Grundvillkor – Djur­skydds­krav för grisar

Om du söker stöd och håller grisar som ingår i jord­bruks­verk­samheten, så måste du uppfylla grund­villkoren som gäller för grisar. Genom att följa de svenska djurskydds­bestämmelserna bidrar du till att säker­ställa ett gott djurskydd i Sverige och uppfyller grundvillkoren.

Grundvillkoren finns i de svenska djur­skydds­reglerna

När det gäller grund­villkoren för djur­skydd ska du följa de regler som finns i Sverige för ett gott djur­skydd. Gör du det kommer du inte att få något grund­villkors­avdrag. Det finns inga extra villkor utöver de svenska djurskydds­reglerna.

De svenska djurskydds­reglerna för grisar finns beskrivna på våra sidor om skötsel och stall­miljö för grisar.

I punkt­listorna nedan beskrivs kort­fattat de grund­villkor som finns för djurskydd för grisar. Du måste även uppfylla de grund­villkor inom djurskydd som gäller för alla animalie­produc­erande djur.

Kontroll

 • Dina grisar ska få daglig tillsyn.
 • Om du av­vänjer små­grisar tidigare än vid 28 dagars ålder ska du uppfylla de särskilda krav som finns.
 • Du ska hålla och sköta grisar som är agg­ressiva och grisar som har an­gripits av andra grisar på lämpligt sätt.
 • Grisar som inte är av­vanda ska ha tillgång till ut­rymmen som uppfyller gällande före­skrifter. De ska också under den första levnads­månaden ha en ligg­plats som är avskild från suggan.
 • Grisarna ska normalt hållas lös­gående. Du ska åtgärda aggress­ioner mellan grisar.

Utrymmeskrav

 • Du ska se till att grisarnas ut­rymme uppfyller de mått­före­skrifter som gäller.
 • Du ska normalt hålla grisarna i par eller i grupp.

Byggnader och andra ut­rymmen

 • Du ska uppfylla kraven på dagsljus­insläpp och kraven på belysning.
 • Du ska se till att buller i stallet har godtag­bar nivå och frekvens.
 • Grisarnas ligg­ytor ska hållas rena och torra. Du ska också se till att ligg­ytorna är anpassade efter grisarna och stall­klimatet.

Golvytor

 • Golv och ligg­ytor ska ha en jämn och halk­säker yta.
 • Du ska se till att kraven på hur drän­erande golv ska vara ut­formade är uppfyllda.
 • Utrymmen för galtar ska uppfylla de krav som finns i gällande före­skrifter för gris­hållning inom lant­bruket.

Material för djuren att syssel­sätta sig med

 • Du ska se till att kraven på ströets kvalitet och hur ströet används är upp­fyllda.
 • Suggor och gyltor ska ha tillgång till strö­medel för sitt bo­byggnads­beteende under veckan före grisning.

Foder, vatten och andra ämnen

 • Utfodrings­systemen och vatten­systemen är ut­formade, dimen­sionerade och placerade så att grisarnas intag av foder och vatten kan ske på ett lugnt och natur­ligt sätt.
 • Du ska se till att kraven på tillgång till vatten och på vattnets kvalitet är uppfyllda.

Fiber­haltigt foder

 • Du ska ge djuren foder som garant­erar att de får en till­räcklig, allsidig och väl­balanserad närings­tillförsel.

Stympning

 • Du måste uppfylla reglerna kring hur små­grisars tänder får reduceras, Operativa ingrepp, som exempel­vis kastr­ering, ska utföras på ett djurskydds­mässigt accept­abelt sätt.

Avelsförfarande

 • Du får inte av­vänja små­grisar innan de blivit 4 veckor gamla.

Författningar

Söker efter 2019:20

Söker efter 2019:25

Söker efter 2019:32

Söker efter 2019:31

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen