Grundvillkor – Grund­villkors­element

Villkoret innebär att du som har jord­bruks­mark i ett område med grund­villkors­element inte får skada, förstöra eller ta bort sådana sten­murar, diken, solitär­träd eller små­vatten som är grund­villkors­element. Detta gäller i slätt­bygder i delar av södra Sverige. Genom att följa villkoret bidrar du till att bevara livs­miljöer för vilda djur och växter i land­skap med mycket åker­mark.

Det här är grund­villkors­element

Områden med grund­villkors­element finns i de regioner som tidigare kallades stöd­område 9. Grund­villkors­element hette tidigare tvär­villkors­element.

Karta som visar områden i slättbygderna i södra Sverige där grundvillkorselement finns.

Kartan visar områden med grundvillkorselement. Områden med grundvillkorselement är blåmarkerade.

Här nedan följer en definition av de olika grund­villkors­elementen som nämnts i inledningen.

Småvatten

Som grund­villkors­element räknas små­vatten som är helt om­givna av åker­mark. Små­vatten är en vatten­samling som är mindre än 1 000 kvadrat­meter, inklusive slänten som finns runt om. För att räknas som små­vatten ska vattnet också ha en vatten­spegel hela året, eller åt­minstone en fuktig mark­yta.

Du inte får ta bort eller skada små­vatten. Du får heller inte tippa skrot eller liknande i dem.

Solitärträd

Som grund­villkors­element räknas löv­träd som är helt omgivna av åker­mark och har en krona som är minst 5 meter bred. Dessa träd kallas solitär­träd. Två eller flera stammar som växer intill var­andra inom en yta som är mindre än 1 kvadratmeter räknas i detta av­seende som ett träd. Trädet ska stå minst 10 meter från kanten på åkern för att räknas som solitär­träd.

Du får inte ta bort eller skada solitär­träd. Du ska se till att solitär­träd har en skydds­zon som är minst 2 meter bred, mätt från trädets stam. Du får inte jord­bearbeta inom den skydds­zonen.

Öppna diken

Som grund­villkors­element räknas öppna diken som är an­lagda och som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill var­andra. Diket ska vara minst 0,5 meter brett mätt vid slänt­kanten och minst 0,3 meter djupt i snitt för att räknas som grund­villkors­element. Om diket ligger i direkt an­slutning till en betes­mark, skog eller tomt­mark räknas det inte som grund­villkors­element.

Du får inte ta bort eller skada öppna diken.

Stenmurar

Som grund­villkorselement räknas sten­murar som ligger på en åker eller mellan två åkrar som ligger intill varandra. För att räknas som grund­villkors­element ska muren ursprung­ligen vara upplagd med huvud­sak­ligen flera skikt sten. Om sten­muren ligger i direkt an­slutning till en betes­mark, skog eller tomt­mark räknas den inte som ett grund­villkors­element.

Det före­kommer att sten­murar har blivit täckta av sten från åkern. Om det är så räknas de fort­farande som sten­murar, oavsett om man ser rester av den ursprung­liga sten­muren eller om man bara ser tippad sten.

Du får inte ta bort eller skada sten­murar.

Du behöver ansöka om dispens om du vill ta bort grund­villkors­element

Små­vatten, diken och sten­murar är skyddade genom det så kallade biotop­skyddet i den svenska lag­stift­ningen. Om du vill ta bort ett sådant grund­villkors­element måste du ansöka om dispens. En ansökan om dispens skickar du till läns­styrelsen.

Även om ditt dike inte faller inom definit­ionen av biotop­skydd kan du ansöka om dispens hos läns­styrelsen. De kommer då att pröva din an­sökan enligt samma bedömnings­grunder som om det hade varit ett dike som om­fattas av biotop­skyddet.

Solitär­träd är skyddade genom Statens jord­bruks­verks före­skrifter (2020:2) om hänsyn till natur- och kultu­rvärden i jord­bruket. Om du vill ta bort ett sådant träd ska du ansöka om dispens hos läns­styrelsen.

Om läns­styrelsen beviljar dispens upphör landskaps­elementet att vara ett grund­villkors­element. Om de inte beviljar en dispens och du ändå tar bort elementet bryter du mot svensk lag. Du kommer också att få ett avdrag på dina jord­brukar­stöd för att du inte längre upp­fyller grund­villkoret.

Författningar

Söker efter 2020:2

Söker efter 2022:29

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen