Logotyp Jordbruksverket

Uppföljning av jordbruksmark med digital teknik

Från och med 2023 kommer vi att använda oss av satellitbilder mer regelbundet för uppföljning av jordbruksmark. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om vi upptäcker att det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter som du har lämnat i din ansökan kommer vi att informera dig så du får möjlighet att genomföra de åtgärder som behövs för att inte få avdrag på stöden.

Så går uppföljningen till

Ett datorprogram kommer att analysera satellitbilderna automatiskt. Programmet jämför då bilder på samma mark från olika tidpunkter, och analyserar om det är någon skillnad på bilderna som kan visa att till exempel en skörd har skett. Jordbruksverket kommer bara i undantagsfall att granska bilderna manuellt.

Satellitbilderna kommer inte att användas till något annat än att följa upp de skiften som du har sökt stöd för. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10 x 10 meter. Det gör att det inte går att se detaljer som människor, djur, fordon eller små byggnader.

Exempel på hur en bild tagen av en Sentinel-satellit kan se ut. Källa: Europeiska rymdstyrelsen (ESA)

Tekniken som kommer att utgöra grunden för uppföljning av jordbruksmark är densamma som vi på Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna har använt sedan 2020 för att göra efterkontroller av aktivitetskravet.

Uppföljningen gäller grundläggande krav och stödvillkor

I början av varje sommar kommer Jordbruksverket att genomföra en första uppföljning av dina skiften. Då kommer vi med hjälp av satellitanalys säkerställa att skiftena i din ansökan uppfyller vissa grundläggande krav för att de ska ge rätt till stöd.

Den innebär att vi exempelvis tittar på att

 • skiftena är fria från till exempel byggnader eller tillfälliga och permanenta upplag
 • skiftena bara används till sådant som du kan få stöd för, och inte exempelvis granplanteringar eller marknadsplatser.

Efter den första uppföljningen kommer vi att följa upp att de skiften som du kan få stöd för uppfyller de stödvillkor som gäller. I Sverige kommer aktivitetskravet att vara det första stödvillkor som vi följer upp med hjälp av satellitbilder.

Aktivitetskravet innebär att du senast den 31 oktober varje år ska ha gjort något av följande på varje skifte:

 • odlat
 • låtit beta
 • putsat
 • slagit av
 • jordbearbetat.

På sikt kommer uppföljningen av jordbruksmark att utökas och omfatta fler stödvillkor. Arbetet med att inkludera så många villkor som möjligt i uppföljningen kommer att pågå under flera år.

De villkor som inte ingår i den nya uppföljningen kommer länsstyrelsen att kontrollera på plats, precis som tidigare.

Hur påverkar uppföljningen dig som lantbrukare?

Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om resultatet från uppföljningen däremot visar att dina skiften inte ger rätt till stöd eller inte stämmer överens med uppgifterna i din ansökan om stöd så kommer du att få ett brev som beskriver vilka alternativ du har för att undvika att få avdrag på stöden.

Du kan då göra något av följande:

 • Ändra grödkod och skiftesgränser på skiftet. Tänk på att enbart en gröda per skifte är tillåtet.
 • Dra tillbaka hela eller delar av din ansökan. Det gäller till exempel om dina förutsättningar har ändrats sedan du skickade in din ansökan och du inte har haft möjlighet att sköta marken på det sätt som du hade tänkt dig
 • Skicka in ett geotaggat foto som styrker att du har genomfört aktivitet på ditt skifte eller att du uppfyller villkoret. Du kan läsa om vad geotaggade foton är längre ner på sidan.

Analysen av satellitbilderna görs fram till mitten av september. Det innebär att om du inte har gjort en aktivitet på ditt skifte fram till mitten av september kommer du att behöva visa att du har uppfyllt villkoret för aktivitet med ett geotaggat foto. Du ska ha gjort aktiviteten och tagit fotot senast den 31 oktober.

Du kan enbart göra ett av ovanstående alternativ per skifte och avvikelse. Har du exempelvis ändrat grödkoden ska du inte även skicka in ett geotaggat foto på samma skifte och avvikelse.

Du kan komma att få brev flera gånger under året, beroende på när vi hittar avvikelser. Det är för att du ska kunna få informationen i tillräckligt god tid för att ha möjlighet att vidta åtgärder.

Dessa brev kommer inte att innehålla någon information om godkända skiften. Om du vill följa uppföljningsstatusen för alla dina skiften så kommer du att kunna göra det i SAM Internet. Där kan du se resultat från både uppföljningen av skiftesanvändning och uppföljningen av stödvillkor.

Ändra eller dra tillbaka din ansökan

Om du vill ändra eller dra tillbaka hela eller delar av din ansökan så kan du göra det i SAM Internet.

 • 31 augusti – Sista dag att i vissa fall ändra grödkod och skiftesgränser i ansökan.
 • 31 oktober – Sista dag att dra tillbaka skiften i ansökan.

Läs mer om vad som gäller för att ändra i SAM-ansökan.

Mobilapp för geotaggade foton

Till sommaren 2023 kommer Jordbruksverket att lansera en mobilapp som du ska använda om du vill ta och skicka in geotaggade foton.

Ett geotaggat foto är ett foto med tillhörande data så som GPS‑koordinater och tidpunkt för när fotot togs. Sådana foton ger handläggaren möjlighet att göra en rättssäker bedömning av hur det ser ut på marken utan att behöva genomföra ett besök i fält.

I brevet med meddelande om resultat från uppföljningen kommer du att få information om hur du gör för att skicka in ett geotaggat foto.

Om du själv inte vill eller kan använda mobilappen kan du ta hjälp av någon annan, till exempel en anhörig eller en konsult, som skickar in fotot via appen för din räkning.

Satelliter ger oss nya möjligheter

Satelliter används i dag inom många olika områden. Till exempel för att vi ska kunna titta på tv och använda internet, för att navigera med hjälp av GPS och för att göra väderprognoser. Kanske använder du verktyg som med hjälp av satellitteknik till exempel kan hjälpa dig att följa hur dina grödor växer eller att anpassa gödningen på dina åkrar.

Vi använder bilder från Sentinel-satelliterna

EU har tillsammans med sina medlemsländer skickat upp egna satelliter, de så kallade Sentinel-satelliterna. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10 x 10 meter. Därför går det inte att se detaljer på bilderna.

Satelliterna tar bilder flera gånger i veckan, vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att titta på bildserier. På så sätt kan vi använda bilderna för att avgöra om det har varit aktivitet på ett skifte, utan att behöva besöka marken.

Vi har använt satellitbilder sedan 1990-talet, då vi började med arealmätningar, men Sentinel-satelliterna tar bilder betydligt oftare än vi har haft tillgång till tidigare. Nu kan vi få bilder varannan dag i stället för en eller två gånger per år.

Att använda digital teknik för uppföljning av jordbruksmark är ett krav som EU‑kommissionen ställer på alla medlemsländer.

Om du har frågor

Kontakta Jordbruksverket eller din länsstyrelse om du har frågor.