Att få tillsyn enligt miljöbalken

Du som har en verksamhet eller gör något som kan påverka miljön eller människors hälsa omfattas av kraven i miljöbalken. Det innebär att alla lantbrukare, djurhållare, växthusodlare och skogsägare kan få tillsynsbesök.

Vem får tillsynsbesök?

Myndigheterna gör en riskbedömning som de utgår ifrån när de planerar vilka verksamheter som ska få tillsynsbesök under året. De verksamheter som bedöms utgöra en stor risk för att påverka miljön eller människors hälsa besöks mer regelbundet. Exempel på verksamheter som ofta får tillsynsbesök är de som har många djur, använder mycket växtskyddsmedel samt ligger inom vattenskyddsområde eller nära känsliga vattendrag.

Vem utför tillsynen och vad kostar det?

Det är kommunen som utför miljötillsynen. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för vissa större gårdar som är tillståndspliktiga.

Kommunerna tar ut en avgift för tillsynsbesöken. Kostnaden varierar mellan kommunerna. Vissa kommuner tar ut årliga avgifter medan andra tar ut en avgift i samband med besöket. Även uppföljande besök brukar vara avgiftsbelagda. Kontakta din kommun för mer information om avgifterna.

Hur går tillsynsbesöket till?

Jordbruksverket rekommenderar kommunerna att anmäla sina tillsynsbesök i förväg. Det ger dig möjlighet att avsätta tid för besöket och du får möjlighet att förbereda dig, till exempel genom att ta fram relevanta dokument.

Får kommunen däremot in ett klagomål bör de åka ut så snart som möjligt och följa upp ärendet. De besöken brukar inte föranmälas.

Användningen av växtskyddsmedel omfattas av EU:s kontrollförordning. Enligt kontrollförordningen ska kontroller normalt sett vara oanmälda. Det innebär att du kan få ett oanmält kontrollbesök av kommunen eller länsstyrelsen för att de ska följa upp din användning av växtskyddsmedel.

Själva tillsynsbesöket tar några timmar. Under besöket visar du inspektören din verksamhet och de dokument som inspektören vill granska. Inspektören ställer frågor om en rad olika områden som rör miljön, till exempel gödsel, bekämpningsmedel, kemikalier och oljor, köldmedier i mjölktanken, dieselcisterner, avfall och egenkontrollarbetet. I slutet av besöket brukar inspektören göra en sammanfattning av hur tillsynen har gått.

Om det bara din hantering av växtskyddsmedel som kontrolleras kommer besöket troligtvis att gå betydligt snabbare.

Efter inspektionen skickas vanligtvis en inspektionsrapport ut. Hur lång tid det tar innan inspektionsrapporten kommer beror på inspektörens arbetsbelastning och om det krävs något efterarbete, till exempel kontakt med någon annan myndighet.

Förbered dig inför tillsynsbesöket

Fråga inspektören hur tillsynsbesöket kommer att gå till vid bokningstillfället. Det är inte säkert att inspektören tänker kontrollera alla miljöområden. Förbereda dig inför besöket genom att ta fram uppgifter om

 • antal djur i olika ålderskategorier som finns på gården
 • hur många hektar åkermark du brukar inklusive arrenderad mark
 • hur många hektar betesmark som tillhör gården
 • hur stora dina lagringsutrymmen är för gödsel.

Det kan även vara bra att ta fram till exempel följande dokumentation:

 • växtodlingsplan
 • markkartering
 • uträkning av lagringsvolymen om du bor inom känsligt område
 • anteckningar om du lämnat bort gödsel eller tagit emot från någon annan
 • sprutjournalen
 • godkännande av sprutan/sprutorna för växtskyddsmedel
 • eventuellt dokumentation av egenkontrollarbetet
 • Kontrollrapport för dieselcisternen.

Om inspektören upptäcker brister

Mindre brister i din verksamhet noterar inspektören vanligtvis i en inspektionsrapport som skickas ut till dig efter besöket. Uppföljning brukar ske i samband med nästa ordinarie inspektion eller vid ett återbesök. Hur lång tid du får på dig att åtgärda bristerna innan ett återbesök kan variera från några dagar upp till några månader.

Föreläggande

Kommunen kan förelägga dig om att åtgärda brister i din verksamhet. Ett föreläggande är ett beslut som du kan överklaga. Att du blir förelagd kan bero på att bristerna bedöms vara allvarliga eller att du fått påpekande tidigare som du inte har åtgärdat.

I en del fall förenas föreläggandet med ett vite. Ett vite är en avgift som du ska betala om du inte åtgärdat bristerna inom den tid som står i föreläggandet.

Miljösanktionsavgifter

Du kan få en miljösanktionsavgift om inspektören upptäcker en avvikelse. Avvikelser som medför en sådan avgift är till exempelvis för lite höst- eller vinterbevuxen mark, felaktig hantering av bekämpningsmedel och brister i tillståndspliktiga verksamheters egenkontroll. Information om miljösanktionsavgifter hittar du i förordningen om miljösanktionsavgifter eller i miljöhusesynen.

Innan kommunen fattar beslut om en miljösanktionsavgift får du skriftlig information om det. Du har även möjlighet att komma med synpunkter innan beslutet fattas.

Åtalsanmälan

Om kommunen misstänker brott mot miljöbalken är de skyldiga att anmäla det till polis- eller åklagarmyndigheten för utredning.

Om du tycker att bedömningen är felaktig

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga det. Det gör du genom att skriva ett brev där du anger vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ska ändras och varför du anser att det bör ändras.

Du ska adressera brevet till den instans som ska pröva ärendet. Vilken instans det är står på beslutet som du har fått. Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet, för att de ska få en möjlighet att ändra det innan det prövas av nästa instans.

Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Om du skickar in din överklagan senare kommer det inte att behandlas.

Det här händer när du överklagar

Kommunen tar ställning till dina synpunkter. Om kommunen tycker att du har rätt ändrar de sitt beslut och meddelar dig så snart som möjligt.

Om de står fast vid sitt beslut lämnar de ärendet vidare till den instans som gör den rättsliga prövningen. Kommunen skickar med alla handlingar som de har i ärendet tillsammans med ditt överklagande.

Ofta sker den rättsliga prövningen av ärendet enbart genom skriftliga kontakter och du behöver därför inte ta dig till en domstol för att få ditt ärende prövat.

Det kostar ingenting att överklaga men du står själv för kostnaden om du väljer att anlita ett juridiskt ombud.

Tillsynsprojekt

Jordbruksverket har vägledningsansvar om hur tillsynen ute på jordbruks- och trädgårdsföretagen ska gå till enligt miljöbalken. Vi vägleder främst kommunerna och länsstyrelserna om användningen av växtnäring och växtskyddsmedel. Ett sätt för oss att vägleda är att initiera tillsynsprojekt inom olika områden.

När vi genomför ett tillsynsprojekt tar vi på Jordbruksverket fram gemensamma checklistor som används vid tillsynsbesöken. Tillsynen utförs av kommunerna och länsstyrelserna under en begränsad tidsperiod. Varje tillsynsbesök som de gör inom projektet rapporteras in till oss. Alla resultat som rapporteras in är anonyma det vill säga vi på Jordbruksverket vet inte hos vem tillsynsbesöket har utförts. När projekttiden är slut sammanställer vi resultatet och publicerar en rapport.

Här kan du läsa mer om vilka projekt som pågår just nu samt hittar rapporterna från tidigare utförda tillsynsprojekt.

Tillsynsprojekt om växtnäring på jordbruk 2024

Under 2024 kommer vi tillsammans med kommuner och länsstyrelser att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt om växtnäring i jordbruket. Fokus kommer att vara på lagring av stallgödsel, tillräcklig spridningsareal samt gödsling utifrån grödans behov. Jordbruksverket är huvudansvarig för projektet.

Syftet med projektet är att sprida kunskap om de regler som styr lagring och hantering av gödsel, öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området samt få kunskap om i hur stor utsträckning reglerna efterlevs på jordbruken runt om i landet.

Den aktiva tillsynsfasen, när kommunerna och länsstyrelserna utför sin tillsyn, kommer att vara mellan den 1 november 2023 till 31 augusti 2024. Under projekttiden kommer myndigheterna att ställa samma frågor utifrån en gemensam checklista. För att få en bakgrund till frågorna som ställs har vi tagit fram en förklarande lathund. Det är inte säkert att inspektören väljer att följa upp alla delarna i checklistan vid varje gårdsbesök.

All kontrollvägledning till inspektörerna kommer att ske via vårt webbforum Effektiv Näring.

Vägledningsprojekt om integrerat växtskydd på jordbruken 2022

Under 2022 genomförde vi ett nationellt vägledningsprojekt om integrerat växtskydd på jordbruk tillsammans med länsstyrelser och kommuner. Jordbruksverket var huvudansvarig för projektet. Vägledningsprojektet fokuserade på kontroll av de åtta principerna om integrerat växtskydd.

Kontrollerna genomfördes av länsstyrelserna och kommunerna under perioden 1 mars till 30 september 2022. Totalt deltog 75 kommuner och de genomförde 460 kontroller. Resultatet har sammanställts i en rapport.

Tillsynsprojekt om hästgödsel 2021

Under 2021 genomförde vi ett nationellt tillsynsprojekt om hästgödsel tillsammans med kommunerna. Jordbruksverket var huvudansvarig för projektet. Tillsynsprojektet fokuserade på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning/bortskaffande av hästgödsel samt hur gödsel i rasthagarna hanterades.

Tillsynen genomfördes av kommunerna under perioden 1 mars till 30 september 2021. Totalt deltog 80 kommuner och de genomförde 737 inspektioner. Resultatet har sammanställts i en rapport.

Tillsynsprojekt i fält 2019

Under 2019 genomförde vi ett nationellt tillsynsprojekt om tillsyn i fält tillsammans med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser och kommuner. Jordbruksverket är huvudansvarig för projektet. Syftet var att följa upp hur spridning av gödsel och växtskyddsmedel sköts i praktiken på åkrarna och då med fokus på risker för läckage till vatten.

Tillsynen utfördes av kommunerna samt de länsstyrelser som har kvar tillsyn på tillståndspliktiga jordbruk under perioden 1 september - 30 november 2019. Totalt deltog 65 kommuner och länsstyrelser och de genomförde cirka 270 inspektioner. Resultatet har sammanställts i en rapport.

Tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor 2018

Under 2018 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Detta skedde tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen samt tillsynsmyndigheten på kommunerna. Totalt genomfördes tillsyn på golfbanor i 53 kommuner och totalt 133 tillsynsbesök skedde inom projektet.

Tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i växthus och plantskolor 2016

Under 2016 genomförde vi ett tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i växthus och plantskolor tillsammans med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och kommuner. Fokus var främst reglerna om integrerat växtskydd. Totalt deltog 44 kommuner och kommunförbund och 141 tillsynsbesök utfördes.

Tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Under 2015 genomförde vi ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner. Syftet med tillsynsprojekten har varit att öka kunskapen om integrerat växtskydd hos jordbrukare och miljöinspektörer, samt öka möjligheterna till en enhetlig och effektivare tillsyn i hela landet.

I tillsynskampanjen om bekämpningsmedel i jordbruket som genomfördes 2015 deltog 100 kommuner och kommunförbund i tillsynskampanjen och totalt utfördes 791 tillsynsbesök.

Senast granskad: 2024-01-15

Till toppen