Bra att veta när du ska få kontrollbesök

För att vara säkra på att rätt pengar betalas ut till rätt personer gör länsstyrelserna, Jordbruksverket och andra myndigheter kontroller. Vissa av kontrollerna gör vi på plats på din gård. Ibland kan vi även be dig att ta och skicka in foton via appen Geofoto för att visa att villkoren för ett stöd som du har sökt är uppfyllda.

Det kontrollerar vi

Vi vet att de allra flesta lantbrukare gör sitt bästa för att följa reglerna, men ibland kan det ändå hända att något blir fel eller att man missar något.

När vi kontrollerar är det de här sakerna vi tittar på:

  • att din ansökan stämmer med verkligheten
  • att du följer alla villkor för de stöd du har sökt
  • att du följer grundvillkoren.

Varje år väljs ett visst antal lantbrukare ut för kontroll på plats. En del väljs ut slumpmässigt, andra väljs ut för att de tillhör en grupp där risken för fel är större. Det kan till exempel vara att man har haft ett fel vid en tidigare kontroll.

Besöket kan omfatta kontroll av ett eller flera av de stöd du sökt.

Information före kontrollbesöket

Du får oftast veta i förväg att du ska få ett kontrollbesök. Det är olika för olika kontroller hur långt i förväg du får informationen. Vissa kontroller får vi inte informera om i förväg. När det gäller vissa djur- och registerkontroller kan du få veta i upp till 48 timmar före kontrollen och för vissa grundvillkorskontroller i upp till 24 timmar. Det är viktigt att du hjälper till så att länsstyrelsen kan göra kontrollen inom tidsfristen. Om du är deltidslantbrukare och arbetar på annan ort som gör det svårt för dig att vara på plats inom angiven tid för kontrollen, måste du se till att någon annan kan finnas på plats och hjälpa till vid kontrollen.

Om du behöver förbereda dig för kontrollen på något sätt säger vi till i förväg. Då får du också veta vad vi vill ta del av under kontrollen. Det kan bland annat handla om att ha bokföringen eller stalljournalen lätt åtkomlig.

Tänk på att vi måste ha rätt kontaktuppgifter till dig för att ha möjlighet att informera dig om kontrollbesöket. Kom därför ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor.

Du måste hjälpa till vid kontrollen om det behövs

När kontrollanten kommer måste du hjälpa till så att kontrollen kan genomföras. Det betyder bland annat att du måste låta kontrollanten komma in i lokaler, att du ska visa upp dokument som kontrollanten vill se och vid djurkontroll ska du se till att djuren kan kontrolleras. Du kan även låta någon annan som är väl insatt i din verksamhet hjälpa kontrollanten. Det viktiga är att kontrollanten kan utföra kontrollen.

Om du inte kan eller vill bistå med den hjälpen så kan du få ett avslag på din ansökan, eller ett avdrag på utbetalningen av dina stöd.

Så går kontrollen till

Själva kontrollen tar oftast några timmar. Kontrollanterna utgår i sitt arbete från givna instruktioner och checklistor. Detta är inget du behöver sätta dig in i själv, men om du vill veta vad kontrollanterna kommer att kontrollera så kan du hitta en del av instruktionerna här på webbplatsen.

Kontrollanterna ska kunna legitimera sig om du efterfrågar detta.

När kontrollanten är klar kan han eller hon, när det är möjligt, tala om vilka bedömningar som har gjorts direkt på plats. Du får alltid en skriftlig rapport efter kontrollen. När det gäller besök för kvalitetsbedömning får du bara en skriftlig rapport om vi har hittat avvikelser. Hur lång tid det tar innan du får rapporten beror på vilken typ av kontroll det handlar om och hur mycket efterarbete det är för kontrollanten. Vilka konsekvenser kontrollen får för din utbetalning får du veta först när du får ditt beslut om stöd.

Om kontrollanten hittar fel

Om kontrollanten hittar fel kan du bli av med delar av stödet eller hela stödet. Det gäller även om felet beror på ett misstag. Om du redan har fått pengarna när felet upptäcks kan du behöva betala tillbaka. Om kontrollen visar att du inte har uppfyllt reglerna på flera år kan du behöva betala tillbaka stöd som du har fått för flera år sedan.

Du kan få flera kontrollbesök samma år

Du kan få besök av kontrollanter från länsstyrelsen eller Jordbruksverket. Vad som kontrolleras beror på vilka stöd du har sökt. Det kan till exempel handla om att kontrollmäta arealen och att se att du använder marken till det som du angett i ansökan. Det kan hända att du får flera kontrollbesök samma år. Det beror bland annat på att många olika områden ska kontrolleras och att kontrollanterna är experter på olika områden. Vi gör dock vad vi kan för att samordna kontrollerna.

Ibland är det även branschorganisationer som gör kontroller, till exempel för att kontrollera att lantbrukarna uppfyller kraven för olika certifieringar.

Fältgranskning av block

Vi kan också besöka din gård för att granska jordbruksmarken. Det är ingen kontroll av ifall du har uppfyllt villkoren för att få stöd eller inte, utan enbart en bedömning av om marken är godkänd betesmark eller åkermark.

Kvalitetsbedömningar

Från 2023 gör vi även kvalitetsbedömningar för att säkerställa att stöden betalas ut för rätt marker. Du kan få besök av en kontrollant från länsstyrelsen som gör en kvalitetsbedömning av att villkoren för att ge rätt till stöd är uppfyllda på marken. Kontrollanten kan även granska arealerna för de arealbaserade stöden på skärm. Det fungerar ungefär på samma sätt som andra kontroller, men det kan vara enstaka skiften som vi besöker eller granskar.

Frågor och svar

Kostar det något att få ett kontrollbesök?

Nej, du behöver inte betala något för att kontrollanter kommer till din gård när det gäller kontroll av stöden eller granskning av blocken.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen