Logotyp Jordbruksverket

Grundvillkor

Grundvillkor är vissa regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina stöd. Genom att följa grund­villkoren bidrar du till att bevara jordbruks­marken i gott skick, förbättra den yttre miljön för människor och djur, minska smitt­spridning och få säkrare livs­medel.

Det här är grund­villkor

Grund­villkor är regler som du som söker jordbrukar­stöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet.

De flesta grund­villkor är inga nya regler. De finns redan i de EU‑förordningar som gäller eller genom att Sverige har infört EU‑direktiv i svensk lag­stiftning.

Genom att följa grund­villkoren bidrar du till att bevara jordbruks­marken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smitt­spridningen och få säkrare livs­medel. Grund­villkoren bidrar även till lika villkor för lant­brukarna inom och mellan medlems­staterna i EU. Grund­villkoren är indelade i verksamhets­krav och normer.

Verksamhetskrav och normer

Verksamhetskrav är regler som redan gäller i Sverige för all jordbruks­verksamhet, oavsett om du söker jordbrukar­stöd eller inte. Du måste alltså följa dessa regler redan innan du har bestämt dig för att söka jordbrukar­stöd. Exempel på verksamhets­krav är vissa av reglerna för djur­skydd.

Det finns även grund­villkor som kallas för normer. De är miljö- och klimat­relaterade grundvillkors­mål som alla medlems­stater måste nå upp till och som finns upp­räknade i EU:s regler för den gemensamma jordbruks­politiken. Sverige kommer att fast­ställa dessa normer i svensk lag­stiftning, antingen genom helt nya regler eller genom att peka ut hur regler som redan finns i svensk lag­stiftning uppfyller målet med normen. Exempel på normer är regeln för mark­täckning under känsliga perioder eller förbudet mot bränning av stubb på åker­mark.

Varje verksamhets­krav och norm är numrerad i EU-förordningen och förkortas där SMR (föreskrivna verksamhets­krav) respektive GAEC (normer för god jordbruks­hävd och goda miljö­förhållanden).

Nyheter i grundvillkoren

De flesta grundvillkor är oförändrade jämfört med 2023. Men det finns en del villkor som var undantagna 2023 och som nu börjar gälla från 2024 och framåt. Det gäller grundvillkoret inom växtföljd, GAEC 7 och villkoret om miljöytor som är en del av GAEC 8. Det finns också ett grundvillkor för skydd av våt- och torvmark, GAEC 2 som är nytt för 2024.

Lista över alla grundvillkor

Via länkarna kan du läsa detaljerna för varje grundvillkor.

Grundvillkor som är nationell lagstiftning sedan tidigare, verksamhetskrav (SMR):

Grundvillkor som Sverige inför eller har infört för att uppnå målen i EU:s regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, normer (GAEC):

Om du inte följer grundvillkoren kan du får avdrag på de här stöden:

 • gårdsstöd
 • nötkreatursstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage
 • ersättning för ekologisk produktion
 • miljöersättningar
 • kompensationsstöd
 • djurvälfärdsersättning för får, suggor och mjölkkor.

Det finns också särskilda villkor utöver grundvillkoren för varje stöd som du också måste följa för att få full utbetalning.

Du som har sökt stöd ansvarar för att följa grundvillkoren hela året

Det är du som har sökt stödet som har ansvar för att följa grundvillkoren i din jordbruksverksamhet och på all din jordbruksmark. Det gäller även om det är någon annan som utför arbetsuppgifterna, till exempel en anställd eller en maskinstation. Tänk på att du ansvarar för att grundvillkoren följs under hela stödåret.

Undvik de vanligaste överträdelserna

Vissa överträdelser som en del lantbrukare har fått grundvillkorsavdrag för kunde de ha åtgärdat ganska enkelt. Det här ska du göra för att undvika de vanligaste överträdelserna:

 • Följ reglerna för hur du ska sköta dina djur och hur du ska utforma dina djurstallar. Tänk särskilt på reglerna om att djuren ska ha daglig tillsyn samt att följa måttbestämmelserna för de utrymmen där djuren vistas.
 • Om du är foderföretagare ska din anläggning vara registrerad, eller godkänd, om det krävs.
 • Kontrollera om ett landskapselement är skyddat som grundvillkorselement innan du flyttar eller påverkar det på annat sätt. Om det är skyddat som grundvillkorselement behöver du dispens från länsstyrelsen för att undvika grundvillkorsavdrag. Tänk särskilt på detta innan du lägger igen ett dike eller flyttar på ett stenröse.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer grundvillkoren kan länsstyrelsen göra avdrag på dina stöd. Länsstyrelsen kontrollerar alla grundvillkor hos en andel av de lantbrukare som söker stöd. Vissa kontroller får du reda på i förväg och vissa kontroller får du inte reda på i förväg. Om du har både växtodling och djurhållning kan det vara olika kontrollanter som granskar olika grundvillkor vid olika tillfällen under året.

Om Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller kommunen upptäcker att du inte har följt alla grundvillkor som gäller dig kan de rapportera överträdelserna till länsstyrelsen.

Efter en kontroll på din gård får du ett brev hem. Brevet heter Meddelande om kontrollresultat av grundvillkorskontroll. I brevet får du reda på om kontrollanten har upptäckt några överträdelser av grundvillkoren eller inte, det vill säga om du i något fall inte har uppfyllt dem.

Force majeure och oförutsedda händelser

Om du inte kan följa grundvillkoren på grund av händelser som du inte har kontroll över kan du slippa grundvillkorsavdrag. Då behöver du hänvisa till force majeure eller oförutsedda händelser.

Exempel på force majeure och oförutsedda händelser är

 • att den som tog emot stödet har dött
 • långvarig arbetsoförmåga hos den som tar emot stödet
 • en allvarlig naturkatastrof som i stor omfattning påverkar jordbruksföretaget
 • att byggnaderna för djur på jordbruksföretaget oavsiktligt har förstörts
 • en epizooti eller en växtsjukdom som har drabbat hela eller en del av stödmottagarens djurbesättning respektive grödor
 • om stödmottagaren genom så kallad expropriation har tvingats överlåta hela eller en stor del av jordbruksföretaget, om överlåtelsen inte kunde förutses den dag då ansökan lämnades in.

Om du vill hävda force majeure eller oförutsedda händelser måste du göra det skriftligt till länsstyrelsen och förklara varför du inte kan uppfylla grundvillkoren. Anmälan ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det.

Frågor och svar

Jag har haft flera kontroller på min gård. Varför har jag bara fått ett beslutsbrev och ett avdrag?

När länsstyrelsen gör kontroll på din gård kan det vara så att olika personer gör olika delar av grundvillkorskontrollen. Men det är bara en grundvillkorskontroll även om den är uppdelad på flera tillfällen och därför får du bara ett beslutsbrev och ett avdrag per år.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Länsstyrelsen ordnar ibland kurser och andra aktiviteter för att informera om grundvillkoren. Kurserna är gratis för dig som söker något av de stöd som berörs av grundvillkoren.

Författningar

Söker efter 2022:29