Logotyp Jordbruksverket

E‑tjänsten SAM Internet

I e‑tjänsten SAM Internet söker du jordbrukar­stöd. Du söker stöden under perioden 8 februari–11 april. Du kan ändra vissa saker i din ansökan i SAM Internet efter att du har skickat in den.

Nyheter i SAM Internet

Här kan du läsa om vad som är nytt i SAM Internet 2024.

Hämta uppgifter

Vi har byggt om och förbättrat funktionen ”Hämta uppgifter” inför 2024.

Läs mer om funktionen under rubriken Hämta vissa uppgifter från förra årets ansökan längre ner på sidan.

Ny funktion i Blockmenyn: Uppdatera mina block

När dina block har ändrats blir menyvalet ”Uppdatera mina block” i fliken Karta och Skiften aktivt. Du kan då låta SAM Internet uppdatera dina block åt dig. Du kan fortfarande uppdatera blocken manuellt ett åt gången, men vi rekommenderar att du använder den här funktionen. Du behöver rita skifte och ange gröda och stöd på nytt när du använder funktionen Uppdatera mina block.

Nytt menyalternativ för grundvillkor

I år finns det ett nytt menyalternativ som heter ”Grundvillkor”. Under Grundvillkor ligger dialogerna för ”Växtföljd”, ”Miljöytor” och ”Grundvillkorselement”. Du hittar menyalternativet i överkanten av kartan bredvid Ange gröda och stöd.

Hjälp att få reda på om kraven på växtföljd i grundvillkoren är uppfyllda

Under fliken Karta och Skiften i menyn Grundvillkor finns alternativet Växtföljd. Där får du hjälp att ta reda på om du uppfyller eller inte uppfyller kraven på växtföljd i grundvillkoren, eller om du är undantagen från kraven.

För att du ska få rätt upplysning i rutan måste du först fylla i alla dina uppgifter i menyn Ange gröda och stöd för alla dina skiften som finns i ansökan.

Grön text – kraven uppfyllda

När du uppfyller alla villkor för växtföljd eller är undantagen från kraven är texterna i rutan gröna. Du kan se hur beräkningen är gjord genom att klicka på Visa beräkning.

Röd text – kraven inte uppfyllda

Om du inte uppfyller villkoren för växtföljd visas en röd text. Om du ändrar uppgifterna i Ange gröda och stöd och öppnar den här funktionen för växtföljden igen kan du se om informationen i rutan ändras. Du kan se hur beräkningen är gjord genom att klicka på Visa beräkning.

Informationen i rutan ger dig en upplysning

Observera att informationen i rutan baseras på de uppgifter du har angett i Ange gröda och stöd. Informationen är en preliminär upplysning om du uppfyller villkoren för växtföljden eller inte. Det är inget beslut. Det är alltså först när länsstyrelsen har behandlat din ansökan och gjort eventuella kontroller som du kan vara säker på att alla kraven är uppfyllda.

I rapporten Underlag för kontroll av växtföljd kan du se det underlag som SAM Internet använder för beräkningarna för att se om du uppfyller kraven på växtföljd i grundvillkoren. Där kan du också se vad SAM Internet inte kan ta hänsyn till i beräkningarna, alltså sådant som tas med först när din ansökan handläggs.

Växtföljd för färskpotatis och majs

Från och med i år kan du ange uppgifter för de skiften som du odlar majs och färskpotatis på. Anledningen är att du i vissa fall kan få odla majs och färskpotatis längre än 3 år i rad och ändå uppfylla kravet på växtföljd i grundvillkoren. Du fyller i uppgiften under Ange gröda och stöd om du väljer grödkod för färskpotatis eller majs. Du kan välja något av följande alternativ beroende på vilken markanvändning/grödkod du väljer.

Färskpotatis

 • Jag kommer inte att odla någon annan gröda efter färskpotatisen.
 • Jag kommer att odla sallat eller spenat på marken med en växtperiod på minst 8 veckor efter färskpotatisen.
 • Jag kommer att odla en annan gröda på marken med en växtperiod på minst 10 veckor efter färskpotatisen.

Majs

 • Jag kommer inte att så in vall i majsen.
 • Jag kommer att så in vall i majsen.

Alternativen för att man inte kommer att odla någon annan gröda eller inte så in någon vall är förvalda i ansökan. Om något av de övriga alternativen stämmer in på din produktion behöver du ange det i stället.

Om du hämtar in uppgifter från föregående år för skiften som har färskpotatis eller majs behöver du gå in i Ange gröda och stöd och välja något av alternativen och spara om det är aktuellt för dig.

Miljöytor

Dialogen ”Miljöytor” där vi visar beräkningen som finns i fliken Karta och skifte finns nu under menyn Grundvillkor.

Vi har i år åter lagt till undantaget för miljöytor om du har 75 procent vall, träda eller baljväxter. Vi har också förbättrat rapporten ”Underlag för kontroll av miljöytor” något.

Från och med den 21 mars kan du, förutom att redovisa trädor och fältkanter som miljöyta, även redovisa fång- och mellangrödor samt kvävefixerande grödor som miljöyta i SAM Internet. Om du redan har skickat in din ansökan, men nu vill redovisa fång- och mellangrödor eller kvävefixerande grödor, ska du skapa en ändring, komplettera med de här uppgifterna och sedan skicka in ansökan på nytt. Du fyller i uppgifter i Ange gröda och stöd vid rubriken "Uppgift för grundvillkoret om miljöytor".

Här kan du läsa mer om vad de olika typerna av miljöytor innebär.

Ny uppgift för betesfritt eller slåtterfritt år

Vi har i år förtydligat uppgiften om betesfritt eller slåtterfritt år. Du kryssar i uppgiften i Ange gröda och stöd. Du som har åtagande för miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar kan välja att anmäla betesfritt eller slåtterfritt år på enskilda skiften.

När du anmäler betesfritt eller slåtterfritt år kan du inte samtidigt ansöka om utbetalning på skiftet. Det går alltså inte att ha "Anmälan om betesfritt år på skiftet" ikryssat samtidigt som "Ansökan om utbetalning för skiftet" i Ange gröda och stöd. Du kan inte heller anmäla betesfritt eller slåtterfritt år första året skiftet ingår i ansökan om åtagande, utan bara om det ingick i ansökan om utbetalning föregående år.

Ny uppgift för om det är första året marken ligger i träda

När du anger träda (grödkod 60) som gröda/markanvändning på ett skifte i ”Ange gröda och stöd” och klickar på knappen Spara görs en geografisk analys av skiftets yta.

På skiftet i fliken Översikt samt i rapporterna ”Uppgifter som jag redovisat i årets ansökan” och ”Ansökan 2024” visas vilka trädor som är förstaårsträda. Det står då: ”Det är första året marken ligger i träda”. Uppgiften kommer att användas i uppföljning av jordbruksmark eftersom det inte är något krav på aktivitet första året marken är i träda. I ”Mina fel och varningar” visas också information om att det finns förstaårsträdor och vad som gäller för dem.

Ny uppgift för precisionsjordbruk för nyförvärvade företag som saknar växtnäringsbalans

Under fliken ”Övriga uppgifter”, underflik ”Uppgifter för arealbaserade stöd”, i avsnittet för Växtnäringsbalans har vi lagt till följande uppgift: 

 • Jag har förvärvat mitt jordbruksföretag under föregående eller aktuellt stödår och har därför ingen växtnäringsbalans.

Du som vill använda ett undantag som innebär att du inte behöver upprätta en växtnäringsbalans kan ange det alternativet. Undantaget gäller om du som lantbrukare har förvärvat ett jordbruksföretag antingen föregående år eller i år.

Du kan däremot inte använda undantaget att inte upprätta någon växtnäringsbalans om det har tillkommit ett jordbruksföretag eller mark utöver det företag du skickade in SAM-ansökan för föregående år.

Trädjordbruk

Om du vill anmäla att det bedrivs trädjordbruk på blocket ska du under fliken Karta och Skiften föreslå en ändring av blocket. Välj där alternativet Annat och motivera ändringen med ”Trädjordbruk”. Grödkoden på skiftet ska vara för den gröda som odlas mellan träden.

Torvmark

Du kan från om med i år se om ett block är torvmark. Du ser det i Visa blockinformation och i rapporten Sammanställning över mina block. Högerklicka på ett block i kartan för att komma åt alternativet Visa blockinformation.

Nya kartlager för erosionsmark i kartverktyget

Vi har lagt till två nya kartlager för mark med risk för erosion i kartverktyget.

 • Visa erosionsrisk
 • Visa flödesackumulering

Lagren går att tända och släcka och ska fungera som ett hjälpmedel eller vägledning för var du kan söka anpassad skyddszon. Du hittar de nya lagren längst ner i kartinnehållet.

Ny tabell i rapporten ”Sammanställning över block”

Block som inte har funnits tidigare och som du ritat nya för i år visas för sig och finns under rubriken ”Förslag till nya block som finns i årets ansökan”. Vi visar uppgift om stödområde, nitratkänsligt område, skogsundantag och grundvillkorsområde för blocken.

Block närmast brukningscentrum i fliken Karta och Skiften

Tidigare så angav man block närmast brukningscentrum under fliken Övriga uppgifter. Nu gör man det i fliken Karta och Skiften. Gå till menyn Block och välj ”Ange block närmast brukningscentrum”. Du kan se vilket block som är närmast brukningscentrum i fliken Översikt.

Funktion för byt kund

Om du som loggar in i SAM Internet har fullmakt för flera kundnummer så finns det nu en ikon uppe till höger i fönstret som heter ”Byt kund”. Funktionen kan du använda om du på ett smidigt sätt vill byta till ett annat kundnummer.

Sök de här stöden i SAM Internet

I SAM Internet söker du de här jordbrukarstöden:

 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • ersättningar för kolinlagring och minskat kväveläckage
 • ersättning för ekologisk produktion
 • miljöersättningar
  • betesmarker och slåtterängar
  • restaurering av betesmarker och slåtterängar (endast utbetalning)
  • fäbodar
  • skyddszoner
  • skötsel av våtmarker och dammar
  • vallodling (endast utbetalning)
  • hotade husdjursraser
 • kompensationsstöd
 • nationellt stöd för gethållning, smågrisproduktion och potatis-, bär- eller grönsaksodling
 • djurvälfärdsersättningar för får, suggor och mjölkkor.

Du behöver vara registrerad kund

Om du ska söka stöd i SAM Internet för första gången ska du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer. Du kan beställa ett kundnummer på länsstyrelsens webbplats, eller ringa till dem.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Detta krävs av din dator

För att kunna använda alla funktioner i e‑tjänsten SAM Internet måste du logga in och använda e‑tjänsten på en dator. SAM Internet är inte anpassad för mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning med pekskärm. Det beror främst på att det inte går att rita skifte så noggrant som krävs på dessa enheter.

Du kan använda SAM Internet på de flesta moderna datorer. För att kunna använda SAM Internet behöver du

 • en webbläsare – SAM Internet fungerar i de senaste versionerna av Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. Du behöver därför använda en dator med ett operativsystem där det går att installera de senaste versionerna. E‑tjänsten är inte anpassad för andra webbläsare, som till exempel Internet Explorer och Safari
 • ha en skärmupplösning på minst 1024x768
 • tillåta popup-fönster, som är ett litet webbläsarfönster som visas ovanpå den webbplats du besöker.

Du kan använda SAM Internet trots att du inte uppfyller våra rekommendationer. Det kan dock innebära att vissa av funktionerna inte fungerar så bra som det är tänkt. SAM Internet fungerar inte i webbläsarna Internet Explorer och Safari.

Du kan behöva ge fullmakt

Oavsett om du gör din SAM‑ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt.

Om du har ett aktiebolag eller ett handelsbolag behöver du en fullmakt för att du ska kunna logga in och representera ditt företag. Om någon annan ska logga in och företräda dig, exempelvis en konsult, behöver du ge den personen en fullmakt.

Använd hjälpfunktionen

Rund vit knapp med ett blått frågetecken, hjälpknappen i SAM Internet

Hjälpknappen i SAM Internet

Det finns en hjälpfunktion inne i SAM Internet som förklarar funktioner i e‑tjänsten och hur du gör för att söka de olika stöden. Hjälpfunktionen visas med en vit knapp med ett blått frågetecken. Klickar du på knappen kommer du direkt till Tips och hjälp där du kan läsa mer ingående om hur du använder olika funktioner. Frågetecknet finns på flera ställen och du får hjälp med just det avsnitt du håller på med.

Komma igång med ansökan

När du har loggat in i SAM Internet kan du starta din ansökan på tre olika sätt:

 • Hämta vissa uppgifter från förra årets ansökan.
 • Starta med en tom ansökan och lägga till block och skiften på kartan.
 • Starta med en tom ansökan och söka sådana stöd som du inte behöver redovisa block och skiften för. Det gäller nötkreatursstöd och djurvälfärdsersättningar.

Hämta vissa uppgifter från förra årets ansökan

Vi har byggt om och förbättrat funktionen ”Hämta uppgifter” inför 2024.

Om du har skickat in din ansökan 2023 kan du välja att hämta vissa uppgifter från ansökan 2023. Vi hämtar alltså uppgifter från den senast inskickade versionen av din ansökan 2023. Dina block finns redan i ansökan när du loggar in. Du kan själv välja om du vill hämta både skiften och stöduppgifter eller bara hämta dina skiften. Om du väljer att hämta skiften med stöduppgifter så hämtar vi även in följande uppgifter från föregående års ansökan:

 • Om ditt företag ingår i en koncern eller inte.
 • Andel certifierad ekologisk mark i ansökan.
 • Kön på den eller de personer som är huvudansvariga för verksamheten.

Fyllde du även i uppgifter om kontaktperson i förra årets ansökan så hämtas de uppgifterna också.

Viktiga steg i din ansökan

Det finns fem flikar i SAM Internet. Under flikarna Karta och Skiften, Åtagande och Övriga uppgifter kan du behöva fylla i uppgifter. Mer utförlig information om vad du ska fylla i under varje flik för att söka stöden finns i hjälpfunktionen.

Karta och skiften

Under fliken Karta och Skiften ska du kontrollera att alla dina block finns med på kartan och i Block- och skifteslistan. Lägg till block och auto-rita skifte på varje block om det saknas. I blockmenyn ska du också ange vilket block du vill ha som brukningscentrum. Du ska även ange gröda/markanvändning (grödkod) för hur du tänker bruka marken och areal på varje skifte som du söker gårdsstöd för. Här söker du också stöd och åtagande för ersättning som gäller för specifika block. Du måste söka utbetalning för alla åtaganden varje år för att få ersättning. Här kan du även lämna förslag på ändringar som du tycker bör göras i din blockkarta genom att föreslå en ändring av block.

Åtagande

Under fliken Åtagande kan du söka åtagande som inte är knutna till ett visst block. Du kan också se de åtaganden som du redan har som inte är knutna till ett visst block. Det gäller de här ersättningarna:

 • fäbodar
 • hotade husdjursraser
 • djurvälfärdsersättning för får, mjölkkor och suggor
 • vallodling (går inte att söka nytt).

I de flesta fall behöver du också fylla i uppgifter på andra ställen i SAM Internet för att du ska kunna få ett åtagande. Det hittar du mer information om i hjälpfunktionen.

Övriga uppgifter

Under fliken Övriga uppgifter finns fyra underflikar. Här fyller du i uppgifter som krävs för statistik och uppföljning till EU. Här kan du söka stöd till unga jordbrukare. Du kan lämna uppgifter om kontrollorgan ifall du har ekologisk produktion. Har du djur ska du också ange uppgifter om djurbaserade stöd, till exempel anläggningens registreringsnummer och antal djur. Om du behöver bifoga en fil till din ansökan kan du göra det här. Du kan också ange övriga upplysningar. Du ska även ange kontaktuppgifter till den person som kan svara på frågor om din ansökan. Det behöver du bara göra om det är någon annan än du själv som har gjort ansökan.

Översikt

Under fliken Översikt får du en översikt över informationen som du har fyllt i. Här hittar du också listan över fel och varningar.

Om du har skapat en ändring kan du jämföra Översikten med en tidigare version. Du kan se vad som är tillagt, borttaget eller ändrat sedan tidigare version.

Gå igenom fel och varningar

När du gör din ansökan kan du ha rapporten Mina fel och varningar öppen. Då ser du direkt om du har gjort något fel i ansökan. När du har rättat felet uppdaterar du rapporten genom att klicka på knappen Uppdatera. Om varningen försvinner har du rättat felet. Du hittar rapporten under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn eller genom att klicka på fliken Översikt.

Varningstexterna i rapporten inleds med ordet fel, varning eller observera.

 • Fel innebär att det inte går att skicka in ansökan innan du har fyllt i uppgiften rätt.
 • Varning innebär att det kan finnas brister i ansökan. Det går att skicka in ansökan utan att du ändrar något men du bör kontrollera att dina uppgifter är rätt. Om du skickar in en ansökan som innehåller varningar finns det en risk att du går miste om stöd.
 • Observera betyder att det finns viktig information som du kan behöva tänka på. Det är inte säkert att du berörs av den här informationen.

Ta hjälp av rapporterna

Det finns rapporter med sammanställd information om din ansökan som kan vara bra att ha. Du hittar rapporterna under knappen Rapporter uppe i SAM Internets högra hörn.

Du kan fylla i ansökan vid flera tillfällen

Du behöver inte göra klart hela din ansökan vid ett och samma tillfälle. Du kan när som helst logga ut från SAM Internet och fortsätta senare. I vissa rutor finns en Spara-knapp som du ska klicka på så att det du fyller i sparas. I övriga fall sparas allt som du fyller i automatiskt.

Skicka in ansökan

När du har fyllt i dina uppgifter, kontrollerat att din ansökan stämmer i översikten och åtgärdat eventuella anmärkningar (fel, varningar och observera) skickar du in din ansökan genom att klicka på knappen Skicka in.

Du får upp en ruta där du ska godkänna de krav och villkor som gäller för din ansökan och att du skickar in din ansökan trots eventuella anmärkningar. Klicka på knappen Skicka in ansökan.

När du har skickat in ansökan får du upp en ruta som talar om att den är registrerad hos länsstyrelsen och du ser status ”inskickad ansökan” längst upp vid ditt kundnummer. Du kan också se en kvittens på Mina sidor.

Exportera eller importera data från växtodlingsprogram

I SAM Internet kan du både exportera uppgifter från SAM Internet till andra dataprogram och importera uppgifter från de vanligaste växtodlingsprogrammen. Funktionen hittar du när du har loggat in i SAM Internet under knappen Import/Export uppe till höger.

För att importera till SAM Internet behöver du en xml-fil som följer en viss struktur. Du kan göra en export och på så sätt få en xml-fil som följer strukturen. I denna fil kan du sedan göra de ändringar du vill och sedan importera den igen. Detta under förutsättning att du har rensat din ansökan eller att det är ny ansökansperiod.

Om du inte har en sparad exporterad fil innan du påbörjar importen och något går fel tar det lång tid för Jordbruksverket att återställa din ansökan.

Mer om vilka uppgifter som går att importera hittar du i filbeskrivningen.

Blockkartor från föregående år på Mina sidor

På Mina sidor kan du se dina blockkartor från tidigare år. Du hittar blockkartor från 2015 och framåt bifogade i respektive SAM‑ansökan under Kommunikation i mina ärenden på Mina sidors startsida. Blockkartorna för i år finns också inne i SAM Internet under fliken Karta och Skiften.

Mer om SAM‑ansökan

På våra sidor om SAM‑ansökan kan du läsa mer om viktiga datum, villkor, utbetalningar och annat som är bra att känna till när du ska söka stöd eller ändra i din ansökan.

Support för SAM‑ansökan

Om du behöver hjälp med SAM‑ansökan och e‑tjänsten SAM Internet kan du kontakta din länsstyrelse. Det är lättare och du kan få hjälp snabbare om du redan är inloggad i SAM Internet när du kontaktar länsstyrelsen.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Har du tekniska problem kan du kontakta den tekniska supporten via ett formulär. Det kan till exempel vara om du har problem att logga in eller om du får meddelande om tekniskt fel när du är inloggad i SAM Internet.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din SAM‑ansökan för ändamålen stödhantering, kontroll, revision, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys samt vid krishantering och bekämpning av djur- eller växtsmittor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Vi är också rättsligt skyldiga att publicera namn, kommun, vilka stöd du har fått och stödbelopp samt uppgifter om mark och markanvändning.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Information om tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.