Grundvillkor – Vattenuttag för jordbruksverksamhet

Detta grundvillkor handlar om hur du får ta ut vatten från sjöar, vattendrag eller grundvatten. Genom att följa grundvillkoret bidrar du till att bevara och förbättra vattenmiljön i ytvatten och grundvatten.

Det här omfattar grundvillkoret

Grundvillkoret omfattar vattenuttag för bevattning eller för användning inom djurhållning, till tvätt av maskiner eller till någon annan jordbruks­verksamhet. Alla vattenuttag som ingår i din jordbruksverksamhet omfattas, alltså även om du till exempel använder grannens vattentäkt med servitutsrätt. Däremot omfattas inte ditt privata uttag av dricksvatten, vattenuttag för annan näringsverksamhet än jordbruksverksamhet eller om du köper vatten från kommunen.

Vattenuttag för bevattning

Regler om tillstånd, anmälan och undantag finns i miljöbalkens 11 kapitel. Du som tar ut vatten för bevattning ska antingen ha tillstånd för det, ha gjort en anmälan eller ha bedömt att det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av uttaget. Vad som ingår i grundvillkoret beror på vilket alternativ som gäller för dig.

Om du har tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel

Huvudregeln är att du behöver tillstånd från mark- och miljödomstolen för att ta ut vatten. Du som har tillstånd ska hålla dig inom de begränsningar som finns i tillståndet och uppfylla villkoren som finns där. Du ska också ha en dokumenterad egenkontroll för att förebygga skador och kontrollera att du uppfyller villkoren i tillståndet, se vidare under rubriken Egenkontroll.

Om du har gjort en anmälan

Om du tar ut ytvatten för bevattning och mängderna inte är så stora kan det räcka att du anmäler ditt vattenuttag till länsstyrelsen.

För att det ska räcka med att anmäla ditt vattenuttag till länsstyrelsen får du ta ut högst 600 kubikmeter vatten per dygn och högst 100 000 kubikmeter per år när det gäller ytvatten från ett vattendrag. Om du i stället använder ytvatten från en sjö så får du ta ut högst 1 000 kubikmeter per dygn och högst 200 000 kubikmeter per år. Om du tar ut mindre mängder kan länsstyrelsen ändå ställa krav på tillstånd, om ditt uttag har en stor påverkan på vattentillgången.

När du har anmält att du ska ta ut vatten så ska du hålla dig till det som du har beskrivit i din anmälan och följa eventuella förelägganden och krav som du har fått ifrån länsstyrelsen. Du ska också ha en dokumenterad egenkontroll, se vidare under rubriken Egenkontroll.

Du kan själv välja att söka tillstånd även om du inte behöver det. Det ger en trygghet att ha ett tillstånd som säkerställer rätten att ta ut vatten.

Om du varken har tillstånd eller har gjort en anmälan

Om det är uppenbart att ditt vattenuttag inte skadar några allmänna eller enskilda intressen behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

För att det ska vara uppenbart får det exempelvis inte finnas någon risk att uttaget påverkar vattennivån i din grannes brunn eller att uttaget medför att flödet i ett vattendrag blir för litet. Tänk också på att det kan finnas en risk att allmänna eller enskilda intressen skadas om du tar ut vatten för bevattning i ett område där det finns risk för brist på sött grundvatten, om du tar ut vatten under en period då länsstyrelsen har rekommenderat återhållsamhet med vattenuttag från det vattendrag där du tar ditt vatten eller om vattenuttaget sker inom eller intill ett Natura 2000-område.

Du kan själv välja att söka tillstånd även om du inte behöver det. Det ger en trygghet att ha ett tillstånd som säkerställer rätten att ta ut vatten.

Du som inte har något tillstånd och inte heller har gjort någon anmälan ska kunna förklara hur du har kommit fram till att det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas.

Då behöver du känna till hur ditt vattenuttag påverkar människors hälsa och miljön. Du behöver också planera och kontrollera verksamheten så att inga allmänna eller enskilda intressen skadas, exempelvis genom att bara ta ut vatten när det är tillräckligt med flöde i vattendraget där du tar ditt vatten, se vidare under rubriken Egenkontroll.

Vattenuttag för djurhållning eller annan jordbruksverksamhet

Regler om tillstånd, anmälan och undantag finns i miljöbalkens 11 kapitel. Om du bara tar ut vatten för din jordbruks­fastighets husbehov eller värme­försörjning så behöver du inget tillstånd från mark- och miljödomstolen enligt miljöbalkens 11 kapitel. Du behöver då inte heller göra någon anmälan till länsstyrelsen. Som husbehovs­förbrukning räknas vatten till djuren, disk- och tvättvatten och vatten för andra vanliga lantbruks­ändamål. Däremot ingår inte vatten för bevattning eller vatten som används i exempelvis handels­trädgårdar.

Om du tar ut vatten i ett Natura 2000-område kan du ändå behöva tillstånd. Det kan också finnas lokala bestämmelser att ta hänsyn till om du tar ut vatten i ett vattenskyddsområde eller ett område där det finns risk för brist på sött grundvatten. Då ska du följa dessa bestämmelser och de myndighetsbeslut som du får, se vidare under rubriken Fler regler som är gemensamma för alla vattenuttag.

Om du har tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel

Du behöver inte något tillstånd för att ta ut vatten för jordbrukets husbehovs­förbrukning, men du kan själv välja att söka ett sådant. Om du till exempel har en stor djurbesättning kan det vara en trygghet att ha ett tillstånd som säkerställer rätten att ta ut vatten till djuren.

Du som har ett tillstånd ska hålla dig inom de begränsningar som finns i tillståndet och uppfylla villkoren som finns där. Du ska också ha en dokumenterad egenkontroll för att förebygga skador och kontrollera att du uppfyller villkoren i tillståndet, se vidare under rubriken Egenkontroll.

Om du inte har tillstånd enligt miljöbalkens 11 kapitel

Du ska känna till hur ditt vattenuttag påverkar människors hälsa och miljön. Du behöver också planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skador och olägenheter, se vidare under rubriken Egenkontroll. Det kan vara bra för din egen skull att dokumentera din egenkontroll, även om du inte måste göra det.

Du kan själv välja att söka tillstånd även om du inte behöver det. Det ger en trygghet att ha ett tillstånd som säkerställer rätten att ta ut vatten. Observera också att du kan behöva tillstånd inom vissa områden, se vidare under rubriken Fler regler som är gemensamma för alla vattenuttag.

Om du har en värmepump som tar värmen från ytvatten eller grundvatten

Om du har en värmepump som tar värmen från mark, ytvatten eller grundvatten ska du anmäla det till din kommun. I vissa kommuner behöver du tillstånd för din anläggning. Du kan också behöva tillstånd om anläggningen ligger i ett skyddat område, se vidare under rubriken Fler regler som är gemensamma för alla vattenuttag. Hör med din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Du ska också genom din egenkontroll hålla koll på att din anläggning inte skadar människors hälsa eller miljön.

De här bestämmelserna gäller alla, men det är bara i vissa fall som bestämmelserna ingår i grundvillkoret. Det innebär att det alltid är olagligt att bryta mot bestämmelserna, men det är bara i vissa fall som det ger avdrag på stöden.

Bestämmelserna kan ingå i grundvillkoret om du använder värmen i din jordbruksverksamhet. Det kan till exempel vara för att värma upp djurstallar eller en gårdsverkstad. Om du bara använder värmen för att värma upp din privata bostad ingår bestämmelserna inte i grundvillkoret.

För att bestämmelserna ska ingå i grundvillkoret ska värmepumpen dessutom använda vatten som tagits ut ur till exempel ett grundvattenmagasin eller en sjö. I de allra flesta fall leder man istället ner en kollektorslang i en energibrunn eller i en sjö. Kollektorslangen fungerar som värmeväxlare. Man tar alltså oftast inte ut något vatten i en energibrunn eller en sjövärmeanläggning, utan bara värme.

Fler regler som är gemensamma för alla vattenuttag

Det finns fler regler som gäller både vattenuttag för bevattning och vattenuttag för djurhållning och annan jordbruksverksamhet.

Egenkontroll

Egenkontroll handlar om att känna till hur verksamheten påverkar människors hälsa och miljön och att ha rutiner för att hantera de risker som finns med verksamheten.

Om ditt vattenuttag utgör en risk för miljön eller människors hälsa ska du ha rutiner för att hantera den risken. Det kan exempelvis handla om att känna till hur mycket vatten du tar ut, att hålla reda på flödet i vattendraget eller vattennivån i brunnen där du tar ditt vatten och att under torrperioder hålla dig uppdaterad om eventuella rekommendationer på länsstyrelsens webbplats.

Kravet på egenkontroll gäller hela din verksamhet, men detta grundvillkor omfattar bara de delar som har koppling till uttag av vatten. Du som har tillstånd eller har gjort en anmälan av ditt vattenuttag ska dokumentera din egenkontroll. Detta är en del av grundvillkoret.

Även när det inte krävs dokumentation är det bra att dokumentera egenkontrollen. Om vattenuttaget blir ifrågasatt ska du kunna visa hur vattennivåerna och vattenflödena var innan du började ta ut vatten, och då kan dokumentationen vara en god hjälp.

När det är riktigt torrt

När det är riktigt torrt kan länsstyrelsen förelägga dig att avstå vatten som behövs för den kommunala vattenförsörjningen eller andra allmänna intressen. Om du får ett sådant föreläggande ska du följa det.

Länsstyrelsen kan också rekommendera återhållsamhet med vattenuttag. En sådan rekommendation kan gälla hela länet eller vissa vattendrag. Rekommendationen kan vara utformad på lite olika sätt. Den kan till exempel gälla alla vattenuttag, eller enbart vattenuttag för bevattning. En rekommendation är inget förbud, men om du inte har tillstånd och tar ut vatten när länsstyrelsen har rekommenderat dig att låta bli måste du kunna visa att vattenuttaget i just ditt fall inte skadar allmänna eller enskilda intressen.

Det kan också hända att kommunen beslutar om bevattningsförbud, men det gäller i så fall bara bevattning med kommunalt vatten.

Särskilda regler för Natura 2000-områden

Om du tar ut vatten inom eller intill ett Natura 2000-område och ditt vattenuttag på ett betydande sätt kan påverka miljön i området behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Vattenuttag kan utgöra hot mot naturvärdena i vissa Natura 2000-områden, det brukar i så fall finnas upptaget i bevarandeplanen för området. Kontakta din länsstyrelse om du är osäker på vad som gäller.

Om du tar ut vatten inom eller intill ett Natura 2000-område utan tillstånd måste du kunna förklara hur du har gjort bedömningen att du inte behöver något tillstånd.

Särskilda regler för vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden kan det finnas lokala bestämmelser med krav på tillstånd eller anmälan för vattenuttag. Dessa bestämmelser finns i så fall antingen i särskilda skyddsföreskrifter för området eller i lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Särskilda regler för områden med risk för brist på sött grundvatten

I vissa områden kan det finnas risk för brist på sött grundvatten. Där kan kommunen ha beslutat om anmälnings- eller tillståndsplikt för vattenuttag. Kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller. Om du redan har tillstånd för vattenuttag enligt miljöbalkens 11 kapitel behöver du inget separat tillstånd i områden med brist på sött grundvatten.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen