Viktiga datum för jordbrukarstöden 2024

Det finns flera datum som är viktiga att känna till för dig som söker jordbrukarstöd. Det handlar till exempel om när du får så och skörda eller när du ska ha skickat in underlag.

1 januari

 • Om du i år söker ett åtagande för hotade husdjursraser måste besättningar med får vara anslutna till Maedi-Visna­programmet från och med 1 januari.
 • Om du i år söker ett åtagande för extra djuromsorg för får måste du ha minst 1 får under hela det år du söker utbetalning för.
 • Om du söker ett åtagande för extra djuromsorg för suggor måste du ha minst 1 sugga eller betäckt gylta under hela det år du söker utbetalning för.
 • Under perioden 1 januari–15 augusti får du inte använda växtskyddsmedel eller gödsel på träda som används som miljöyta i grundvillkoren.

8 februari

 • SAM Internet öppnar.

1 april

 • Under perioden 1 april–30 juni får du inte putsa eller slå av växtligheten på träda, utom i undantagsfall.
 • Under perioden 1 april–30 juni får du inte slå av eller skörda växtligheten på skyddszoner.
 • Om det är första gången du söker nationellt stöd i norra Sverige för produktion av mjölk, slaktsvin eller ägg så är 1 april sista dag att söka stödet för att du ska få utbetalt för det du producerade 2023.

11 april

 • Sista dag att skicka in SAM‑ansökan för att få fullt stöd.
 • För att få fullt gårdsstöd ska du senast 11 april ha minst 4 hektar jordbruksmark i din ansökan.
 • Om du söker ersättning för ekologisk produktion är 11 april sista dag att anmäla din produktion till det företag som ska certifiera din produktion.
 • Sista dag att ange minst 1 registreringsnummer för anläggning för alla stöd och ersättningar där det behövs. Om du söker nötkreaturstöd kan du inte få stöd om du inte anger minst 1 giltigt registreringsnummer.
 • Om ett aktiebolag, handelsbolag eller annan juridisk person söker stödet till unga jordbrukare måste du skicka in underlag som visar hur ägandet är fördelat. Om du redan har skickat intygen i samband med tidigare års ansökan och fördelningen av ägandet är oförändrad, kan du istället bekräfta i ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller. Underlagen eller bekräftelsen ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 11 april.
 • Om du söker stödet till unga jordbrukare måste du skicka in underlag som visar att du har lämplig utbildning eller lämplig arbetslivs­erfarenhet. Underlagen ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 11 april om inte länsstyrelsen ger dig möjlighet att komplettera din ansökan senare. Om du redan har skickat ett godkänt intyg i samband med tidigare års ansökan behöver du inte skicka in det på nytt.
 • Om du i år söker ett åtagande för djurvälfärds­ersättning för mjölkkor måste du ha minst 1 mjölkko från och med 11 april och resten av året som åtagandet gäller.
 • Om du söker eller har ett åtagande för hotade husdjursraser ska besättningen vara ansluten till de härstamnings­kontroller som gäller för den eller de raser du söker ersättning för.
 • Om du odlar hampa ska du senast 11 april meddela länsstyrelsen vilka skiften som du sår med vilken sort och hur mycket utsäde du använder.
 • Om du i år söker ersättningen för precisionsjordbruk – planering ska du ha upprättat en markkartering senast 11 april . Om du inte har en markkartering som omfattar alla skiften som du söker ersättningen för, och som är upprättad tidigast 11 april 2014 och senast 11 april 2024, kan du inte få ersättning för precisionsjordbruk – planering.

1 maj

 • Om du söker åtagande eller utbetalning för fäbodar ska djuren befinna sig på fäbodbete tidigast 1 maj och längst till och med den 31 oktober för att fäboden ska vara godkänd.

6 maj

 • Om din SAM‑ansökan kommer in efter den 11 april minskar ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Kommer ansökan in efter 6 maj får du inga pengar alls.
 • Om du har mindre än 4 hektar jordbruksmark måste du senast 6 maj ha ansökt om att ta över mark så att du har minst 4 hektar. Annars räknas inte din ansökan om gårdsstöd som inkommen och du får då inget gårdsstöd 2024.

15 juni

 • 15 juni ska du ha rätt att använda den mark som du söker gårdsstöd för och du ska ansvara för driften.

17 juni

17 juni är sista dag att

 • lägga till block och skiften i ansökan
 • lägga till nya block eller skiften i en ansökan om åtagande
 • ändra eller ange fler registrerings­nummer för anläggningar för alla stöd och ersättningar där det är möjligt.
 • 17 juni är sista dag att ansöka om att ta över delar av en annan lantbrukares SAM‑ansökan eller åtagande om du ska ta över delar av ett jordbruksföretag.
 • Om du ska ta över ett 1-årigt åtagande för djurvälfärds­ersättning ska din ansökan komma in senast 17 juni.
 • Om du i år söker ett åtagande för hotade husdjursraser är 17 juni sista dag att lämna in härstamnings­uppgifter för de djur som ingår i ansökan om åtagande och utbetalning.
 • Om du i år söker ersättningen för precisionsjordbruk – planering ska du senast 17 juni upprätta en stallgödselanalys om du använder flytgödsel i företaget. Om du inte har en stallgödselanalys som är upprättad tidigast 17 juni 2023 och senast 17 juni 2024 kan du få avdrag på ersättningen för precisionsjordbruk – planering.

30 juni

 • Om du söker miljöersättningar, kompensationsstöd eller nationellt stöd ska du så grödorna senast 30 juni.
 • Om du har eller söker ett nytt åtagande för skyddszoner och du gör dikningsarbete eller täckdikning av ett intilliggande skifte ska jordmassorna vara bortförda och skyddszonens växtlighet vara reparerad senast 30 juni.
 • Om du odlar hampa ska etiketterna på utsädes­säckarna ha kommit in till länsstyrelsen senast 30 juni. Om du odlar hampa som fånggröda efter skörd av årets huvudgröda ska original­etiketterna på utsädes­förpackningen ha kommit in senast 31 juli.

1 juli

 • Om du har eller söker ett nytt åtagande för skyddszoner får du skörda växtligheten på skyddszonen tidigast den 1 juli. Om det finns behov av att slå av invasiva arter eller renkavle före den 1 juli för att bekämpa dem kan länsstyrelsen ge undantag avslagning.
 • Om du har ett åtagande för betesmarker och slåtterängar måste du slå dina slåtterängar med slåtter under perioden 1 juli–31 oktober.
 • Om du har valt att sköta dina betesmarker med slåtter ett enstaka år ska du slå dem under perioden 1 juli–31 oktober.
 • Under perioden 1 juli–31 oktober måste du putsa din träda minst en gång. Det gäller inte första året som åkermarken ligger i träda, om du sått grödor som gynnar den biologiska mångfalden, eller om du använt dig av undantagsfall och putsat tidigare under säsongen. Du får inte använda växtligheten som foder förrän trädesperioden är slut.

16 juli

 • Tidigast 16 juli får du bryta en träda som du redovisat med grödkod 60 i din SAM‑ansökan. Det gäller inte träda som du angett som en miljöyta i grundvillkoren.

31 juli

 • Om du har ett åtagande för vallodling får du bryta vallar tidigast den 31 juli när vall har varit huvudgröda i minst 3 odlings­säsonger. Samma datum gäller efter mer än 3 odlings­säsonger om du tar med det aktuella vallskiftet i ansökan om utbetalning.
 • Om du odlar hampa som fånggröda efter skörd av årets huvudgröda ska original­etiketterna på utsädes­förpackningen ha kommit in senast 31 juli.
 • Senast den 31 juli kan du dra tillbaka hela din ansökan om nötkreatursstöd.

Juli–augusti

 • Om du söker ersättningen för fånggrödor ska du tänka på att så in fånggrödan i växande gröda i tid eller så dem direkt efter skörd så att de har en chans att utvecklas väl och ta upp kväve efter skörd av huvudgrödan. Det finns inga fasta datum för detta utan det är upp till dig som odlar att göra det när det passar bäst.
 • Om du söker ersättningen för mellangrödor ska du tänka på att så mellangrödor i tid så att de har en chans att utvecklas väl och lagrar in kol efter skörd av huvudgrödan. Det finns inga fasta datum för detta utan det är upp till dig som odlar att göra det när det passar bäst.

1 augusti

 • Om du söker kompensations­stöd för typ 1, 2 eller 3 får du tidigast 1 augusti använda växtligheten på mark i träda som foder.

16 augusti

 • Om du har anmält träda som miljöyta i grundvillkoren får du bryta trädan först 16 augusti, med undantag för skiften som ska höstsås. På skiften som ska höstsås är det tillåtet med förberedande åtgärder och sådd av nästa års gröda från och med 16 juli. Som förberedande åtgärder räknas inte bete och skörd.

31 augusti

31 augusti är sista dag att

 • ändra gränserna eller dela på block eller skiften så länge den sammanlagda arealen i ansökan inte blir större än den var den 17 juni
 • ändra grödkod på ett skifte.

Om du får ett brev med resultat från uppföljning av din jordbruksmark ska du vara extra noggrann med att ändra i din ansökan eller göra det som krävs för att uppfylla villkoren för stödet. Då minskar risken för att du får avdrag.

Tänk på att om du har begärt en ändring av ett block ska du kontrollera att du har fått det godkänt i SAM internet innan du tar bort eller gör någon ändring igen.

10 oktober

 • Om du har ett åtagande för skyddszoner är 10 oktober det tidigaste datum du får bryta skyddszonen det sista året i åtagandet. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta den tidigast den 20 oktober.
 • Om du har sökt ersättningen för fånggröda är 10 oktober tidigaste datum för att bryta fånggrödorna vallgräs, vallgräs i blandning med vallbalj­växter, vitsenap, oljerättika eller rättika. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta dessa tidigast den 20 oktober.
 • Om du har sökt ersättningen för mellangröda är 10 oktober tidigaste datum för att bryta mellangrödor. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta mellangrödor tidigast den 20 oktober.

20 oktober

 • Om du har ett åtagande för skyddszoner är 20 oktober det tidigaste datum du får bryta skyddszonen det sista året i åtagandet i Blekinge, Skåne och Hallands län.
 • Om du har sökt ersättningen för fånggröda är 20 oktober det tidigaste datum du får bryta fång­grödorna vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, vitsenap, oljerättika och rättika i Blekinge, Skåne och Hallands län.
 • Om du har sökt ersättningen för mellangröda är 20 oktober det tidigaste datum du får bryta mellangrödor i Blekinge, Skåne och Hallands län.

31 oktober

 • Senast 31 oktober ska du ha skött din jordbruksmark enligt reglerna för gårdsstödet.
 • Om du söker kompensationsstöd ska du ha skördat eller låtit beta dina grovfodergrödor, betesmarker och slåtterängar.
 • Om du har ett åtagande för vallodling ska du ha skördat eller låtit beta vallen senast 31 oktober.
 • Om du söker eller har ett åtagande för betesmarker och slåtterängar ska du ha slagit och fört bort skörden eller låtit beta marken senast 31 oktober.
 • 31 oktober är sista dag att dra tillbaka hela eller delar av ett skifte i din ansökan. Det gör du genom att antingen bocka ur att du söker stöd för skiftet eller minskar delar av ett skifte i SAM internet. Om det är åkermark så kan du även ta bort marken helt ur din ansökan genom att ändra grödkod till 314 på skiftet. Observera att om du ändrar till grödkod 314 får du inget stöd alls för marken, alltså inte heller gårdsstöd, även om du har ett inritat skifte. För betesmarker går det inte att ange grödkod 314, utan du får bocka ur att du söker betesmarksstödet samt skriva under övriga upplysningar att du inte söker stöd på skiftet. Om det inte är jordbruksmark längre, ta bort skiftet och blocket ur din ansökan.
 • Senast den 31 oktober kan du dra tillbaka hela eller delar av ansökan.
 • Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan om åtagande fram till och med den 31 oktober.
 • Om du får ett brev med resultat från uppföljning av din jordbruksmark och brevet visar att du inte uppfyller villkoren för stödet kan du göra det som krävs för att uppfylla villkoren, till exempel skörda. Därefter ska du ta foton och skicka in via en appen Geofoto. Du kan läsa mer om hur det går till på vår sida om uppföljning av jordbruksmark.

1 november

 • Om du söker ett åtagande för extra djuromsorg för får är 1 november senaste datum för att göra foderinventering, ha gjort en foderanalys, beräkna foderstater och gjort träckprovsanalys.
 • Om du söker ett åtagande för extra djuromsorg för suggor är 1 november senaste datum för att ha gjort minst 2 foderanalyser av foder, vatten eller strömaterial.

1 januari 2025

 • Om du söker ersättningen för fånggröda får du bryta fånggrödorna höstråg och westerwoldiskt rajgräs, som kan odlas efter rotfrukter, potatis och grönsaker, tidigast 1 januari 2025.
 • Om du söker ersättningen för vårbearbetning får du jordbearbeta tidigast 1 januari 2025.
 • Om du söker ersättningen för vårbearbetning får du sprida växtskyddsmedel tidigast 1 januari 2025

1 mars 2025

Om du söker ersättningen för vårbearbetning får du sprida gödsel tidigast 1 mars 2025.

30 juni 2025

Om du söker ersättningen för vårbearbetning måste du senast den 30 juni 2025 ha sått en ny huvudgröda.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2024-03-08

Till toppen