Grundvillkor – Djur­skydds­krav för kalvar

Om du söker stöd och håller kalvar som ingår i jord­bruks­verk­samheten, så måste du uppfylla grund­villkoren som gäller för kalvar. Som kalv räknas ett nöt­kreatur som är högst 6 månader gammalt. Genom att följa de svenska djurskydds­bestämmelserna bidrar du till att säker­ställa ett gott djurskydd i Sverige och uppfyller grundvillkoren.

Grund­villkoren finns i de svenska djur­skydds­reglerna

När det gäller grund­­villkoren för djurskydd ska du följa de regler som finns i Sverige för ett gott djurskydd. Gör du det kommer du inte att få något grund­villkors­avdrag. Det finns inga extra villkor utöver de svenska djurskydds­reglerna.

De svenska djur­skydds­reglerna för kalvar finns beskrivna på våra sidor om skötsel och stall­miljö för nötkreatur.

I punkt­listorna nedan beskrivs kort­fattat de grund­villkor som finns för djur­skydd för kalvar. Du måste även uppfylla de grund­villkor inom djurskydd som gäller för alla animalie­produc­erande djur.

Kontroll

 • Dina kalvar ska få tillsyn minst två gånger per dag om de hålls inom­hus.
 • Du ska ge sjuka eller skadade kalvar nöd­vändig vård. Kalvar som behöver särskild vård ska du kunna ta hand om i ett särskilt utrymme.

Rörelsefrihet

 • Du ska se till att dina kalvar hålls lös­gående och på ett sådant sätt att de kan ligga ner, vila, stå upp och hålla sig själva rena.

Utrymmes­krav

 • Du ska se till att kalvarnas utrymme uppfyller de mått­före­skrifter som gäller.
 • Du ska uppfylla kraven för att hålla kalvar individ­uellt och i grupp.

Byggnader och andra ut­rymmen

 • Golv och ligg­ytor ska ha en jämn och halk­säker yta.
 • Du ska se till att stall­utrymmen rengörs och ut­gödslas på ett sätt som gör att stall­utrymmena är hygieniska och ger en god djur­hälsa.
 • Du ska se till att kraven på ströets kvalitet och hur ströet används på ligg­ytor är upp­fyllda.
 • Inredningens ut­formning ska upp­fylla kraven, med hänsyn till skade­risker.
 • Kalvarnas stall ska ha en luft­kvalitet och ett stall­klimat som är an­passat för kalvarna och för det stall­system du håller kalvarna i.
 • Utfodrings­systemen och vatten­systemen ska vara ut­formade, konstr­uerade och placerade så att risken att foder och vatten blir förorenat är så liten som möjligt. Du ska också se till att och under­hålla dessa system för att minimera risken för för­orening.

Minimi­krav på belysning

 • Det ska finnas belysning så att du alltid kan se till dina kalvar utan svårig­heter. Du ska även se till att uppfylla övriga krav på belysning och dags­ljus­insläpp.

Automatisk eller mekanisk ut­rustning

 • Du ska varje dag se till de auto­matiska system och an­ordningar som finns hos kalvarna.
 • Du ska se till att mekaniskt ventil­erade stallar med kalvar har nöd­ventil­ation, och att de är ut­rustade med en fung­erande larm­an­ordning som varnar vid fel på ventil­ations­systemet.

Foder, vatten och andra ämnen

 • Du ska utfodra dina kalvar minst 2 gånger per dag.
 • Nyfödda kalvar ska få råmjölk inom sex timmar.
 • Du ska se till att kraven på kalvarnas tillgång på vatten och på vattnets kvalitet är upp­fyllda.
 • Kalvarnas foder ska innehålla till­räckligt mycket järn.
 • Du ska se till att kalvarna har fri tillgång till grov­foder senast från att de är 2 veckor gamla.

Författningar

Söker efter 2019:18

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen