Granskning av block på skärm och i fält

Minst vart tredje år ska vi granska att varje jordbruksblock innehåller godkänd betesmark eller åkermark. Det är ett krav från EU att vi gör denna granskning.

Denna granskning är ingen kontroll av din rätt till stöd, utan enbart en bedömning av om marken är godkänd betesmark eller åkermark.

Först granskar vi blocken på skärm

När vi fått nya flygfoton inom ett område granskar vi blocken på skärm, inne på kontoret. I vissa fall kompletterar vi vår granskning av flygfoton med granskning av satellitbilder. De hjälper oss att bedöma om marken brukas eller inte. Förändringar som markbearbetning eller skörd på en åker syns tydligt på dessa bilder om de är tagna en molnfri dag. Om betesmarker används eller inte är svårare att bedöma med hjälp av satellitbilder, och därför är det vanligare att vi gör fältbesök på betesmarker.

Vissa block granskar vi på plats

De block som vi inte kan bedöma på skärm behöver vi granska på plats.

I vissa fall går det inte att avgöra om blocket är rätt bara genom att titta på fotot. Särskilt svårt kan det vara att se om marken brukas när det finns träd som skymmer sikten eller om marken är svagt betad. Om någon söker stöd för blocket åker vi därför oftast ut i fält. Vi gör en så kallad fältgranskning.

Med hjälp av en handdator granskar vi att blocket är rätt. Om det inte är rätt ändrar vi blocket. I handdatorn finns en GPS och det senaste flygfotot som är den viktigaste informationskällan när vi ritar blockgränser. Oftast måste vi titta på hela blocket även om det endast är en del av gränsen som är osäker.

Blocken registreras i vår databas

När blocken är granskade ändras de om det behövs och sparas sedan i blockdatabasen.

Kompletterande information

Ibland behöver vi ytterligare information. I så fall försöker vi kontakta dig via brev, mejl eller telefon.

Återbesök i fält

Ibland behöver vi besöka ett block mer än en gång. Det kan bero på att det vid första besöket inte går att avgöra blockets gränser eller om marken används som jordbruksmark. I stället för att besöka blocket igen kan vi kontakta dig via brev och be dig att återkomma med information om hur du sköter blocket.

Kvalitetsgranskning

Vi gör regelbundet stickprovsgranskningar av redan hanterade block för att granska det arbete vi gjort. Detta gör vi både på skärm och i fält.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om vår granskning av jordbruksblock kan du kontakta Jordbruksverkets blocksupport.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen