Träda

Träda är åkermark som inte används till produktion av jordbruks­produkter. Det finns särskilda regler för träda som du behöver känna till när du söker jordbrukarstöd.

Det här är träda

Träda är åkermark som inte används till produktion av jordbruks­produkter. Du tar åkermarken i produktion när du sår en gröda som kan bli en jordbruksprodukt, skördar eller låter dina djur beta på åkermarken. Jordbruks­produkter är det mesta som kan bli mat eller foder.

Skiften som du har träda på redovisar du med grödkod 60 i SAM Internet. Med grödkod 60 väljer du en av följande typer av träda:

  • bevuxen
  • svart
  • insådd för vilt
  • insådd för pollinatörer.

Hur lång tid din åkermark i träda ska vara ur produktion beror dels på vilka stöd du söker, dels på var i landet du har din åkermark.

Lämpliga grödor för träda

Det är bra om åkermark i träda är bevuxen då växtligheten binder jord och näringsämnen. Du kan antingen lämna åkermarken obearbetad efter skörd, med eller utan insådd av lämplig fånggröda eller grödor som gynnar den biologiska mångfalden eller etablera växtlighet vid en senare tidpunkt.

Det finns flera lämpliga grödor för en bevuxen träda, till exempel fleråriga vallgräs, vallbalj­växter eller blandningar av dem. Vallbalj­växter, till exempel vit- och rödklöver, bör vara högst 10 viktprocent för att inte förväxlas med odling som räknas som produktion. För övriga baljväxter bör viktprocenten vara högst 30 procent. Andra lämpliga grödor är till exempel rörflen, getärt, käringtand, sötväppling, cikoria, bovete, honungsört, gurkört, lin, vitsenap och oljerättika.

Du får så grödor som gynnar den biologiska mångfalden

Att så en lämplig fånggröda eller grödor som gynnar den biologiska mångfalden på åkermark i träda räknas inte som produktion och är därför tillåtet under trädesperioden. Grödor som gynnar den biologiska mångfalden kan till exempel vara vallfrö­blandningar med blommande örter som rödklöver, vitklöver, cikoria och honungsört. Du får dock inte använda grödorna som foder efter trädes­perioden, då räknas det som produktion.

Blommande trädor och blommande fältkanter för miljöytor

För miljöytor i grundvillkoren finns en särskild träda och fältkant som heter blommande träda och blommande fältkant. Det är åkermark i träda som såtts med pollen- och nektarrika växter som är attraktiva för pollinerare, andra nyttodjur och fjärilar. Växterna som sås måste finnas på listan över godkända växter. De godkända växterna får sås i blandning med andra växter men de ska vara dominerande på arealen när de är etablerade. Växterna anses vara etablerade när de har kommit upp så att det går att avgöra vilken sort det är. Växterna ska vara etablerade på arealen senast den 15 juli.

Du får utföra jord- och markförbättrande åtgärder

Under trädesperioden får du göra jord- och mark­förbättrande åtgärder, till exempel dikning, struktur­kalkning och gödsling. Däremot får du inte räkna med åkermark i träda i det som kallas för spridnings­areal för stallgödsel. Du får inte gödsla på en mark i träda som du har anmält som miljöyta under perioden marken ska vara ur produktion.

Så ska en träda skötas

Åkermark som ligger i träda ska skötas så att den inte försumpas eller växer igen. Du ska därför se till att det finns fungerande dränering och vid behov ta bort sly.

Det här måste du göra senast 31 oktober

På all jordbruksmark som du söker stöd för ska du varje år utföra en aktiv jordbruks­verksamhet. Det innebär att du minst en gång ska putsa trädan och det ska vara gjort senast 31 oktober. Första året som åkermarken ligger i träda behöver du inte putsa den. Då ska du ange i din SAM-ansökan att det är en förstaårsträda. Det gör du för varje skifte.

Du behöver inte heller putsa trädan om du har sått grödor som gynnar den biologiska mångfalden.

Putsa och slå av växtlighet på trädan

Under perioden 1 april–30 juni får du inte putsa eller slå av växtligheten på trädan utom i följande undantagsfall:

  • Om du behöver putsa eller slå av växtligheten för att undvika att en utsädes­odling i närheten förstörs av en oönskad pollinering.
  • Om marken ingår i en ekologisk odling som är certifierad enligt EU:s eller KRAV:s regler eller om du får ersättning för ekologisk odling för marken.
  • Om du ska så marken med oljeväxter och den ligger i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas eller Gävleborgs län eller i Västerviks kommun i Kalmar län. Då får du från och med 15 juni putsa eller slå av växtligheten på trädan.

Från och med 1 juli får du putsa eller slå av växtligheten på trädan. Men du får inte slå av och använda växtligheten som foder förrän efter det datum du får bryta trädan.

Svartträda

Även om det är bra för djur och miljö med växtlighet på en åkermark som ligger i träda är det tillåtet att ha träda utan växtlighet, så kallad svartträda. På en svartträda får du när som helst under året utföra mekanisk ogräs­bekämpning genom till exempel harvning. Du kan inte använda svartträda för att uppfylla kraven som finns för miljöytor i grundvillkoren.

Bryta en träda

Att bryta en träda innebär att du tar in åkermark i produktion. Du kan bryta en träda genom mekanisk bearbetning eller kemisk avdödning. Du tar åkermarken i produktion när du sår en gröda som kan bli en jordbruks­produkt, skördar eller låter dina djur beta på åkermarken.

Tidigaste datum för att bryta träda

Grundregeln för en träda som du redovisat med grödkod 60 i din SAM‑ansökan är att du som tidigast får bryta trädan den 16 juli. Om du vet att du behöver använda åkermarken för produktion före 16 juli använder du i stället grödkoden för den gröda som du ska odla på skiftet.

Senare datum för kompensations­stöd och miljöytor i grundvillkoren

Du som söker kompensations­stöd eller behöver ha miljöytor för att uppfylla kraven i grundvillkoren får i vissa fall bryta trädan tidigast den 1 augusti. Det gäller om du söker kompensations­stöd för jordbruk typ 1–3. Du får tidigast den 1 augusti skörda eller låta djuren beta trädan. Det gäller för all din åkermark i träda, även träda som finns på åkermark utanför kompensationsområdet.

Träda som du har anmält som miljöyta i grundvillkoren får brytas först den 16 augusti. På mark i träda som du ska höstså får du börja med förberedande åtgärder och sådd av nästa års gröda 16 juli. Som förberedande åtgärder räknas inte bete och skörd.

Frågor och svar

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen