Nationellt stöd 2024

Du kan få nationellt stöd om du har ett jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion.

Viktiga nyheter

Stödnivåerna för äggproduktion sänks och återgår till hur de var före den 1 juli 2022.

Produktion du kan få stöd för

Du kan få nationellt stöd om du har produktion i stödområde 1–5 och brukar minst 3 hektar åkermark eller betesmark. Du ska ha något av det här:

 • gethållning
 • potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • produktion av mjölk, slaktsvin, smågris eller ägg.

Storleken på ersättningen beror på vilken produktion du har, hur stor produktionen är och i vilket stödområde den ligger.

Karta över stödområden

Karta över stödområden.

I stödområde 1–5 kan du söka nationellt stöd. Stödområdesindelningen bygger på församlingsgränserna från den 31 december 1999.

Så mycket pengar kan du få

Belopp per ersättningsform i de olika stödområdena

Ersättningsform

Stöd­område 1

Stöd­område 2

Stöd­område 3

Stöd­område 4

Stöd­område 5

Mjölkproduktion, kronor per kilo mjölk

1,64

1,33

1,08

0,73

0,48

Transport av mjölk, kronor per kilo mjölk

0,071

0,037

0,037

0,037

0,037

Äggproduktion, kronor per höna

20,30

17,10

17,10

12,70

5,80

Slaktsvinsproduktion, kronor per slaktgris

200

200

190

180

160

Smågrisproduktion, kronor per sugga

930

930

930

860

850

Getproduktion, kronor per get av honkön

690

690

690

610

610

Potatisproduktion, kronor per hektar

4 400

4 100

3 900

3 200

2 100

Bär och grönsaker, kronor per hektar

4 000

4 000

4 000

3 500

2 900

För att få pengar i det nationella stödet måste det totala stödbeloppet vara mer än 1 000 kronor. Söker du ersättning för potatis betalas stödbelopp som är under 500 kronor inte ut.

Exempel: Så här mycket stöd kan du få

Du söker stöd för bärodling motsvarande 700 kronor och potatisodling motsvarande 400 kronor. Då får du inga pengar eftersom stödbeloppet för potatis är under 500 kronor och det totala stödbeloppet hamnar då under 1 000 kronor.

Du som har mjölkproduktion kan få ett tillägg

Du som bedriver mjölkproduktion i en församling i stödområde 2–5 kan tillhöra något av tilläggsområdena 1–6. Om du tillhör något av tilläggsområdena får du i stället utbetalning enligt den ersättningsnivå som gäller för tilläggsområdet där du bedriver din produktion.

Om du vill se vilka församlingar som ingår i tilläggsområde 1–6 så finns de listade i den svenska förordning om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige som du hittar via rubriken Författningar längre ner på sidan.

I tabellen här nedanför kan du se stödbeloppen för de mjölkproducenter som har sin mjölkproduktion i något av tilläggsområdena.

Ersättningsnivåer i de olika tilläggsområdena

Tilläggsområde

1

2

3

4

5

6

Kronor per kilo mjölk

1,52

1,52

0,91

0,79

0,91

0,79

Villkor för stödet

Du måste bruka minst 3 hektar jordbruksmark i stödområde 1–5. Utöver detta gäller särskilda villkor för de olika ersättningsformerna.

Smågrisproduktion

Du får ersättning per sugga, inklusive suggor som snart ska gå till slakt, så kallade utslagssuggor. Du måste ha minst 2 suggor. En gris som vid ansökningstillfället är gylta ger inte rätt till stöd. Hållandetiden är 60 dagar, vilket innebär att du ska hålla minst det antal djur som du anger i ansökan om utbetalning under minst 60 dagar, från och med dagen efter den dag som din ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Om du behöver ersätta ett djur ska du göra det inom 10 dagar från det att djuret tas från ditt jordbruksföretag. Du får bara ersätta det med ett annat djur av samma slag.

Om antalet suggor minskar under hållandetiden måste du anmäla detta skriftligen till länsstyrelsen inom 10 arbetsdagar.

Slaktsvinsproduktion

Du får ersättning för det antal slaktsvin, inklusive unggaltar, som du levererar till slakt. Ersättning lämnas för minst 40 slaktsvin som du under ett kalenderår levererar till slakt och som slakteriet rapporterar till Jordbruksverket. Det är tillåtet att transportera slaktsvin som ska slaktas till ett slakteri som ligger i ett annat stödområde. Men svinen ska vara i samma stödområde i minst 3 månader omedelbart före slakt. Köttet måste godkännas vid besiktningen.

Gethållning

I minst 60 dagar måste du hålla minst det antal getter av honkön som du redovisat i SAM Internet. Perioden startar dagen efter det att din SAM‑ansökan kommer in till länsstyrelsen. Som getter räknas de hondjur som du senast under hållandeperioden sätter i avel eller som senast under hållandeperioden är äldre än 1 år. Sätter i avel innebär att hondjuret är seminerat, betäckt eller släppt med handjur i avelssyfte.

Du måste ha minst 5 getter av honkön.

Det behöver inte vara exakt samma djurindivider som du har under de 60 dagarna men det måste vara minst samma antal djur. För att bytet ska godkännas ska djuren vara ersatta inom 10 dagar från det att djuren har lämnat ditt jordbruksföretag. Du ska notera bytet i din stalljournal.

Om antalet getter av honkön minskar under de 60 dagarna ska du minska antalet djur i din ansökan. Det gör du i SAM Internet.

Tänk på att om länsstyrelsen meddelar dig att din gård ska kontrolleras kan du inte längre ändra i din ansökan.

Äggproduktion

Du får ersättning för det antal värphönor som du sätter in i produktion och som under ett kalenderår överstiger 1 000 stycken.

Potatis-, bär- och grönsaksodling

Varje skifte måste vara minst 0,10 hektar för att ge rätt till ersättning. Din potatisodling måste sammanlagt omfatta minst 0,5 hektar inklusive vändtegar.

Din bär- eller grönsaksodling måste sammanlagt omfatta minst 0,30 hektar inklusive vändtegar.

Vändtegar som hör till skiftet och är nödvändiga för odlingen ingår i den areal du kan få ersättning för.

Du kan få ersättning för odling av jordgubbar från och med anläggningsåret. Du får bryta odlingen tidigast efter kartsättningen.

Du måste sätta din potatis och plantera dina grönsaker och bär senast den 30 juni. Jordgubbar måste du sätta senast den 31 augusti.

Du måste odla potatis, bär och grönsaker enligt lokalt erkända normer.

Mjölkproduktion

Du kan få ersättning antingen för den mängd mjölk du levererar direkt till mejeri eller för den mängd mjölk eller annan mjölkprodukt du säljer direkt från din produktionsenhet.

Du ska ha minst 2 mjölkkor.

Märk, journalför och rapportera dina djur

Dina djur ska vara märkta, journalförda och rapporterade på rätt sätt och i rätt tid. Uppgifterna som du lämnar används vid smittspårning, märkning av nötkött och nötköttsprodukter.

Nötkreatur rapporterar du i CDB Internet. Grisar och getter rapporterar du i e-tjänsten Flytt av får, getter och grisar.

Så söker du stödet och gör ändringar

Om du ska söka nationellt stöd för första gången och du inte har sökt något annat jordbrukarstöd tidigare behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

De här stöden söker du i SAM Internet

De här stöden söker du en gång om året i SAM Internet:

 • smågrisproduktion
 • getter
 • potatis
 • bär och grönsaker.

Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du inget stöd alls 2024.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

De här stöden söker du på blankett

De här stöden söker du en gång. För att få pengarna kan du löpande behöva redovisa din produktion en gång om året.

Slaktsvinsproduktion

Första gången du söker stödet ska du skicka in din ansökan senast den 1 april för att kunna få ersättning för de slaktsvin som du har lämnat till slakteriet föregående kalenderår. Du får då ett beslut som gäller tills vidare, du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år. Däremot behöver du skicka in en ny ansökan om du ombildar till aktiebolag eller annan bolagsform eller börjar lämna slaktsvin från en annan anläggning (kallades tidigare produktionsplats). Har du ombildat till annan bolagsform med ett nytt organisationsnummer måste du bifoga en kopia av arrendekontrakt, köpekontrakt eller gåvobrev som visar att det nya bolaget brukar minst 3 hektar jordbruksmark inom stödområdena.

När du har fyllt i blanketten Ansökan nationellt stöd för slaktsvinsproduktion ska du mejla den till oss.

Har du ingen möjlighet att mejla blanketten kan du skicka den med post till:
Jordbruksverket, Utbetalnings- och överklagningsenheten, 551 82 Jönköping

Slakteriet redovisar dina leveranser till oss, som underlag för utbetalningarna.

Äggproduktion

Första gången du söker stödet ska du skicka in din ansökan senast den 1 april för att kunna få ersättning för de värphönor som du satte in under föregående kalenderår. Du får då ett beslut som gäller tills vidare, du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år. Däremot behöver du skicka in en ny ansökan om du ombildar till aktiebolag eller annan bolagsform eller börjar sätta in värphönor på en annan anläggning (kallades tidigare produktionsplats). Har du ombildat till annan bolagsform med ett nytt organisationsnummer, måste du bifoga en kopia av arrendekontrakt, köpekontrakt eller gåvobrev som visar att det nya bolaget brukar minst 3 hektar jordbruksmark inom stödområdena.

När du har fyllt i blanketten Ansökan nationellt stöd för äggproduktion ska du mejla den till oss.

Har du ingen möjlighet att mejla blanketten kan du skicka den med post till:
Jordbruksverket, Utbetalnings- och överklagningsenheten, 551 82 Jönköping

Du ska senast den 1 april varje år redovisa det antal hönor som du har erhållit, antal hönor som har bortfallit, samt antal hönor som du slutligen har satt in i produktion.

Mjölkproduktion

Leverans till mejeri

Första gången du söker stödet ska du skicka in din ansökan senast den 1 april för att kunna få ersättning för den mängd mjölk du levererade till mejeri föregående kalenderår. Du får då ett beslut som gäller tills vidare. Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år. Däremot behöver du skicka in en ny ansökan om du ombildar till aktiebolag eller annan bolagsform, byter mejeri eller börjar leverera mjölk från en annan anläggning (kallades tidigare produktionsplats). Har du ombildat till annan bolagsform med ett nytt organisationsnummer, måste du bifoga en kopia av arrendekontrakt, köpekontrakt eller gåvobrev som visar att det nya bolaget brukar minst 3 hektar jordbruksmark inom stödområdena.

När du har fyllt i blanketten Ansökan nationellt stöd för mjölkproduktion, leverans till mejeri, ska du mejla den till oss.

Har du ingen möjlighet att mejla blanketten kan du skicka den med post till:
Jordbruksverket, Utbetalnings- och överklagningsenheten, 551 82 Jönköping

Mejeriet redovisar dina leveranser till oss, som underlag för utbetalningarna.

Blanketter för mejerier

Mejerier redovisar uppgifter om invägd mjölk antingen i vår e-tjänst eller på blankett. Redovisningen bör komma in till Jordbruksverket före den 10 i månaden efter produktionsmånaden.

Mejerier kan få stöd för transporten av mjölken. Du ansöker på blankett, och redovisar sedan den mängd du transporterat via e-tjänsten eller på blankett.

Direktförsäljning

Första gången du söker stödet ska du skicka in din ansökan senast den 1 april för att kunna få ersättning för den mängd mjölk eller mjölkprodukter som du sålde direkt från din produktionsenhet föregående kalenderår. Du får då ett beslut som gäller tills vidare. Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år. Du ska däremot senast den 1 april varje år lämna en redovisning över den mängd mjölk och annan mjölkprodukt som du har sålt direkt från din produktionsenhet året innan.

Observera att du endast kan få stöd för komjölk och komjölksprodukter. Getmjölk och getmjölksprodukter ger inte rätt till stöd.

När du har fyllt i blanketten Ansökan nationellt stöd för mjölkproduktion – direktförsäljning, ska du mejla den till oss.

Har du ingen möjlighet att mejla blanketten kan du skicka den med post till:
Jordbruksverket, Utbetalnings- och överklagningsenheten, 551 82 Jönköping

Utbetalning av stödet

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Potatis-, bär- och grönsaksodling, smågrisproduktion och gethållning

Vi börjar betala ut stödet i slutet av november 2024.

Produktion av slaktsvin, mjölk och ägg

Vi betalar ut stödet månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet, levererat mjölk till mejeriet eller redovisat hönor till Jordbruksverket. Du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året, efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. I april betalar vi ut ersättning för mjölk som du sålt året före.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller nationellt stöd kan du få avdrag. Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor. De genomför kontrollerna både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Om kontrollen visar att du har djur som har tappat ett eller båda öronmärkena eller om de har blivit oläsliga, kan du undvika avdrag för brister i märkningen genom att beställa ersättningsmärken och märka om djuret. Då kan du behöva skicka in ett foto av det märkta djuret till länsstyrelsen för att visa att du uppfyller villkoren. I vissa fall kan länsstyrelsen istället komma till din gård igen på en uppföljande kontroll. Tänk på att länsstyrelsen inte kan besluta om utbetalning innan du har åtgärdat bristerna i märkningen eller tidsfristen som du fått från länsstyrelsen för att rätta upp märkningen har passerat.

När det gäller nationellt stöd för produktion av slaktsvin och ägg samt för produktion och transport av mjölk är det i stället Jordbruksverket som gör vissa kontroller.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till stödet. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas och Jordbruksverkets kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-25