Grundvillkor – Bevarande av vilda djur, vilda fåglar och växter

Genom att följa villkoren bidrar du till att skydda den biologiska mångfalden och till att bevara vilda djur, vilda fåglar och växter. Grundvillkoren gäller för jordbruksmark inom vissa utpekade områden.

Syftet med dessa grund­villkor är att skydda den biologiska mång­falden och att bevara vilda djur, vilda fåglar och växter. Det är en del i Sveriges genom­förande av de globala håll­barhets­målen och de miljö­mål den svenska riks­dagen har beslutat om. Det skydd som följer med detta grund­villkor är Sveriges sätt att genomföra EU:s två natur­vårds­direktiv: art- och habitat­direktivet respektive fågel­direktivet.

Vill­koren gäller i vissa områden

Grund­villkoret gäller för jord­bruks­mark i Natura 2000-områden som är utpekat enligt art- och habitat­direktivet eller fågel­direktivet, eller i områden som gränsar till sådana Natura 2000-områden samt andra skyddade områden för fåglar.

Du kan behöva tillstånd från läns­styrelsen för verksamhet i Natura 2000-områden utpekade för fåglar

Du behöver ha ett tillstånd från läns­styrelsen för att få bedriva verk­samhet eller genom­föra åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som är utpekat för fåglar, så kallat särskilt skydds­område, SPA. Det gäller även för åtgärder som du vill genom­föra utanför Natura 2000-området men som ändå kan påverka det. Det kan till exempel röra sig om att du vill dika en fuktig gräsmark eller påbörja en ny bullrande verksamhet.

Läns­styrelsens bevarande­plan för Natura 2000-områden beskriver vilka åtgärder som du kan behöva tillstånd för, genom att de kan påverka miljön på ett betydande sätt. Du kan hitta bevarande­planen på webb­platsen för läns­styrelsen i ditt län.

Kontakta alltid läns­styrelsen om du är tveksam om vad som gäller.

Du kan behöva tillstånd eller dispens för vissa åtgärder i andra områden

Du måste bedriva din verk­samhet så att du bidrar till att skydda, sköta och åter­ställa värdefulla områden för fåglar, och så att bevarande­målen kan nås i skyddade områden där syftet är att bevara fåglar och deras livs­miljöer.

Skyddade områden kan exempel­vis vara fågel­skydds­områden, natur­reservat, national­parker eller områden med biotop­skydd, om skyddet i dessa områden har som syfte att skydda fåglar.

Du kan behöva tillstånd eller dispens från läns­styrelsen enligt områdes­före­skrifter för att genom­föra vissa åtgärder i dessa områden. Därför är det viktigt att du som lant­brukare känner till områdes­beslut och före­skrifter där du genomför din jord­bruks­verksamhet, så att du kan uppfylla grund­villkoret.

Du ska följa hänsyns­reglerna i miljö­balken

Du som lant­brukare ska genom­föra din jord­bruks­verksamhet på ett sätt som före­bygger betydande störningar på fåglar eller andra Natura 2000-arter, och som före­bygger försämringar av deras livs­miljöer. Verksamheten får heller inte negativt påverka natur­typerna i Natura 2000-områden. Detta gäller samtliga Natura 2000‑områden.

Du ska följa de allmänna hänsyns­reglerna i andra kapitlet i miljö­balken, på samma sätt som alla andra verksamhets­utövare. I detta ingår att du måste ha tillräcklig kunskap för att minska din påverkan. Det kan till exempel handla om att känna till vad som står i områdets bevarande­plan eller att följa försiktighets­principen genom att samråda med läns­styrelsen om du är osäker på om en åtgärd kan innebära en negativ påverkan. Det kan innebära att uppfylla produkt­vals­principen, det vill säga att känna till vilka kemiska produkter du kan ersätta med mindre farliga produkter samt att välja den lämpligaste platsen som uppfyller ända­målet med minsta påverkan på miljön.

Även för verksamheter och åtgärder du redan bedrev när området blev Natura 2000-område ska du se till att de inte stör fågel­arter eller andra skyddade arter på ett betydande sätt eller försämrar deras livs­miljöer.

Det är viktigt att du som lant­brukare känner till beskriv­ningen av potentiella hot i bevarande­planen hos läns­styrelsen och hänsyns­reglerna i miljö­balken, samt är medveten om vad grund­villkoren innebär.

Bidra till skyddet av Natura 2000-områden för andra arter och naturtyper

Du ska genomföra din jord­bruks­verksamhet så att den bidrar till att skydda, sköta och återställa skyddade områden i Natura 2000-områden som förklarats som särskilda bevarande­områden (SCI- eller SAC-områden) och så att bevarandemålen i bevarande­planen kan nås.

Skyddade områden kan exempelvis vara natur­reservat, national­parker eller biotop­skydds­områden. Du kan behöva tillstånd eller dispens enligt områdes­föreskrifter för att genom­föra vissa åtgärder. Därför är det viktigt att du som lant­brukare känner till områdes­beslut och före­skrifter där du genomför din jord­bruks­verksamhet, så att du kan uppfylla grund­villkoret.

Författningar

Söker efter 2004:62

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen