Grundvillkor – Skydd av fåglar

Du som har jord­bruks­mark i ett område med grund­villkors­element får inte klippa solitär­träd som är grund­villkors­element eller häckar på åker­mark under fåglars häcknings­säsong. Syftet med förbudet är att inte störa fåglar under deras häcknings­säsong.

Kravet gäller mellan 1 april och 15 augusti

Du får inte beskära solitär­träd som är grund­villkors­element eller häckar på åker­mark i område med grund­villkors­element under fåglars häcknings- och uppfödnings­period. Denna period börjar den 1 april och slutar den 15 augusti.

Kravet gäller bara dig som har jord­bruk i ett område med grund­villkors­element

Du som har jord­bruks­mark i område med så kallade grund­villkors­element, det som tidigare kallades stöd­område 9, får inte klippa solitär­träd och häckar mellan 1 april och 15 augusti.

Områden med grund­villkors­element finns i slätt­bygderna i södra Sverige.

Karta som visar områden i slättbygderna i södra Sverige där grundvillkorselement finns.

De områden som är blå­markerade visar var grund­villkoret gäller.

Kravet gäller vissa träd och häckar

Kravet gäller solitär­träd som är grund­villkors­element.

Kravet gäller även häckar på åker­mark som finns i området med grund­villkors­element. Häckar definieras i detta samman­hang som:

En minst 5 meter lång, tätt växande rad med flera buskar eller träd som är för­grenade från mark­nivå; vanligen för att utgöra ett skydd eller av­gränsa ett område eller mark­stycke.

Författningar

Söker efter 2022:29

Senast granskad: 2023-01-26