Grundvillkor – Nitrat­direktivet

Du som söker stöd och brukar jord­bruks­mark inom nitrat­känsliga områden måste uppfylla grund­villkoren för att motverka närings­läckage från jord­bruks­mark. Dessa krav är exakt samma som de lag­krav som gäller inom nitrat­känsliga områden.

Grund­villkoren finns i de svenska reglerna som gäller inom nitrat­känsliga områden

När det gäller grund­villkoren för att motverka närings­läckage från jord­bruks­mark ska du följa de regler som finns i Sverige för jord­bruks­mark inom nitrat­känsliga områden. Gör du det kommer du inte att få något grund­villkors­avdrag.

Reglerna om växt­näring inom jord­bruk finns beskrivna på våra webb­sidor om odling och växt­näring.

I texten nedan beskrivs kort­fattat de grund­villkor som finns för att minska närings­läckage från jord­bruk.

Höst- och vinter­bevuxen mark

Brukar du mer än 5 hektar åker­mark i Göta­land? Då kräver grund­villkoren att en viss andel av marken ska vara höst- och vinter­bevuxen. Kraven är olika i olika delar av Göta­land.

Skåne, Blekinge och Hallands län

Minst 60 procent av din areal ska vara höst- eller vinter­bevuxen. Observera att minst 70 procent av arealen måste ha marktäckning under hösten för att uppfylla grundvillkoren för marktäckning under känsliga perioder (GAEC 6).

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län

Minst 50 procent av din areal ska vara höst- eller vinter­bevuxen.

Lagring av gödsel­medel

Grund­villkoren ställer krav på lagrings­kapacitet och ut­formning av lagrings­utrymmet på dig som har djur­hållning med mer än 2 djur­enheter.

Lagrings­utrymmets ut­formning

Lagrings­utrymmet ska vara ut­format så att av­rinning och läckage inte sker.

Tillräcklig lagrings­kapacitet

Vissa av kraven gäller i Skåne län, Hallands län, Blekinge län, Gotlands län, på Öland och i kust­områden. I nitrat­känsliga områden i övriga Sverige gäller delvis andra krav.

Skåne, Hallands, Blekinge, Gotlands län eller Öland och kust­områden

 • Om du har mer än 2 och upp till 10 djur­enheter ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 6 månader.
 • Om du har mer än 10 djur­enheter med nöt­kreatur, häst, får eller getter så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 8 månader.
 • Om du har mer än 10 djur­enheter av övriga djur (till exempel gris och fjäderfä) så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 10 månader.
 • Du ska dokumentera så att du kan visa hur du har beräknat hur stor lagrings­volym som du behöver.

Övriga nitrat­känsliga områden

 • Om du har mer än 2 och upp till 10 djur­enheter ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 6 månader.
 • Om du har mer än 2 och upp till 100 djur­enheter med nöt­kreatur, häst, får eller getter så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 6 månader.
 • Om du har mer än 100 djur­enheter med nöt­kreatur, häst, får eller getter så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 8 månader.
 • Om du har mer än 10 djur­enheter av övriga djur (till exempel gris och fjäderfä) så ska du ha utrymme nog för att minst kunna lagra den mängd stall­gödsel som produceras under 10 månader.
 • Du ska dokumentera så att du kan visa hur du har beräknat hur stor lagrings­volym som du behöver.

Spridning av gödsel

Grund­villkoren ställer krav på dig som sprider mineral­gödsel, stall­gödsel eller andra organiska gödsel­medel inom nitrat­känsligt område. Kraven är något olika i de nitrat­känsliga områdena i Skåne, Halland och Blekinge län jämfört med övriga nitrat­känsliga områden. Kraven enligt grund­villkoren är samma som lag­kraven i dessa områden.

Du ska sprida fosfor från stall­gödsel och andra organiska gödsel­medel på till­räckligt stor areal

 • Du får inte tillföra mer stall­gödsel och andra organiska gödsel­medel än vad som motsvarar 22 kilo fosfor per hektar spridnings­areal och år i genom­snitt under en 5-års­period.
 • Du ska dokumentera om du tar in stall­gödsel och andra organiska gödsel­medel i din verksamhet så att du kan visa hur mycket fosfor som gödseln mot­svarar.
 • Du ska dokumentera den stall­gödsel som du lämnar bort så att du kan visa hur mycket fosfor som gödseln motsvarar.
 • Du ska spara dokumentationen i minst 6 år.

Du ska sprida kväve från stall­gödsel på tillräckligt stor areal

 • Du får inte sprida mer än 170 kilo total­kväve från stall­gödsel per hektar spridnings­areal och år.

Begränsning av kväve­tillförsel via gödsel­medel

 • Du får inte tillföra mer än 60 kilo lättill­gängligt kväve per hektar till höst­olje­växter under hösten.
 • Du får inte tillföra mer än 30 kilo lättill­gängligt kväve per hektar till övriga höst­sådda grödor under hösten.
 • Du ska anpassa kväve­gödslingen utifrån grödans behov och dokumentera hur du har beräknat behovet i en växt­odlings­plan eller liknande.

Skydds­avstånd och mark­förhållanden då gödsling inte ska ske

 • Du ska ha en gödsel­fri zon på minst 2 meter från fält­kant som gränsar mot vatten­drag eller sjö.
 • Du får inte sprida gödsel på vatten­mättad, snö­täckt eller frusen mark.
 • Du får inte sprida gödsel på jord­bruks­mark som lutar mer än 10 procent och gränsar mot ett vatten­drag eller en sjö.

Tidpunkt då gödsling inte är tillåten

 • Du får inte sprida gödsel på någon jord­bruks­mark mellan 1 november och 28 februari. Detta gäller både mineral­gödsel, stall­gödsel och andra organiska gödselmedel.

Nedbruknings­krav eller specifik teknik vid gödsling

 • När du sprider mineral­gödsel som innehåller ren urea på obevuxen mark ska du bruka ned gödseln inom 4 timmar.
 • I övrigt gäller olika krav för vissa delar av Sverige och i övriga nitrat­känsliga områden.

Skåne, Halland och Blekinge län

 • När du sprider gödsel på obevuxen mark ska du bruka ned gödseln inom 4 timmar.
 • När du sprider flyt­gödsel i växande gröda ska du göra något av följande:
  • använda band­spridare eller myllnings­aggregat
  • späda gödseln vid spridningen
  • vattna med minst 10 mm efter spridningen.
 • Du får sprida gödsel i växande gröda som inte är en fång­gröda under perioden 1 augusti till 31 oktober.
 • Du får sprida gödsel inför sådd av höst­olje­växter under perioden 1 augusti till 31 oktober, oavsett jordart.
 • Du får sprida gödsel inför sådd av höst­grödor under perioden 1 augusti till 31 oktober om odlingen sker på ler­jord.
 • Du får sprida fast­gödsel på obevuxen mark och utan efterföljande höst­sådd under perioden 1 oktober till 31 oktober, men observera att du måste bruka ned gödseln inom 4 timmar.

Övriga nitrat­känsliga områden

 • Under perioden 1 augusti till 31 oktober får du sprida gödsel i en växande gröda som inte är en fång­gröda.
 • Under perioden 1 augusti till 31 oktober får du sprida gödsel inför sådd av höst­grödor.
 • Under perioden 1 oktober till 31 oktober får du sprida fast­gödsel även på obevuxen mark och utan krav på efter­följande höst­sådd, men observera att du då ska mylla ned gödseln inom 12 timmar.

Författningar

Söker efter 2004:62

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen