Uppföljning av jordbruksmark med satellitbilder

Från och med 2023 följer vi upp all jordbruksmark med hjälp av satellitbilder. Om vi ser skillnader mellan satellitbilderna och det du har angett i din SAM-ansökan, så får du ett brev från länsstyrelsen. Då behöver du ändra i SAM-ansökan eller skicka in foton på din mark med vår nya app Jordbruksverket Geofoto.

Stödet ska gå till rätt marker

Syftet med uppföljningen av jordbruksmark är att säkerställa att vi betalar ut stöd till de lantbrukare som sköter sina marker på rätt sätt. En viktig del i detta är att ge dig som lantbrukare en chans att göra det du behöver göra för att uppgifterna i SAM-ansökan ska stämma överens med verkligheten, så att du slipper avdrag på stöden. På sikt leder uppföljningen också till färre fältkontroller.

Att följa upp jordbruksmark med satellitbilder är ett krav som EU‑kommissionen ställer på alla medlemsländer.

Det här behöver du göra

Det finns två saker du kan göra för att slippa avdrag på de skiften där vi har hittar avvikelser:

  • ändra i din SAM-ansökan
  • skicka in foton med appen Jordbruksverket Geofoto som visar att marken uppfyller villkoren.

Du kan bara göra ett av alternativen per skifte och villkor. Vilka skiften och villkor det handlar om ser du i brevet som du får från länsstyrelsen.

Ändra i SAM-ansökan

Om det är något du behöver ändra i din SAM-ansökan så ska du alltid göra det så snart som möjligt. Det finns några datum att hålla reda på eftersom det inte går att göra vissa ändringar efter dessa datum. Läs mer på vår sida om att ändra i SAM-ansökan.

Skicka in foton med appen Jordbruksverket Geofoto

Om du har gjort något på din mark som gör att marken uppfyller det aktuella villkoret, så kan du visa det genom att skicka in foton på marken, ett så kallat fotosvar.

Du behöver använda mobilappen Jordbruksverket Geofoto både för att ta fotona och för att skicka in dem. Foton som du skickar in på annat sätt kommer inte att bli godkända. Sista dag att skicka in fotosvar är den 31 oktober.

Film om appen Geofoto

I filmen får du se hur det går till från det att du får brevet från länsstyrelsen till att du fotar din mark med appen och skickar in fotona. Filmen är 49 sekunder.

Om du inte gör något blir det avdrag

Om du inte ändrar din ansökan, eller uppfyller villkoren för marken och skickar in foton som visar det, så kommer din ansökan att bedömas utifrån de uppgifter som finns i brevet som du får från länsstyrelsen. Då kommer det att bli avdrag på dina stöd. Avdraget beräknas på hela skiftesarealen och inte bara på den del som inte uppfyller villkoren.

Du kan få flera brev

Du kan få brev om uppföljning av mark flera gånger, beroende på när vi hittar avvikelser. Det är för att du ska få informationen i tillräckligt god tid för att hinna ändra i SAM-ansökan eller se till att marken uppfyller villkoren och skicka in foton med appen.

Breven skickas ut vid de här tidpunkterna:

  • början av juli
  • början av augusti
  • början av oktober.

Breven innehåller inte information om godkända skiften.

Om du vill se den aktuella statusen för alla dina skiften som vi följer upp, så kommer du att kunna göra det i markuppföljningsrapporten i SAM Internet.

Så går uppföljningen till

Vi tittar på skiftesanvändning och aktivitet

När det gäller skiftesanvändningen tittar vi på

  • att det är godkänd jordbruksmark, till exempel att skiftet är fritt från vägar, byggnader eller anlagda ytor
  • att det bara är en gröda per skifte
  • att det är rätt ägoslag på marken, till exempel att det är åkermark på skiftet om du har angett det i ansökan.

När det gäller kravet på aktivitet tittar vi på om marken är odlad, betad, skördad, putsad eller jordbearbetad. Sista dag att uppfylla kravet på aktivitet är den 31 oktober.

På sikt kommer uppföljningen av jordbruksmark att omfatta fler stödvillkor. Arbetet med att ta med så många villkor som möjligt i uppföljningen kommer att pågå under flera år.

De villkor som inte ingår i uppföljningen kommer länsstyrelsen att kontrollera på plats, precis som tidigare.

Ett datorprogram analyserar satellitbilderna

Det är ett datorprogram som analyserar satellitbilderna. Programmet jämför bilderna på marken från olika tidpunkter, och analyserar om det är någon skillnad på bilderna som kan visa att till exempel en skörd har skett. Vi kommer bara i undantagsfall att granska bilderna manuellt.

Satellitbilderna kommer inte att användas till något annat än att följa upp de skiften som du har sökt stöd för.

Exempel på hur en serie med satellitbilder kan se ut.

Exempel på hur en serie av satellitbilder kan se ut.

Tekniken som vi använder för att följa upp jordbruksmark är samma som vi på Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna har använt sedan 2020 när vi har gjort efterkontroller av aktivitetskravet.

Analysen av satellitbilderna görs fram till mitten av september.

Vi använder bilder från Sentinel-satelliterna

EU har tillsammans med sina medlemsländer skickat upp egna satelliter, de så kallade Sentinel-satelliterna. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10 x 10 meter. Det gör att det inte går att se detaljer som människor, djur, fordon eller små byggnader.

Satelliterna tar bilder flera gånger i veckan, vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att titta på bildserier. På så sätt kan vi använda bilderna för att avgöra om det har varit aktivitet på ett skifte, utan att behöva besöka marken.

Vi har använt satellitbilder sedan 1990-talet, då vi började med arealmätningar, men Sentinel-satelliterna tar bilder betydligt oftare än vi har haft tillgång till tidigare. Nu kan vi få bilder varannan dag i stället för en eller två gånger per år.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2023-06-16