Grundvillkor – Växtskydd

Du får bara använda växtskydds­medel som är godkända för att användas i Sverige. Du måste också följa de användningsvillkor som finns för preparatet. Detta grundvillkor om hur växtskydds­medel får användas gäller alla lantbrukare som använder växtskydds­medel. Genom att följa dessa grundvillkor minskar du riskerna för människors hälsa och miljön.

Syftet med SMR 7 ligger nära syftet med SMR 8 Hållbar användning av bekämpnings­medel, och de båda kan hjälpa varandra att uppnå målet – att minska riskerna för människors hälsa och miljön.

Du får bara använda växtskydds­medel som är godkända i Sverige

Alla växtskydds­medel som du använder ska vara godkända för att användas i Sverige. Det är Kemikalie­inspektionen som godkänner växtskydds­medel. Du ska också använda växtskydds­medlet enligt produkt­godkännandet, om det inte finns något beslut som säger annorlunda. Om du använder medlen på ett sätt som det inte är godkänt för kan det innebära risker för människors hälsa och för miljön.

Beslutet om att godkänna ett medel innehåller förbehåll och restriktioner när det gäller hur medlet får användas. Dessa förbehåll och restriktioner finns på ”etiketten” eller annan märkning som inte är begränsad till den fysiska etiketten på förpackningen. Kemikalie­inspektionen baserar godkännandet på en prövning där dessa restriktioner i hur medlet får användas är en del i risk­bedömningen. Om medlet används på ett sätt som inte håller sig inom de restriktioner som finns kan det därför innebära att människor och miljön utsätts för större risker. Kraven i detta grundvillkor är till för att se till att detta inte sker.

Bekämpningsmedels­registret finns på Kemikalie­inspektionens webbplats.

I bekämpningsmedels­registret finns också information om preparat som inte längre är godkända att sälja men som fortfarande får användas under en övergångstid.

Tillstånd för växtskydds­medel från ett annat EU-land

Det finns en möjlighet att själv föra in ett växtskydds­medel från ett annat EU-land, använda växtskyddsmedlet för egen del och släppa ut medlet på den svenska marknaden. För att få göra det måste du ansöka om ett så kallat parallell­handelstillstånd. Du ansöker om parallell­handelstillstånd från Kemikalie­inspektionen, som är den myndighet som utfärdar tillstånden.

Du måste använda växtskydds­medlen enligt produktens märkning

Växtskydds­medlen ska användas i enlighet med alla de villkor som framgår av märkningen, inklusive villkoren för utökad användning och dispens. Det kan vara olika många och olika stränga villkor för olika produkter. Men du måste följa de villkor som gäller för den produkt du tänker använda. I Bekämpningsmedels­registret finns villkoren för alla medel som är godkända i Sverige.

Här följer kort information om de regler du måste följa när det gäller preparatens märkning, för att inte bryta mot grundvillkoret.

Använd växtskydds­medlen till rätt gröda

Du får bara använda preparatet i den gröda det är godkänt för. Är preparatet exempelvis bara godkänt för att användas i potatis­odling så får du inte använda det för stråsäd, och är preparatet bara godkänt för att användas för stråsäd så får du inte använda det i potatis­odling.

Använd växtskydds­medlen till rätt användnings­område

Grundvillkoret säger att du måste använda de växtskydds­medel du använder till rätt användnings­område. Ett användnings­område är i detta sammanhang det som ska behandlingen med växtskydds­medlet ska hjälpa mot. Ett sådant användnings­område kan exempelvis vara att skydda mot svamp­angrepp eller mot insekts­angrepp.

Det finns undantag från detta, då du får använda preparatet på fler sätt än vad som står på etiketten. Det gäller preparat som har utvidgade användnings­områden, ett så kallat utvidgat produkt­godkännande för ett mindre användnings­område (UPMA). Detta förekommer framför allt för trädgårds­grödor. Preparat med utvidgat användnings­område räknas som godkänt för användning.

Du kan hitta information om utvidgade användnings­områden genom att söka på preparatets namn eller registrerings­nummer i Bekämpningsmedels­registret.

Använd växtskydds­medlen vid rätt tidpunkt

Du ska se till att använda de växtskydds­medel du använder vid rätt tidpunkt. Det är särskilt viktigt att du följer instruktionen om tidpunkt enligt märkningen för växtskydds­medel som är farliga för pollinerande insekter.

Vissa preparat som används tidigt under odlings­säsongen har också ett sista behandlings­datum angivet. Det är inte samma sak som medlets karenstid, som beskriver hur långt det måste gå mellan att du behandlar med medlet och att du skördar grödan du använt medlet på.

Använd växtskydds­medlen enligt syftet på etiketten

I Sprutjournalen ska du ange vad syftet med behandlingen är. Syftet du angett ska stå i överensstämmelse med vad som står i produktens märkning.

Använd rätt dos och rätt antal gånger

Du får inte använda högre dos av ett preparat i än vad som står på märkningen. Du får heller inte behandla fler gånger med preparatet än vad som står på märkningen. Genom att du inte använder för hög dos eller för många behandlingar minskas risken för över­dosering.

Tänk även på att den högsta tillåtna mängden du får använda av ett preparat även gäller för de komponenter som ingår i produkten. Har du nått den högsta tillåtna nivå för ett preparat får du inte fortsätta med ett annat preparat som har samma verksamma substans. Detta gäller både dos vid varje behandlings­tillfälle och antalet behandlings­tillfällen.

Det finns ett faktablad om detta som du kan läsa för att få veta mer.

Respektera karenstiden

Du får bara använda växtskydds­medlet på ett sätt så att du håller karens­tiden som finns angiven på etiketten. Karens­tiden innebär att det måste gå en viss tid mellan tillfället då du använde växtskydds­medlet och när du skördar grödan du använt medlet på. Du ska även dokumentera karens­tiden och skörde­tidpunkten.

Karenstiden för vissa växtskydds­medel är till för att minska risken att det finns för höga resthalter av medlet i det livsmedel eller foder du levererar.

Följ växtskydds­medlets behandlings­intervall

Det är inte alla växtskydds­medel som har villkor om behandlings­intervall. Men du måste följa de villkoren om det medel du använder har ett angivet behandlings­intervall. Behandlings­intervallet kan vara angivet som antal dagar, ofta inom ett intervall. Men det kan också vara att den första behandlingen får ske i ett visst utvecklings­stadium hos grödan, och ska därefter upprepas när det gått ett visst antal dagar.

Håll rätt tid mellan att du använder växtskydds­medlet och att du sår eller planterar

När du behandlar innan sådd, exempelvis mot ogräs, kan det finnas ett villkor om att behandlingen ska ske en viss tid innan sådd för att grödan inte ska påverkas negativt. Du ska se till att hålla den angivna tiden mellan att du använder växtskydds­medlet och att du sår eller planterar din gröda.

Följ även övriga villkor

Du ska även följa alla ”övriga” eller ”ytterligare” villkor som finns på märkningen för produkten. Det kan exempelvis gälla krav på utrustning, högsta antal behandlingar, eller hur du ska beräkna skydds­avstånd.

Författningar

Söker efter 2014:42

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen