglerna för stöden.

Uppföljning av jordbruksmark med digital teknik

Från och med 2023 kommer vi att använda digital teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder. I SAM Internet finns en ny rapport, ”Markuppföljningsrapport”, som visar vilken status du har på de skiften som du har sökt stöd för.

Sök de här stöden i SAM Internet

I SAM Internet söker du de här jordbrukarstöden:

 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • ersättningar för kolinlagring och minskat kväveläckage
 • ersättning för ekologisk produktion
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar (endast utbetalning)
  • fäbodar
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling (endast utbetalning)
  • hotade husdjursraser
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, smågrisproduktion och potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • djurvälfärdsersättningar för får, suggor och mjölkkor.

Du behöver vara registrerad kund

Om du ska söka stöd i SAM Internet för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer. Du kan beställa ett kundnummer på länsstyrelsens webbplats, eller ringa till dem.

Logga in med e‑legitimation

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Detta krävs av din dator

För att kunna använda alla funktioner i e‑tjänsten SAM Internet måste du logga in och använda e‑tjänsten på en dator. SAM Internet är inte anpassad för mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning med pekskärm. Det beror främst på att det inte går att rita skifte så noggrant som krävs på dessa enheter.

Du kan använda SAM Internet på de flesta moderna datorer. För att kunna använda SAM Internet behöver du

 • en webbläsare – SAM Internet fungerar i de senaste versionerna av Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. Du behöver därför använda en dator med ett operativsystem där det går att installera de senaste versionerna. E‑tjänsten är inte anpassad för andra webbläsare, som till exempel Internet Explorer och Safari
 • ha en skärmupplösning på minst 1024x768
 • tillåta popup-fönster, som är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker.

Du kan använda SAM Internet trots att du inte uppfyller våra rekommendationer. Det kan dock innebära att vissa av funktionerna inte fungerar så bra som det är tänkt. SAM Internet fungerar inte i webbläsarna Internet Explorer och Safari.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM‑ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Använd hjälpfunktionen

Rund vit knapp med ett blått frågetecken, hjälpknappen i SAM Internet

Hjälpknappen i SAM Internet

Det finns en hjälpfunktion inne i SAM Internet som förklarar funktioner i e‑tjänsten och hur du gör för att söka de olika stöden. Hjälpfunktionen visas med en vit knapp med ett blått frågetecken. Klickar du på knappen kommer du direkt till Tips och hjälp där du kan läsa mer ingående om hur du använder olika funktioner. Frågetecknet finns på flera ställen och du får hjälp med just det avsnitt du håller på med.

Komma igång med ansökan

När du har loggat in i SAM Internet kan du starta din ansökan på tre olika sätt:

 • Hämta vissa uppgifter från förra årets ansökan.
 • Starta med en tom ansökan och lägga till block och skiften på kartan.
 • Starta med en tom ansökan och söka sådana stöd som du inte behöver redovisa block och skiften för. Det gäller nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Hämta vissa uppgifter från förra årets ansökan

Om du sökte stöd i SAM Internet förra året kan du hämta och förifylla vissa uppgifter från förra årets ansökan. När du startar SAM Internet första gången inför årets ansökan har du tre valmöjligheter:

 • Hämta karta med block, utan skiften och stöduppgifter.
 • Hämta karta med block och skiften, utan stöduppgifter.
 • Hämta karta med block, skiften och stöduppgifter.

Om du har valt att hämta vissa uppgifter och sedan ångrar dig och vill hämta andra uppgifter klickar du på knappen Börja om. Men tänk på att om du klickar på den knappen raderas alla uppgifter du har lagt in i år eller hämtat till SAM Internet i år.

Om du har block med fastställda markklasser autoritas skiften enligt markklassen, men du får själv fylla i stöduppgifterna i Ange gröda och stöd.

Viktiga steg i din ansökan

Det finns fem flikar i SAM Internet. Under flikarna Karta och Skiften, Åtagande och Övriga uppgifter kan du behöva fylla i uppgifter. Mer utförlig information om vad du ska fylla i under varje flik för att söka stöden finns i hjälpfunktionen.

Karta och skiften

Under fliken Karta och Skiften ska du kontrollera att alla dina block finns med på kartan och i Block- och skifteslistan. Lägg till block och auto-rita skifte på varje block om det saknas. Du ska också ange gröda/markanvändning (grödkod) för hur du tänker bruka marken och areal på varje skifte som du söker gårdsstöd för. Här söker du också stöd och åtagande för ersättning som gäller för specifika block. Tänk på att du måste söka utbetalning för alla åtaganden varje år för att få ersättning. Här kan du även lämna förslag på ändringar som du tycker bör göras i din blockkarta genom att föreslå en ändring av block.

Åtagande

Under fliken Åtagande kan du söka åtagande som inte är knutna till ett visst block. Du kan också se de åtaganden som du redan har som inte är knutna till ett visst block. Det gäller de här ersättningarna:

 • fäbodar
 • hotade husdjursraser
 • djurvälfärdsersättning för suggor, får och mjölkkor
 • vallodling (går inte att söka nytt).

I de flesta fall behöver du också fylla i uppgifter på andra ställen i SAM Internet för att du ska kunna få ett åtagande. Det hittar du mer information om i hjälpfunktionen.

Övriga uppgifter

Under fliken Övriga uppgifter finns fyra underflikar. Här fyller du i uppgifter som krävs för statistik och uppföljning till EU. Här kan du söka stöd till unga jordbrukare. Du kan lämna uppgifter om kontrollorgan ifall du har ekologisk produktion. Har du djur ska du också ange uppgifter om djurbaserade stöd, till exempel anläggningens registreringsnummer och antal djur. Du kontrollerar att uppgiften om ditt brukningscentrum stämmer. Om du behöver bifoga en fil till din ansökan kan du göra det här. Du kan också ange övriga upplysningar. Du ska även ange kontaktuppgifter till den person som kan svara på frågor om din ansökan. Det behöver du bara göra om det är någon annan än du själv som har gjort ansökan.

Översikt

Under fliken Översikt får du en översikt över informationen som du har fyllt i. Här hittar du också listan över fel och varningar.

Om du har skapat en ändring kan du jämföra Översikten med en tidigare version. Du kan se vad som är tillagt, borttaget eller ändrat sedan tidigare version.

Gå igenom fel och varningar

När du gör din ansökan kan du ha rapporten Mina fel och varningar öppen. Då ser du direkt om du har gjort något fel i ansökan. När du har rättat felet uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Om varningen försvinner har du rättat felet. Du hittar rapporten under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn eller genom att klicka på fliken Översikt.

Varningstexterna i rapporten inleds med ordet fel, varning eller observera.

 • Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du har fyllt i uppgiften rätt.
 • Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något men du bör kontrollera att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller varningar finns det en risk att du går miste om stöd.
 • Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på. Det är inte säkert att du berörs av den här informationen.

Ta hjälp av rapporterna

Det finns rapporter med sammanställd information om din ansökan som kan vara bra att ha. Du hittar rapporterna under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn.

Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen

Du behöver inte göra klart hela din ansökan vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst logga ut från SAM Internet och fortsätta senare. I vissa rutor finns en Spara-knapp som du ska klicka på så att det du fyller i sparas. I övriga fall sparas allt som du fyller i automatiskt.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i dina uppgifter, kontrollerat att din ansökan stämmer i översikten och åtgärdat eventuella anmärkningar (fel, varningar och observera) skickar du in din ansökan genom att klicka på knappen Skicka in.

Du får upp en ruta där du ska godkänna de krav och villkor som gäller för din ansökan och att du skickar in din ansökan trots eventuella anmärkningar. Klicka på knappen Skicka in ansökan.

När du har skickat in ansökan får du upp en ruta som talar om att den är registrerad hos länsstyrelsen och du ser status ”inskickad ansökan” längst upp vid ditt kundnummer. Du kan också se en kvittens på Mina sidor.

Exportera eller importera data från växtodlingsprogram

I SAM Internet kan du både exportera uppgifter från SAM Internet till andra dataprogram och importera uppgifter från de vanligaste växtodlingsprogrammen. Funktionen hittar du när du har loggat in i SAM Internet under knappen Import/Export uppe till höger.

För att importera till SAM Internet behöver du en XML-fil som följer en viss struktur. Du kan göra en export och på så sätt få en XML-fil som följer strukturen. I denna fil kan du sedan göra de ändringar du vill och sedan importera den igen. Detta under förutsättning att du har rensat din ansökan eller att det är ny ansökansperiod.

Om du inte har en sparad exporterad fil innan du påbörjar importen och något går fel tar det lång tid för Jordbruksverket att återställa din ansökan.

Mer om vilka uppgifter som går att importera hittar du i filbeskrivningen.

Blockkartor från föregående år på Mina sidor

På Mina sidor kan du se dina blockkartor från tidigare år. Du hittar blockkartor från 2015 och framåt bifogade i respektive SAM‑ansökan under Kommunikation i mina ärenden på Mina sidors startsida. Blockkartorna för i år finns också inne i SAM Internet under fliken Karta och Skiften.

Mer om SAM‑ansökan

På våra sidor om SAM‑ansökan kan du läsa mer om viktiga datum, villkor, utbetalningar och annat som är bra att känna till när du ska söka stöd eller ändra i din ansökan.

Support för SAM‑ansökan

Om du behöver hjälp med SAM‑ansökan och e‑tjänsten SAM Internet kan du kontakta din länsstyrelse. Tänk på att det är lättare och att du kan få hjälp snabbare om du redan är inloggad i SAM Internet när du kontaktar länsstyrelsen.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Har du tekniska problem kan du kontakta den tekniska supporten via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din SAM‑ansökan för ändamålen stödhantering, kontroll, revision, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys samt vid krishantering och bekämpning av djur- eller växtsmittor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vi är också rättsligt skyldiga att publicera namn, kommun, vilka stöd du har fått och stödbelopp samt uppgifter om mark och markanvändning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2023-01-26