Miljöersättning för vallodling 2024

Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Du kan inte söka nya åtaganden för vallodling 2024.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

För att få ersättning behöver du ha ett åtagande. Det betyder att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt vissa villkor.

Du kan inte söka nytt åtagande 2024. Du söker utbetalning i e‑tjänsten SAM Internet. Du behöver ansöka om utbetalning varje år. I SAM Internet visar vi beslutade uppgifter om ditt åtagande. Om ditt åtagande från tidigare år inte är beslutat än visar vi i SAM Internet de upp­gifter om åtagandet som du redovisade när du ansökte om åtagandet.

Sista dag att söka utbetalning 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan fram till den 17 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Du måste ha ett åtagande

För att få miljöersättning måste du ha ett åtagande. Ett åtagande innebär att du åtar dig att sköta din mark eller dina djur enligt villkoren för ersättningen i 5 år. När du utför ditt arbete enligt dessa villkor, utför du den miljötjänst som du kan få ersättning för.

Åtagandet innebär att du måste följa de villkor som gäller för ersättningen varje år under hela 5‑årsperioden. Du måste följa villkoren som gäller oavsett om du söker utbetalning eller inte. Åtagandet börjar den 1 januari det år som du gör din ansökan och slutar den 31 december det sista året i 5‑årsperioden.

Minsta belopp för utbetalning är 1 000 kronor. Det betyder att om du söker ett åtagande med så liten omfattning att du inte kommer upp i 1 000 kronor per ersättning, får du inget åtagande.

Områden där du kan få ersättningen

Du kan söka miljöersättning för vallodling i stödområde 13, i södra och mellersta Sverige. Om du har din mark i något annat stödområde kan du i stället söka kompensationsstöd. Du kan alltså inte få ersättning för vallodling på mark där du får kompensationsstöd.

Karta över stödområden för vallodling

Karta över Sverige med stödområdena för vallodling markerade med rosa färg.

Karta över Sverige med stödområdena för vallodling markerade med rosa färg. Klicka på bilden för att visa en mer detaljerad karta.

Välj vilka skiften med vall som ska ingå i åtagandet

Första året i åtagandet väljer du hur mycket av din vall du vill söka åtagande för. Du kan själv välja vilka vallskiften du vill ta med i ditt åtagande för vallodling. När du söker utbetalning för vallodling på skiftet för första gången innebär det att vallskiftet ingår i ditt åtagande. Den areal du har med i din ansökan det första året bestämmer storleken på ditt åtagande för vallodling.

Du behöver inte söka åtagande för all vall på ditt företag. Om du till exempel har en vall som inte ska ligga 3 odlingssäsonger i följd kan du välja att inte ta med den vallen i ditt åtagande. De vallar du inte tar med i ditt åtagande behöver du heller inte sköta enligt villkoren för miljöersättningen.

Tänk på att inte bocka i rutan om utbetalning för vallodling i SAM Internet för det vallskifte du inte vill ha med i ditt åtagande.

Efter det första året i åtagandet ska du sköta vallen och söka utbetalning för minst 80 procent av din åtagandeareal varje år. Du kan få utbetalning för högst 120 procent av din åtagandeareal, men du kan odla mer vall på företaget.

Villkor för ersättningen

De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning. Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren i åtagandet. 

Ha jordbruksskiften på minst 0,1 hektar

Ett jordbruksskifte måste vara minst 0,1 hektar för att ge rätt till ersättning.

Vallen ska vara huvudgröda på skiftet under minst 3 odlingssäsonger

Du behöver inte ha vall på samma mark under alla åren i ditt åtagande. Men på varje enskilt skifte med vall som ingår i åtagandet ska det finnas en godkänd vallgröda i minst 3 odlingssäsonger i följd. Skiftet ska ligga obrutet under minst 3 odlingssäsonger. Vallgrödan ska vara huvudgröda på skiftet. De 3 odlingssäsongerna räknas från första året vallen finns med i ansökan om utbetalning.

När ett enskilt vallskifte har legat obrutet minst 3 odlingssäsonger i följd behöver detta skifte inte längre vara en del av ditt åtagande. Du kan då minska den areal du tar med i din ansökan om utbetalning. Däremot måste du varje år ha tillräckligt mycket vallodling med i ditt åtagande för att arealen ska motsvara minst 80 procent av din åtagandeareal.

Vallen ska vara anlagd på rätt sätt

Vallen ska vara rätt anlagd senast den 30 juni första året du söker utbetalning för vallskiftet. Vallen är rätt anlagd om den är sådd med vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa. Du får blanda in högst 50 procent insektsbefrämjande fröblandning eller andra smakliga örter vid sådden.

Vallen är godkänd om vallgrödan som täcker marken består av vallgräs, vallbaljväxter eller en blandning av dessa och har ett fodervärde. Dessutom får smakliga smalbladiga gräs och örter ingå i vallen, men de får inte vara dominerande så länge du tar med det aktuella vallskiftet i ansökan om utbetalning. Rörflen får ingå i grödan om den sköts som vall. Vallgrödor som kan vara godkända för miljöersättningen är grödor med grödkod 6, 50, 57, 59 och 62.

Du kan alltså inte få ersättning för grödkod 49, men du kan använda grödkod 49 för de vallskiften som du brukar mer passivt och som inte uppfyller villkoren i ersättningen.

Om du tänker söka vallodling på samma skifte som du söker ersättning för ekologisk produktion: tänk då på att vallen ska uppfylla det högsta kravet, det vill säga det för vallodling.

Att tänka på inför 2023 och 2024

 • Om du har vallar med i ersättningen för vallodling som har liggetid kvar måste de ligga tiden ut. Det betyder att de måste ligga kvar även efter det att du inte längre kan få utbetalt för dem i miljöersättningen.
 • Sök bara utbetalning för vallodling om du är helt säker på att vallarna uppfyller kraven.

Sköt marken på rätt sätt

Vallen som ingår i ditt åtagande ska ligga obruten under minst tre odlingssäsonger. Du ska söka utbetalning för vallen som ingår i ditt åtagande varje år. Du ska också följa villkoren för miljöersättningen för vallen som ingår i åtagandet.

Vallen som ingår i ditt åtagande ska skötas varje år. Detta kan du göra genom att skörda vallen eller genom att låta djuren beta motsvarande en vallskörd. Senast den 31 oktober ska detta vara gjort.

Du får inte sprida växtskyddsmedel på vallen under den tid som den ska ligga obruten. Men du får bryta den kemiskt efter 3 odlingssäsonger, dock tidigast den 31 juli den tredje odlingssäsongen.

Bryt vallen tidigast den tredje odlingssäsongen

Du får bryta vallen tidigast den 31 juli den tredje odlingssäsongen. Om du väljer att fortsätta att ha kvar den ursprungliga vallgrödan på skiftet ytterligare odlingssäsonger och samtidigt ansöker om utbetalning för skiftet inom miljöersättningen är det den 31 juli som gäller som tidigaste datum att bryta vallen även kommande år.

Det måste vara du som brukar marken

Det är du som brukar marken som kan ha rätt till miljöersättning. Du kan äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med ägaren till marken.

Innan du går in i ett nytt åtagande bör du försäkra dig om att rätten att bruka marken gäller under hela tiden som åtagandet gäller. Om du inte äger marken försäkrar du dig bäst genom att upprätta ett skriftligt avtal med markägaren.

Om du blir av med mark som ingår i ett pågående åtagande, bör du kontrollera om du kan föra över åtagandet på marken till den som tar över. Om du inte kan föra över åtagandet ska du anmäla till länsstyrelsen att du behöver avsluta åtagandet för den berörda delen annars kan du behöva betala tillbaka ersättning. Du kan anmäla det i SAM Internet genom att ansöka om en ändring av åtagandet, mejla eller skicka ett brev.

Följ tvärvillkoren och basvillkoren

För att få full ersättning måste du fortsätta att följa tvärvillkoren 2023 och framåt. Det beror på att miljöersättningen för vallodling inte ingår i den svenska strategiska planen utan finns kvar inom landsbygdsprogrammet som gäller till och med 2024. Då gäller de gamla reglerna.

Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Basvillkor är tvärvillkoren plus de regler inom svensk lagstiftning som du måste följa för att få ersättningen. Om du uppfyller tvärvillkoren och villkoren för ersättningen så uppfyller du basvillkoren.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningen är 500 kronor per hektar.

Om pengarna inte räcker kan ersättningen sänkas

Den här ersättningen ingår i landsbygds­programmet, där det finns en viss summa pengar att betala ut varje år. Om pengarna skulle ta slut kan regeringen besluta om att begränsa ersättningarna. Det kan också bli aktuellt att sänka ersättnings­beloppen.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen under november 2024. Du får då en delutbetalning av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut i januari 2025.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

Belopp som är lägre än 1 000 kronor per ersättning betalar vi inte ut.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för ersättningen kan du få avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och tvärvillkor.

Länsstyrelsen genomför kontrollerna både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Du kan behöva betala tillbaka pengar

Om du inte fullföljer ditt åtagande kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar. Länsstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka pengar upp till 10 år efter utbetalningen.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev. Om dina åtaganden berörs kan länsstyrelsen anpassa dem efter de nya förhållandena framåt.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Kan jag avsluta eller minska mitt åtagande?

Ja, under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att avsluta eller minska ditt åtagande utan att behöva betala tillbaka ersättningen du fått. Det gäller om du

 • haft ett arrende eller avtal om nyttjanderätt som du inte kunde förlänga
 • sålt marken
 • överlåtit marken som berörs av åtagandet.

Du behöver inte heller betala tillbaka ersättningen du redan har fått om du

 • helt slutar med jordbruksverksamhet
 • har drabbats av en händelse som omfattas av force majeure eller en annan oförutsedd händelse.

Om du vill avsluta eller minska ett åtagande i förtid ska du kontakta länsstyrelsen. De utreder vilka konsekvenser det blir och beslutar i det enskilda fallet om det är tillåtet att avsluta eller minska åtagandet utan att behöva betala tillbaka ersättningen.

Kan jag öka mitt åtagande?

Nej, det går inte att öka ett åtagande för vallodling 2024.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Författningar

De två översta föreskrifterna är upphävda genom SJVFS 2022:30 respektive SJVFS 2022:28, men gäller fortfarande för den här ersättningen.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25