Grundvillkor – Bevarande av perma­nenta gräs­marker

Det finns ett krav på Sverige som land att bevara perma­nent gräs­mark på nationell nivå. Du som lant­brukare behöver inte göra något för att uppfylla kraven i denna norm, så länge Sverige som land inte faller under den nationella kvoten.

Ett av grund­villkoren är att Sverige ska bevara permanenta gräs­marker i landet. Perma­nenta gräs­marker är alla betes­marker och slåtter­ängar samt åker­mark med vall­odling eller träda som inte har ingått i växt­följden på jord­bruks­företaget under 5 år eller mer. Men de år som du har använt träda som miljöyta räknas inte med i de 5 åren.

Sverige har hittills alltid nått sitt mål för hur stor andel perma­nent gräs­mark som ska bevaras och vi har aldrig riskerat att hamna under kvoten som ska bevaras. Det innebär att du som lant­brukare inte behöver göra något för att uppfylla kraven i denna norm.

Författningar

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen