Grundvillkor – Skydd av betes­marker och slåtter­ängar i Natura 2000-områden

Du som har betes­marker och slåtter­ängar i ett Natura 2000-område ska bevara dessa marker. Grundvillkoret syftar till att skydda betes­marker och slåtter­ängar i Natura 2000-områden. 

Grundvillkoret gäller dig som har betesmarker och slåtterängar i Natura 2000-områden

Du som har betes­marker och slåtter­ängar där minst 50 procent eller minst 0,1 hektar av blockets areal ligger i ett Natura 2000-område ska bevara dessa marker. Grund­villkoret gäller bara för den del av marken som ligger inom Natura 2000-området.

Grundvillkoret innebär att du inte får plöja markerna eller ändra mark­användning på dessa marker om inte bevarande­planen för Natura 2000-området tillåter det.

Detta är exempel på att ändra mark­användningen:

  • ställa om till skogs­mark
  • plöja, det vill säga ställa om till åker­mark
  • konstruera byggnader, vägar, parkerings- eller uppställningsplatser, det vill säga ställa om till anlagd eller exploaterad mark
  • utvinna sådant som torv, natur­grus eller mat­jord, det vill säga ställa om till täkt­verksamhet
  • bygga bostads­hus med tomt, det vill säga ställa om till tomt­mark.

Om du ändrar mark­användningen på sådana marker eller slutar sköta dem trots att det inte är tillåtet, så kommer länsstyrelsen att göra ett grund­villkors­avdrag på dina jord­brukar­stöd. Du kan också behöva åter­ställa marken till sitt ursprung­liga skick.

Ta alltid kontakt med din läns­styrelse innan du slutar sköta eller ändrar mark­användningen på betes­marker och slåtter­ängar i Natura 2000-områden

Om du planerar att sluta sköta betes­marker eller slåtter­ängar eller ändra mark­användningen på sådana marker i ett Natura 2000-område ska du först ta kontakt med de personer på din läns­styrelse som ansvarar för Natura 2000-området. De bedömer då om det du ska göra strider mot bevarande­planen för området. Om läns­styrelsen bedömer att dina planerade åtgärder inte strider mot bevarande­planen kan du genom­föra dessa utan att det bryter mot grund­villkoret.

Författningar

Söker efter 2022:29

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen