Grundvillkor – Håll­bar an­vändning av bekämpnings­medel

Syftet med direktivet om håll­bar an­vändning av bekämpnings­medel är att växt­skydds­medel ska användas på ett håll­bart sätt. I håll­barhet ingår här både människors hälsa och miljön.

Grundvillkoret gäller vid an­vänd­ande av växt­skydds­medel

Än så länge gäller direktivet bara för växt­skyddsmedel, och inte för några andra be­kämpnings­medel. Så kravet är bara relevant för dig om du använder växt­skydds­medel.

Om du använder växtskydds­medel ska du ha tillstånd

Du måste ha ett tillstånd för att få använda växtskydds­medel. Ett vanligt sätt för svenska användare att få tillstånd är att gå en kurs med godkänt resultat. Det kan också vara till­räckligt att ha gått en ut­bildning i ett annat land eller ha be­hörig­het från ett annat land.

Syftet med kravet på tillstånd är att de som använder eller kommer att använda växtskydds­medel är fullt medvetna om de möjliga riskerna för människors hälsa och för miljön. Ett annat syfte är att de som använder eller kommer att använda växtskydds­medel ska veta hur de ska genom­föra lämpliga åtgärder för att minska dessa risker så mycket som möjligt.

Du ska förvara växtskydds­medel och rester på ett tillåtet sätt

Du ska lagra och förvara växt­skydds­medel på ett sätt så att det inte riskerar människors hälsa eller miljön. Du ska bland annat förvara växt­skydds­medel

  • i ett ventil­erat ut­rymme
  • så att det inte kan läcka ut växt­skydds­medel från förrådet
  • åtskilt från livs­medel
  • i sin original­förpackning
  • svår­åtkomligt för barn och obe­höriga.

Om du inte följer dessa punkter ökar riskerna för människors hälsa och för miljön, vilket går emot intentionerna med hållbar användning.

På Säkert växt­skydds webb­­plats kan du läsa mer om kraven och få veta mer om vad som krävs för att upp­fylla dem.

Spridnings­utrustning ska vara godkänd av Jordbruks­verket eller undan­tagen från kravet på att vara godkänd

Den som utför växt­skydds­arbetet ska använda en ut­rustning som antingen är godkänd av Jordbruks­verket eller inte om­fattas av kravet på att vara godkänd. En väl fungerande utrustning för att sprida ut växtskydds­medel minskar riskerna för människors hälsa och för miljön när du använder växt­skydds­medel. Dessutom gör det att det blir lättare att använda växt­skydds­medlen effektivt, vilket kan göra att du kan använda mindre mängder.

Läs mer om vilka sprutor som är undan­tagna och hur man får sprutan godkänd på vår webb­sida om växt­skydds­sprutor.

Om du använder växtskydds­medel i vatten­skydds­område eller inom Natura 2000-området

I Natura 2000-områden är det särskilt viktigt att miljön inte skadas. Mot­svarande gäller för vatten i vatten­skydds­områden. För dessa områden finns därför särskilda regler i syfte att skydda vattnet och miljön. An­vändningen av växt­skydds­medel inom dessa områden måste ske i enlighet med dessa regler, som beskrivs i bevarande­planerna. Ansvarig för bevarande­planerna för Natura 2000-området är läns­styrelsen. Läns­styrelsen kan också vara ansvarig för stora vatten­skydds­områden medan kommunerna har hand om de mindre.

Författningar

Tillstånd för att få använda växtskyddsmedel

Förvaring av växtskyddsmedel

Godkänd utrustning

Natura 2000 och vattenskyddsområden

Senast granskad: 2024-01-25