Grundvillkor – Nitrat­direktivet

Du som söker stöd och brukar jord­bruks­mark inom nitrat­känsliga områden måste uppfylla grund­villkoren för att motverka närings­läckage från jord­bruks­mark. Dessa krav är exakt samma som de lag­krav som gäller inom nitrat­känsliga områden.

Grund­villkoren finns i de svenska reglerna som gäller inom nitrat­känsliga områden

När det gäller grund­villkoren för att motverka närings­läckage från jord­bruks­mark ska du följa de regler som finns i Sverige för jord­bruks­mark inom nitrat­känsliga områden. Gör du det kommer du inte att få något grund­villkors­avdrag.

Reglerna om växt­näring inom jord­bruk finns beskrivna på våra webb­sidor om odling och växt­näring.

I texten nedan beskrivs kort­fattat de grund­villkor som finns för att minska närings­läckage från jord­bruk.

Höst- och vinter­bevuxen mark

Brukar du mer än 5 hektar åker­mark i Göta­land? Då kräver grund­villkoren att en viss andel av marken ska vara höst- och vinter­bevuxen. Kraven är olika i olika delar av Göta­land.

Skåne, Blekinge och Hallands län

Minst 60 procent av din areal ska vara höst- eller vinter­bevuxen.

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

Minst 50 procent av din areal ska vara höst- eller vinter­bevuxen.

Lagring av gödsel­medel

Grund­villkoren ställer krav på lagrings­kapacitet och ut­formning av lagrings­utrymmet på dig som har djur­hållning med mer än 2 djur­enheter.

Lagrings­utrymmets ut­formning

Lagrings­utrymmet ska vara ut­format så att av­rinning och läckage inte sker.

Tillräcklig lagrings­kapacitet

Vissa av kraven gäller i Skåne län, Hallands län, Blekinge län, Gotlands län, på Öland och i kust­områden. I nitrat­känsliga områden i övriga Sverige gäller delvis andra krav.

Skåne, Hallands, Blekinge, Gotlands län eller Öland och kust­områden

 • Om du har mer än 2 och upp till 10 djur­enheter ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 6 månader.
 • Om du har mer än 10 djur­enheter med nöt­kreatur, häst, får eller getter så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 8 månader.
 • Om du har mer än 10 djur­enheter av övriga djur (till exempel gris och fjäderfä) så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 10 månader.
 • Du ska dokumentera så att du kan visa hur du har beräknat hur stor lagrings­volym som du behöver.

Övriga nitrat­känsliga områden

 • Om du har mer än 2 och upp till 10 djur­enheter ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 6 månader.
 • Om du har mer än 2 och upp till 100 djur­enheter med nöt­kreatur, häst, får eller getter så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 6 månader.
 • Om du har mer än 100 djur­enheter med nöt­kreatur, häst, får eller getter så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 8 månader.
 • Om du har mer än 10 djur­enheter av övriga djur (till exempel gris och fjäderfä) så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 10 månader.
 • Du ska dokumentera så att du kan visa hur du har beräknat hur stor lagrings­volym som du behöver.

Spridning av gödsel

Grund­villkoren ställer krav på dig som sprider mineral­gödsel, stall­gödsel eller andra organiska gödsel­medel inom nitrat­känsligt område. Kraven är något olika i de nitrat­känsliga områdena i Skåne, Halland och Blekinge län jämfört med övriga nitrat­känsliga områden. Kraven enligt grund­villkoren är samma som lag­kraven i dessa områden.

Du ska sprida fosfor från stall­gödsel och andra organiska gödsel­medel på till­räckligt stor areal

 • Du får inte tillföra mer stall­gödsel och andra organiska gödsel­medel än vad som motsvarar 22 kilo fosfor per hektar spridnings­areal och år i genom­snitt under en 5-års­period.
 • Du ska dokumentera om du tar in stall­gödsel och andra organiska gödsel­medel i din verksamhet så att du kan visa hur mycket fosfor som gödseln mot­svarar.
 • Du ska dokumentera den stall­gödsel som du lämnar bort så att du kan visa hur mycket fosfor som gödseln motsvarar.
 • Du ska spara dokumentationen i minst 6 år.

Du ska sprida kväve från stall­gödsel på tillräckligt stor areal

 • Du får inte sprida mer än 170 kilo total­kväve från stall­gödsel per hektar spridnings­areal och år.

Begränsning av kväve­tillförsel via gödsel­medel

 • Du får inte tillföra mer än 60 kilo lättill­gängligt kväve per hektar till höst­olje­växter under hösten.
 • Du får inte tillföra mer än 30 kilo lättill­gängligt kväve per hektar till övriga höst­sådda grödor under hösten.
 • Du ska anpassa kväve­gödslingen utifrån grödans behov och dokumentera hur du har beräknat behovet i en växt­odlings­plan eller liknande.

Skydds­avstånd och mark­förhållanden då gödsling inte ska ske

 • Du ska ha en gödsel­fri zon på minst 2 meter från fält­kant som gränsar mot vatten­drag eller sjö.
 • Du får inte sprida gödsel på vatten­mättad, snö­täckt eller frusen mark.
 • Du får inte sprida gödsel på jord­bruks­mark som lutar mer än 10 procent och gränsar mot ett vatten­drag eller en sjö.

Tidpunkt då gödsling inte är tillåten

 • Du får inte sprida gödsel på någon jord­bruks­mark mellan 1 november och 28 februari. Detta gäller både mineral­gödsel, stall­gödsel och andra organiska gödselmedel.

Nedbruknings­krav eller specifik teknik vid gödsling

 • När du sprider mineral­gödsel som innehåller ren urea på obevuxen mark ska du bruka ned gödseln inom 4 timmar.
 • I övrigt gäller olika krav för vissa delar av Sverige och i övriga nitrat­känsliga områden.

Skåne, Halland och Blekinge län

 • När du sprider gödsel på obevuxen mark ska du bruka ned gödseln inom 4 timmar.
 • När du sprider flyt­gödsel i växande gröda ska du göra något av följande:
  • använda band­spridare eller myllnings­aggregat
  • späda gödseln vid spridningen
  • vattna med minst 10 mm efter spridningen.
 • Du får sprida gödsel i växande gröda som inte är en fång­gröda under perioden 1 augusti till 31 oktober.
 • Du får sprida gödsel inför sådd av höst­olje­växter under perioden 1 augusti till 31 oktober, oavsett jordart.
 • Du får sprida gödsel inför sådd av höst­grödor under perioden 1 augusti till 31 oktober om odlingen sker på ler­jord.
 • Du får sprida fast­gödsel på obevuxen mark och utan efterföljande höst­sådd under perioden 1 oktober till 31 oktober, men observera att du måste bruka ned gödseln inom 4 timmar.

Övriga nitrat­känsliga områden

 • Under perioden 1 augusti till 31 oktober får du sprida gödsel i en växande gröda som inte är en fång­gröda.
 • Under perioden 1 augusti till 31 oktober får du sprida gödsel inför sådd av höst­grödor.
 • Under perioden 1 oktober till 31 oktober får du sprida fast­gödsel även på obevuxen mark och utan krav på efter­följande höst­sådd, men observera att du då ska mylla ned gödseln inom 12 timmar.

Författningar

Söker efter 2004:62

Senast granskad: 2023-01-26