Grundvillkor – Skydd av våt- och torvmark

Detta grund­villkor införs år 2024.

Villkoret innebär du inte får gräva nya diken eller fördjupa befintliga diken på torvmark utan tillstånd, om det behövs tillstånd för mark­avvattning. Det innebär också ett förbud mot svart­träda på torv­mark och ett förbud mot att plöja perma­nenta gräs­marker på torv­mark oftare än vart fjärde år.

Vilken mark omfattas?

Du berörs av grundvillkoret om din odlade mark är torvmark. Med torvmark menar vi den mark som finns med på SGU:s torvkarta. Från och med i januari 2024 kommer du att kunna se vilka block det finns torvmark på när du gör din ansökan i SAM Internet. För att se var på blocket det finns torv behöver du gå in på torvkartan.

  • Leta upp ditt område på kartan.
  • Zooma in så att du har en skala på mellan 1:25000–1:5000. Du ser skalan nere i vänstra hörnet.
  • När du kommit in på kart­tjänsten så klickar du på symbolen för lagerlista uppe i högra hörnet.
Symbolen för lagerlista som ser ut som skivor som ligger i lager.
  • Klicka ur rutorna för Torvkoncession, Torvlagerföljd, Sankmark och täkt, Våtmarksinventering och Uranhalt från flygmätning.
  • Klicka i rutan för Tunt ytlager av torvlager.
  • Om området är brunmarkerat eller brunstreckat på kartan är det torvmark.

En del av karteringen är gjord med låg noggrannhet i läge. Det är därför inte säkert att torvkartan stämmer överens med verkligheten. Det kan också vara så att torven är bortodlad.

Kan du visa att det inte är torv på marken så gäller det. Om du kan visa att de översta 40 centimeter av jordprofilen i marken innehåller mindre än 30 procent organiskt material ska marken inte räknas som torvmark. I tydliga fall räcker det med en kontroll på platsen. Vid tveksamma fall kan halten organiskt material bestämmas med glödgningsförlust­metoden eller likvärdig metod. Om du har gjort en markkartering som anger en mullhalt lägre än 30 procent ska marken inte räknas som torvmark.

Författningar

Senast granskad: 2023-01-26