Det här är SAM-ansökan

SAM-ansökan betyder ”en samlad ansökan om jordbrukar­stöd”. Du kan alltså söka flera olika jordbrukar­stöd i samma ansökan. Syftet med stöden är att bidra till ett hållbart och konkurrens­kraftigt jordbruk. De flesta stöden söker du i e-tjänsten SAM Internet under perioden 8 februari‑11 april 2024. Kommer ansökan in efter sista ansökningsdag minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kom in efter den 6 maj får du inget stöd alls.

Det här är jordbrukarstöd

Jordbrukarstöd är pengar du som lantbrukare kan få för att du sköter mark och djur. Du kan också få ersättning för åtgärder som är bra för miljön.
Följande jordbrukarstöd finns:

 • ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • ersättningar för kolinlagring och minskat kväveläckage
 • ersättning för ekologisk produktion
 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • miljöersättningar för
  • betesmarker och slåtterängar
  • fäbodar
  • hotade husdjursraser
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling
 • djurvälfärds­ersättningar för
  • får
  • suggor
  • mjölkkor
 • kompensations­stöd
 • nationellt stöd för gethållning, potatis-, bär- eller grönsaks­odling, produktion av mjölk, slaktsvin, smågris eller ägg.

Mer om varje stöd och reglerna du behöver följa hittar du på sidan för respektive stöd.

Så söker du stöden och gör ändringar i ansökan

Du söker jordbrukarstöden en gång per år, under SAM‑ansökans­perioden som är februari–april.

Sista dag för SAM‑ansökan 2024 är den 11 april.

Kommer ansökan in efter sista ansökningsdag minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kom in efter den 6 maj får du inget stöd alls.

Du söker jordbrukarstöden i e‑tjänsten SAM Internet.

Vissa delar av nationellt stöd söker du på blankett

Nationellt stöd för mjölk, ägg och slaktsvin söker du på blankett, och datumen är andra än de ovan. Första gången du söker nationellt stöd ska din ansökan skickas in senast den 1 april. Sedan kan du även löpande behöva redovisa aktuella uppgifter under året.

Vi skickar ut information om SAM‑ansökan i februari

Om du gjorde SAM‑ansökan 2023 får du information hemskickad i början av februari 2024.

Om det är första gången du söker

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan. Sedan 2023 har du större möjligheter än tidigare att ändra i ansökan för att undvika avdrag på stöden. Det beror på att vi jämför dina ansökta uppgifter med information som vi har i våra system samt att vi använder satellit­bilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser skiljer sig från din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Efter att du skickat in ansökan

Om något saknas kan du behöva komplettera ansökan. När din ansökan är handlagd får du ett beslut. Det brukar komma ett par veckor före planerad utbetalning.

Om du har en digital brevlåda får du ditt beslut dit, annars kommer det med vanlig post.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM‑ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Överlåta ansökan eller ta över mark, djur eller ett åtagande

Det finns mycket att tänka på inför en överlåtelse, framför allt beroende på när under året överlåtelsen sker. Om du tar över en hel SAM‑ansökan eller bara delar av en ansökan påverkar också vad du behöver göra.

Villkor och grundvillkor

Om du tar emot ett stöd är du skyldig att uppfylla villkoren för stödet. Vilka dina skyldigheter är beror på vilket stöd du söker. På sidorna om respektive stöd kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för just det stöd som du söker.

För alla jordbrukarstöd, förutom nationellt stöd, måste du även följa de så kallade grundvillkoren. Annars riskerar du att få avdrag på dina stöd. Grundvillkor är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Bra att känna till om mark

Det kan vara bra att känna till vad som räknas som åkermark och vad som räknas som betesmark när du söker stöd som ger ersättning för mark.

Det här är åkermark

Åkermark är jordbruksmark som du använder för växtodling eller som du håller i ett sådant tillstånd att den kan användas för växtodling. Du ska kunna använda marken utan någon annan förberedelse än bearbetning med vanliga jordbruks­metoder och jordbruks­maskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år.

Åkermark delas in i tre typer:

 • åker
 • åker med permanent gröda (bär- och fruktodling, plantskola och energiskog)
 • åker med permanent gräsmark (åkermark som har använts för vallodling eller träda minst 5 år i rad och som du inte fått någon miljöersättning för under de åren).

Du ska varje år bruka och sköta åkermarken och den får inte växa igen eller bli försumpad. För åkermark med träda, skyddszoner eller energiskog finns särskilda regler om hur du ska sköta din mark.

Det här är betesmark och slåtteräng

Betesmark är jordbruksmark som du sköter med bete, avslagning eller putsning. En putsad naturbetes­mark ska vara minst lika välputsad som om djur har betat där.

Slåtteräng är jordbruksmark som du använder på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat med efterbete.

På betesmark och slåtteräng ska det växa gräs, örter eller hävdad ljung som är dugligt som foder. Du ska varje år sköta marken och den får inte växa igen.

Mark i renskötsel­område som i huvudsak kan användas till renbete är inte betesmark eller slåtteräng. Skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna trädtillväxten räknas inte heller som betesmark eller slåtteräng.

Myrmark som är bevuxen med gräs, halvgräs, fräken och örter och som används, eller kan användas till slåtter, räknas inte som slåtteräng om den ligger i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands eller Västernorrlands län.

De här markerna räknas också som betesmark eller slåtteräng, men det går bara att söka vissa miljöersättningar för dem:

 • alvarbete
 • mosaikbetesmark
 • skogsbete
 • gräsfattiga marker
 • fäbodbete som inte ger rätt till gårdsstöd (de delar som inte är fäbodvall).

För de här markerna kan du söka miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar och miljöersättning för fäbodar.

Block och blockareal

Jordbruksmarken är indelad i områden som kallas block. Blockarealen är den areal inom ett block som du kan få stöd för. Du kan inte söka stöd för mer areal än block­arealen. Har du till exempel skog, byggnader, ridbanor, vägar eller marker som inte går att bruka ska marken inte ingå i blockarealen. Den marken kan du inte få stöd för.

Träda och vall påverkar reglerna för många stöd

Träda och vall är grödor som på olika sätt kan påverka flera stöd som du söker.

Träda

Träda är åkermark som inte används till produktion av jordbruks­produkter. Trädan kan vara bevuxen eller svart och det finns olika regler du behöver känna till, bland annat när du som tidigast får bryta en träda.

Vall

När du söker jordbrukarstöd finns det olika krav på hur vallen ska se ut. Kraven på vallen beror på vilka stöd du söker och på vilken grödkod du använder. Du kan söka följande stöd för den vall du odlar:

 • gårdsstöd
 • miljöersättning för vallodling
 • kompensationsstöd
 • ersättning för ekologisk produktion.

Grödkoder

När du gör SAM-ansökan ska du ange vilken gröda eller mark­användning du har på varje skifte. Det gör du genom att ange en grödkod.

Tips för att undvika vanliga fel

Bara en gröda på ett skifte

Tänk på att ett skifte bara ska bestå av den gröda som angett i ansökan. Om du har flera grödor på samma skifte ska du ändra i din ansökan genom att dela på skiftet och ange vilken gröda som finns på respektive skifte.

Om du har en annan gröda på skiftet jämfört med den du har angett i ansökan ska du också ändra så att ansökan stämmer med verkligheten. Genom att du ändrar i din ansökan kan du undvika att få avdrag på stöden.

Bara en person kan få stöd för marken

Två personer kan inte få stöd för samma mark. Om två personer söker stöd för samma mark kommer länsstyrelsen att kontakta de berörda personerna för att ta reda på vem som har rätt till stödet. Visar det sig att du sökt stöd för någon annans mark, kan du förlora mer pengar än det stödet du inte hade rätt till.

Skicka in en ansökan för varje företag du har

När du har jordbruksmark i fler än ett företag, till exempel både i en enskild firma och i ett aktiebolag, ska du skicka in en ansökan för varje företag.

Håll efter åkermarken, betesmarken och slåtterängen

Se till att varje år hålla din åker fri från sly och igenväxning.

På din betesmark och slåtteräng ska du hålla efter sly och igenväxning. Betesmarken ska betas, slåtterängen ska slås och skörden ska föras bort.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Följ de regler som finns för märkning, journalföring och rapportering av dina djur.

Sök inte stöd för mer mark än du faktiskt har

Du kan inte få stöd för större areal än du faktiskt har. Du ansvarar för att arealerna i SAM‑ansökan är rätt.

Ta med all jordbruksmark även om du inte söker stöd för den

I SAM Internet ska du ta med all jordbruksmark som du har rätt att använda och som du ansvarar för driften och förvaltningen av den 15 juni. Om du inte vill söka stöd för marken ska du ange grödkod 314, ”Annan markanvändning som inte är stödberättigande” på skiftet som berörs. För betesmarker och slåtterängar ska du skriva under Övriga upplysningar att du inte vill söka stöd för skiftet.

Observera att om du ändrar till grödkod 314 får du inget stöd alls för marken, alltså inte heller gårdsstöd, trots att du har ett inritat skifte i ansökan.

Granska dina block

Dina block kan ändras under hela året. Efter att du har skickat in din ansökan bör du därför kolla i SAM Internet om vi har ändrat något av dina block. Om någon uppgift inte stämmer ska du föreslå att blocket ändras.

Kom ihåg att ansöka om utbetalning

För de ersättningar som du har fleråriga åtaganden för behöver du varje år under åtagande­perioden söka utbetalning.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Jordbruksverket och länsstyrelsen gör uppföljningar av din jordbruksmark med hjälp av satellitbilder och olika kontroller för att se till att rätt belopp betalas ut till rätt person.

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller för stödet och följa grundvillkoren.

Om vi hittar något som är fel kan det leda till att du får avdrag på ditt stöd.

Uppgifter för statistik

I SAM‑ansökan finns uppgifter för statistik som du ska fylla i. Svaren kommer att användas för att sammanställa statistik och för att följa upp den gemensamma jordbrukspolitiken. Statistiken är ett krav från EU från och med 2023. För att din ansökan ska vara fullständig ska du fylla i följande uppgifter:

 • Kön på den eller de personer som är huvudansvariga för verksamheten (juridiska personer).
 • Hur stor andel av den totala marken i din ansökan som är ekologiskt certifierad (100, 50‑99, 1‑49 eller 0 procent av arealen).
 • För de skiften där du söker ersättning för ekologisk produktion ska du ange om marken är ekologisk eller under omställning.

EU behöver uppgifterna för att kunna utvärdera målen och effekterna av stöden, exempelvis när det gäller att försöka få fler kvinnor att arbeta inom jordbruket. Ett annat mål är att öka andelen ekologisk produktion för att stärka den biologiska mångfalden. Därför ska även du som inte söker ersättning för ekologisk produktion ange om du är ekologiskt certifierad.

Utbetalning av stöd

Hur lång tid det tar innan du får dina pengar beror på vilket stöd det handlar om. I utbetalnings­planen kan du läsa om när vi planerar att betala ut de olika stöden.

Om länsstyrelsen eller Jordbruksverket upptäcker felaktigheter i din ansökan kan utbetalningen försenas.

Tänk på att uppge rätt konto för att få stödet i rätt tid. Du kan ändra kontonummer på Mina sidor.

Frågor och svar

Varifrån kommer pengarna till stöden?

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 är en del av EU:s jordbrukspolitik. Av planen framgår vad du kan få stöd och ersättning för. Målet är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige.

De här stöden finansieras av EU och Sverige tillsammans:

 • miljöersättningar
 • djurvälfärds­ersättningar
 • kompensationsstöd.

De här stöden finansieras helt av EU:

 • ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage
 • ersättning för ekologisk produktion
 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare.

Det finns också ett nationellt stöd till lantbrukare. Det går till dem som bor i stödområde 1‑5 där det är långa avstånd och där klimatet gör det svårare att odla marken. Stödet ingår inte i den strategiska planen och pengarna till det stödet kommer bara från Sverige.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas och Jordbruksverkets kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Har du tekniska problem med SAM Internet kan du kontakta den tekniska supporten via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen