Grundvillkor – Djurskydds­krav för animalie­produkt­ionens djur

Om du söker stöd och håller djur för produkt­­ion av livs­­medel, ull, skinn, pälsar eller för avel och djuren ingår i jordbruks­verksam­heten, så måste du uppfylla grund­villkoren som gäller för dessa djur. Genom att följa de svenska djurskydds­bestämmelserna bidrar du till att säker­ställa ett gott djurskydd i Sverige och uppfyller grundvillkoren.

Grund­villkoren finns i de svenska djur­skydds­reglerna

När det gäller grund­­villkoren för djur­skydd ska du följa de regler som finns i Sverige för ett gott djur­­skydd. Gör du det kommer du inte att få något grund­villkors­avdrag. Det finns inga extra villkor utöver de svenska djurskydds­reglerna.

De svenska djurskydds­reglerna finns beskrivna på våra sidor om skötsel och stall­­miljö för respektive djur­­slag.

De vanligaste djuren som om­fattas av grund­villkoren:

I punkt­listorna nedan beskrivs kortfattat de grund­villkor som finns för djur­­skydd för animalie­produktionens djur.

Personal

 • Du ska se till att det finns til­lräckligt med personal i för­hållande till djur­hållningens om­­fattning och att personalen har lämpliga färdig­­heter och kun­skaper.

Kontroll

 • Alla dina djur ska normalt få daglig tillsyn.
 • Du ska ge sjuka eller skadade djur nöd­­vändig vård. Djur som behöver särskild vård ska du kunna ta hand om i ett sär­skilt ut­rymme, en så kallad sjuk­box.
 • Det ska finnas be­lysning så att du alltid kan se till dina djur utan svårig­heter.

Dokumentation

 • Du ska ha journaler för minst 5 år tillbaka över djur som be­handlas med karensbelagda läkemedel. Du ska också ha jour­naler för minst 3 år till­baka över an­talet döds­fall i be­sättningen.

Rörelsefrihet

 • Du ska se till att djurens ut­rymme uppfyller de mått­före­skrifter som gäller.
 • Du ska upp­fylla kraven på rörelse­frihet för djuren.

Byggnader och andra ut­rymmen

 • Inred­ningens utformning ska uppfylla kraven, med hänsyn till skade­risker.
 • Du ska se till att stallet har en luft­kvalitet och ett stall­klimat som är an­passat för djur­slaget och för det stall­system du håller djuren i.
 • Byggnader och andra ut­rymmen ska upp­fylla kraven på dags­ljus­insläpp och kraven på be­lysning.
 • Du ska se till att upp­fylla de krav som finns för hållande av utegångs­djur.
 • Dina betes­marker, rast­gårdar, mark­ytor, drivnings­vägar och stängsel ska uppfylla kraven.

Automatisk eller mekanisk ut­rustning

 • Du ska varje dag se till de auto­matiska system och an­ordningar som finns hos djuren.
 • Du ska se till att mekaniskt ventil­erade stallar har nöd­ventil­ation och larm som varnar vid fel på ventil­ations­systemet.

Foder, vatten och andra ämnen

 • Utfodrings­systemen och vatten­systemen är ut­formade, dimen­sionerade och placerade så att djurens intag av foder och vatten kan ske på ett lugnt och naturligt sätt.
 • Du ska ge djuren foder som garant­erar att de får en till­räcklig, all­sidig och väl­balanserad närings­tillförsel.
 • Du ska se till att kraven på tillgång till vatten och på vattnets kvalitet är upp­fyllda.
 • Du använder hormoner och andra ämnen bara på det sätt de är tillåtna att an­vändas.

Stympning

 • Du ska se till att opera­tiva ingrepp som exempel­vis av­horning och kastr­ering utförs på ett djur­skydds­mässigt accept­abelt sätt.

Avel

 • Du ska upp­fylla kravet på att avel inte innebär för­lossnings­svårig­heter eller annat lidande.

Författningar

Söker efter 2019:18

Söker efter 2019:20

Söker efter 2019:21

Söker efter 2019:22

Söker efter 2019:23

Söker efter 2019:5

Söker efter 2019:17

Söker efter 2019:30

Söker efter 2019:16

Söker efter 2019:25

Söker efter 2019:32

Söker efter 2019:31

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen