Grundvillkor – Skydd av våt- och torvmark

Detta grund­villkor införs inte förrän år 2024. Under 2023 kommer mer detaljer kring vad vill­koret innebär.

Villkoret kommer från år 2024 innebära att du som odlar på torv­mark ska följa den svenska lag­stiftningen om vatten­verksamhet och mark­avvattning. Det kommer också innebära ett förbud mot svart­träda på torv­mark och ett förbud mot att plöja perma­nenta gräs­marker på torv­mark oftare än vart fjärde år. Jord­bruks­verket kommer under 2023 ta fram information om vilka skiften som om­fattas av grund­villkoret.

Författningar

Senast granskad: 2023-01-26